Skip to main content
search
Aktualności

Nowe stawki opłat za odbiór odpadów od stycznia 2021 r.

By 7 grudnia 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 grudnia 2020 przez admin

15 października 2020 r. Rada Gminy Zielonki podjęła uchwałę podwyższającą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie była to łatwa decyzja. Opłata za odbiór odpadów w naszej gminie nie wzrosła od maja 2019 r. Aktualnie wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców nie bilansują funkcjonowania systemu – w 2020 r. gmina musiała dołożyć do odbioru odpadów z budżetu 2,5 mln zł.
Wcześniej, we wrześniu br. ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zielonki na okres dwóch lat – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w trzech częściach: odpady zmieszane, odpady segregowane i odpady biodegradowalne. W każdej z części zamówienia cena znacząco wzrosła w stosunku do dotychczasowej.

Tabela1Wybrano wykonawców w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych (firma TAMAX spośród 3 oferentów) i biodegradowalnych (firma MIKI spośród 2 oferentów). Zadecydowano o unieważnieniu części przetargu dotyczącej odpadów zmieszanych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (złożono dwie oferty: niższa – 1190 zł/tonę, wyższa – 1350 zł). W październiku ponownie ogłoszono przetarg na odbiór odpadów zmieszanych, oferty złożyły dwie firmy.
Na wzrost ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma wpływ wiele czynników, niezależnych od mieszkańców i samorządu, jak m.in.: rosnące koszty pracy, energii elektrycznej, paliw; wysokie wymogi techniczne dla pojazdów do transportu odpadów (niskoemisyjność, system GPS) oraz wzrost kosztów składowania odpadów. Ale jest także składnik ceny odbioru odpadów, zależny od mieszkańców – ilość produkowanych przez nas śmieci. A ta na terenie naszej gminy stale wzrasta – o ponad 10 proc. rocznie.
Wykres2

wykres43

Aktualne stawki opłat od mieszkańców, niezmieniane od 18 miesięcy, nie bilansują systemu – braki w budżecie gminy na ten cel w 2020 r. przekroczą 2,5 mln zł. Realizując odbiór i zagospodarowanie odpadów gmina musi stosować przepisy prawa – według założenia obowiązującej ustawy gmina nie po-winna na odbiorze odpadów zarabiać, ale nie powinna też do niego dokładać. Stawki opłat powinny pokrywać koszt wywozu i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów, obsługi administracyjnej oraz działalności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Z cen uzyskanych w przetargu we wrześniu 2020 r. wynika, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców w 2021 r. wyniesie około 12 mln zł. Oznacza to, że by zbilansować system, stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2021 r. od mieszkańców powinna na terenie naszej gminy wynieść 41 zł od osoby. Obowiązująca ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie aktualnie dopuszcza stawkę maksymalną w wysokości 36,38 zł.

Nowe stawki odbioru odpadów, które będą obowiązywać od stycznia 2021 r. uchwalono w wysokości:
• 32 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości jest realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta stanowi zabudowę jednorodzinną;
• 36 zł od osoby zamieszkującej w przypadku, gdy na nieruchomości jest realizowany obowiązek segregacji odpadów i nieruchomość ta stanowi zabudowę wielolokalową.
ULGA ZA KOMPOSTOWANIE! Równocześnie uchwalono, że mieszkańcy, którzy zadeklarują, że kompostują bioodpady na swojej posesji w przydomowych kompostownikach mogą obniżyć swoje opłaty o 3 zł za osobę – co powinno zmniejszyć ilość bioodpadów oddawanych do systemu. Ulga dotyczy domów jednorodzinnych, obowiązująca ustawa o utrzymaniu porządku w gminie nie pozwala na wprowadzenie zniżki za kompostowanie dla mieszkańców budynków wielorodzinnych.
Dla mieszkańców, którzy nie kompostują odpadów zielonych zostaje wprowadzony odbiór bioodpadów sprzed posesji, z pojemników na odpady biodegradowalne.
5Wykres
Mieszkańcom zostanie przesłana informacja o zmianie stawki, opłata będzie naliczana z dołu, czyli za poprzedni miesiąc. Każdy właściciel domu, chcący skorzystać z ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowanie na posesji, będzie musiał złożyć nową deklarację; można ją złożyć elektronicznie (do pobrania ze strony eko.zielonki.pl) poprzez e-puap lub osobiście: do skrzynki podawczej na budynku Urzędu Gminy.
UWAGA! Ustawa nakłada na mieszkańca obowiązek segregacji. Jeżeli na posesji nie jest realizowany obowiązek segregacji odpadów może zostać naliczona opłata podwyższona stanowiąca dwukrotność wysokości stawek.

Co można zrobić, by zapobiec dalszemu wzrostowi stawek?
Przede wszystkim starać się zmniejszać strumień odpadów kierowanych do systemu, np. poprzez kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (zielone, kuchenne). Uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości za-budowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady będzie stanowiła zachętę dla mieszkańców do kompostowania – mieszkańcy będą mieli możliwość obniżenia swoich opłat; a w wyniku zmniejszenia ogólnej masy odpadów stawka pod-stawowa dla wszystkich mieszkańców nie będzie drastycznie rosła. Zawsze należy zgniatać butelki plastikowe i kartony, oddawać tylko pełne worki z odpadami segregowanymi.
Przypominamy też, że odpady komunalne muszą być coraz bardziej szczegółowo segregowane. Z roku na rok podnoszone są poziomy segregacji, jakie mają osiągać gminy. Jeśli poziomy segregacji nie zostaną osiągnięte, skutkować to będzie wysokimi karami. Mimo, że robi się wiele, dużo segreguje, to jednak trzeba działać jeszcze bardziej efektywnie, by koszty i opłaty nie rosły drastycznie.

Reasumując – utrzymanie dotychczasowych stawek, w wysokości 24 zł od osoby (zabudowa jednorodzinna) i 32 zł (zabudowa wielorodzinna) nie jest możliwe. Dopłacanie do systemu odbioru odpadów skutkuje zmniejszeniem budżetu na inwestycje w gminie, co będzie szczególnie widoczne w tym trudnym okresie, kiedy wpływy do budżetu gminy maleją. A uchwalone nowe stawki nadal nie bilansują systemu…

Na podstawie uzasadnienie uchwały Rady Gminy Zielonki

 

Opisy ilustracji:
Tabela nr 1 przedstawia wzrost ceny odbioru i zagospodarowania odpadów w latach 2018-2021
Wykres nr 1 przedstawia ilość odpadów wytwarzanych średnio przez 1 mieszkańca gminy Zielonki w kg w latach 2015-2020
Wykres nr 2 przedstawia ilość zbiorczą odpadów z terenu gminy Zielonki w tomach w latach 2018-2020
Wykres nr 3 przedstawia ilość odpadów z terenu gminy Zielonki w tomach z podziałem na frakcje (odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalne) w latach 2018-2020
Tabela nr 2 przedstawia Stawki za odbiór odpadów od mieszkańca za miesiąc z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, częstotliwość odbioru odpadów, oraz wysokość ulgi za kompostowanie od osoby za miesiąc

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content