Skip to main content
search
Aktualności - organizacje pozarządowe

Nabór do Komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki

By 11 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 maja 2023 przez AO

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn.

  • „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2023”,
  • z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W załączeniu znajdziecie Państwo:
wyciąg z Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r., dotyczący trybu powołania i zasad działania komisji konkursowej (docx. 6,89 KB),
formularz zgłoszeniowy (docx. 8,07 KB),
oświadczenie dotyczące zgody na pracę w komisji konkursowej (odt. 22,6 KB).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na pracę w komisji konkursowej należy złożyć do dnia 25 maja 2023 r.

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116,
    32-087 Zielonki,
  • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Zielonki,
    ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
  • na pocztę elektroniczną na adres: ug@zielonki.pl – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany,
  • za pośrednictwem portalu ePUAP na adres: /UG_Zielonki/SkrytkaESP – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Informacja dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content