Skip to main content
search
Aktualności

My w metropolii, metropolia w nas

By 12 grudnia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 grudnia 2014 przez admin

zit w cis zmnStowarzyszenie Metropolia Krakowska przy udziale FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji organizuje w gminach zrzeszonych w Stowarzyszeniu spotkania informacyjne, zbierając opinie i konsultując zamierzenia, jakie mają być zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W gminie Zielonki 9 grudnia można było dowiedzieć się więcej na temat partnerstwa Krakowa i okolicznych gmin w stowarzyszeniu. Przede wszystkim przedstawiono założenia do „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz zbierano uwagi i propozycje do strategii, która jest podstawowym warunkiem do realizacji inwestycji w formule ZIT.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstało w czerwcu tego roku, zrzesza Kraków i 14 gmin z jego otoczenia: Biskupice, Czernichów, Igołomię-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczkę, Wielką Wieś, Zabierzów oraz Zielonki. Dzięki związaniu partnerstwem samorządy będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia łącząc działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa polityka państwa w zakresie rozwoju regionalnego to przyznawanie środków na zadania opierające się na współpracy, partnerstwie. Prowadzący spotkanie podkreślali, że pierwszym sprawdzianem współpracy międzygminnej były Lokalne Grupy Działania.
Na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego ma być przeznaczone ok. 236 mln euro. Środki będą wykorzystywane na tworzenie nowych i rozbudowę istniejących stref aktywności gospodarczej; poprawę efektywności energetycznej, w tym termomodernizację w infrastrukturze publicznej; na gospodarkę niskoemisyjną, czyli sukcesywną likwidację nieekologicznych źródeł ciepła; na wzmacnianie transportu zbiorowego, w tym udogodnienia dla ruchu rowerowego traktowanego tutaj jako alternatywny środek transportu; a także na drogi  o znaczeniu subregionalnym; inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami; na wsparcie osób niesamodzielnych i ich opiekunów; na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach; na kształcenie zawodowe oraz inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Postęp prac związanych z opracowaniem strategii jest uzależniony od przyjęcia przez Zarząd Województwa ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski na lata 2014-2020, MRPO określi podział środków na poszczególne priorytety inwestycyjne. Wstępny projekt strategii już został opracowany i trwają konsultacje. Obecni podczas spotkania zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, w której można było określić, jak potrzebne są poszczególne działania inwestycyjne w ramach ZIT – jaką maja wagę dla gminy, a jaką dla całej aglomeracji.
– Na spotkaniach chcemy poznać Państwa zdanie, jakie są najważniejsze problemy w Państwa gminie, które mają charakter metropolitalny – mówił Daniel Wrzoszczyk, zastępca dyrektora biura Stowarzyszenia.
Na spotkaniu podkreślano, że priorytetem dla gminy Zielonki są rozwiązania transportowe. Potrzebę przebudowy układu drogowego wraz z rozwojem transportu publicznego podzielają również sąsiednie gminy. Dochodząca do ul. Opolskiej zachodnia obwodnica Zielonek (Trasa Wolbromska) oraz Północna Obwodnica Krakowa rozwiązałyby wiele problemów komunikacyjnych, nie tylko gminy Zielonki, ale też wielu innych gmin, z których tranzyt przebiega przez naszą gminę. Wskazywano takie pomysły jak: wykorzystanie kolei i stacji w Batowicach oraz przebiegającej niedaleko os. Łokietka linii kolejowej, jako szybkiej kolei aglomeracyjnej oraz budowę parkingów Park&Ride. Przedstawiciele gminy Zielonki podkreślali, że gmina nie skorzysta na środkach przeznaczonych na strefy aktywności gospodarczej, gdyż tereny na nie przeznaczone muszą liczyć co najmniej 50 ha powierzchni, a takich w gminie nie ma. Jako bardzo istotne wymieniano również zorganizowanie wsparcia dla osób niesamodzielnych i ich rodzin oraz budowę miejsc integracji społecznej, również ze względu na to, że podział na rdzennych i nowych mieszkańców nadal jest w gminie widoczny.

IO

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content