Skip to main content
search
Poradnik dla mieszkańca

Obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości

By 11 października 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 11 października 2022 przez AO

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r roku – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), właściciele lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynek mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową, spełniająca wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 5 ww. ustawy.
Referat Organizacyjno – Prawny,  tel.: +48 12 285 08 50 wew. 212

Obowiązek przycinania drzew i krzewów przerastających na sąsiednią posesję
To obowiązek właściciela nieruchomości, wszelkie zabiegi oraz cięcia w obrębie koron powinien przeprowadzić posiadacz terenu. Aktualnie obowiązujące przepisy nie określają dopuszczalnej wysokości oraz odległości drzew i krzewów rosnących na sąsiedniej posesji. W przypadku przerastających konarów i gałęzi najprostszym sposobem jest kompromisowe rozwiązanie problemu, tak aby obie strony miały poczucie zaspokojenia swoich racji.
Jeżeli przedmiotowej sprawy nie można załatwić w sposób polubowny to wówczas właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie gałęzie przechodzące z sąsiedniego gruntu. Zgodnie z prawem jednak, nim dojdzie do tych zabiegów, należy najpierw powiadomić o tym sąsiada i wyznaczyć mu nieprzekraczalny termin na ich usunięcie. Dopiero, gdy takie wezwanie nie przyniesie stosownej reakcji wolno obcinać zwisające nad działką gałęzie. Sprawy dotyczące przechodzących konarów i korzeni drzew rosnących na gruntach sąsiednich podlegają rozstrzygnięciu prawa cywilnego, art. 149 i 150 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), które brzmią:

 • art. 149 – „Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody”
 • art. 150 – „Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia”.

Gdy sprawa jest bardziej skomplikowana, a usunięcie gałęzi, lub korzeni, nie jest takie proste – np. ze względu na wysokość, bądź rozłożystość drzew – można sprawę przeciwko sąsiadowi skierować na drogę sądową. W myśl art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się przy wykonywaniu swego prawa własności od działań, które mogą zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Należy podkreślić, że to na właścicielu posesji zacienionej spoczywa obowiązek udowodnienia, niedopuszczalnej immisji.
Referat Gospodarki Komunalnej, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 605

Obowiązek powiadomienia Wójta Gminy Zielonki o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek powiadomić Wójta Gminy Zielonki o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku np. nabycie/zbycie gruntu, rozpoczęcie/zakończenie działalności gospodarczej, zakończenie budowy budynku/rozpoczęcie użytkowania przed zakończeniem budowy budynku, inwentaryzacja gruntu oraz o zmianie adresu zamieszkania, na odpowiednim wzorze informacji podatkowej w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
Podstawa prawna:

 1. Art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.)
 2. Art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 333)
 3. Art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.)

Referat Dochodów i Budżetu, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 702, 704

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników i budynków gospodarskich.
Posiadacz gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha lub prowadzący produkcję rolną stanowiąca dział specjalny, zobowiązany jest do zawarcia polisy obowiązkowego ubezpieczenia rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa, na podstawie art. 84 ust 3 pkt. 1 i ust. 4 pkt.1 oraz art. 86 ustawy z dnia 22 maja 2003 r., o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 621 ze zm.). Wójt Gminy Zielonki przeprowadza kontrolę ww. ubezpieczeń. Osoba która nie wykonała obowiązku ubezpieczenia zgodnie z obowiązkiem, musi liczyć się z karami finansowymi.

Wykaszanie gruntów rolnych.
Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, są sprzyjającym siedliskiem bytowania i intensywnego rozmnażania się wielu szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków. Obowiązek ochrony gruntów rolnych przed degradacją, spowodowaną między innymi wysiewaniem się chwastów z pól zaniedbanych, ciąży na właścicielach tych nieruchomości. O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Wyżej wymieniony obowiązek oraz jego egzekwowanie wynika z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 ze zm. )

Obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania traw.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity : Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) art.124 zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o  ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.), na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zabezpieczania terenu przed zagrożeniem pożarem oraz  obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania wszelkich pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu lub grzywny. Wykaszanie nieruchomości jest jednym z elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego posesji. Rolnik wypalający trawy na swoich gruntach naraża się na utratę dopłat bezpośrednich oraz karę finansową.

Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego.
Jest to roślina inwazyjna, bardzo ekspansywna, którą ciężko wyplenić. Osiąga wysokość ponad 2m i w upalne dni po naświetleniu słonecznym wydziela olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą mają silne działanie parzące oraz alergiczne. Jest szczególnie niebezpieczna w przypadku dzieci, a kontakt z nią może nawet skutkować śmiercią. Apelujemy o wykaszanie działek oraz walkę z tym chwastem gdyż tylko wspólnymi siłami możemy go zniszczyć.

Obowiązki właścicieli zwierząt.
Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r, poz. 572) zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Do obowiązków właściciela należy zapewnienie zwierzęciu pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody oraz opiekę weterynaryjną w razie wystąpienia takiej konieczności.
W stosunku do zwierząt domowych zabrania się trzymania ich na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu, a długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
W stosunku do zwierząt gospodarskich właściciel jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Sposób i warunki używania zwierząt gospodarskich do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.
Zabrania się wypuszczania psów poza obszar swojej nieruchomości bez opieki! Zwierzęta biegające wolno po ulicach naszej gminy są odławiane do schroniska. W przypadku odebrania zwierzęcia ze schroniska przez jego właściciela, Wójt wystąpi do właściciela zwierzęcia o zwrot poniesionych przez gminę kosztów.

Obowiązkowe szczepienia zwierząt.
Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 (tekst jednolity:Dz. U. z 2020 r., poz. 1421 ze zm.), posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii. Osoby nie wykonujące przedmiotowego obowiązku podlegają karze grzywny.

Zgłaszanie rannych dzikich zwierząt chronionych oraz zwierzyny łownej.
Gmina Zielonki realizuje opiekę nad rannymi zwierzętami chronionymi (głównie ptaki drapieżne, duże ssaki), zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2022, przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/13/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 lutego 2022 roku ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2022 r., poz. 1479 ), uprasza się o nie zgłaszanie rannych sikorek, podlotków ptaków wypadłych z gniazd lub wyrzuconych z gniazd przez ich rodziców. Jest to naturalny proces regulacji populacji dotyczący usuwania osobników słabych, które następnie stają się pokarmem drapieżników takich jak jastrzębie, pustułki, sowy czy też kuny i lisy. Drapieżniki też potrzebują pokarmu dla siebie i młodych, którym niestety są pisklęta oraz małe ssaki. Należy pamiętać o obiegu materii organicznej w przyrodzie oraz, że niektóre zwierzęta nie są roślinożercami.
Ranną lub uwięzioną zwierzynę łowną tj.: sarnę, dzika lub bażanta, zgłaszamy bezpośrednio do łowczego koła łowieckiego nadzorującego dany obwód łowiecki tj.:
Koło Łowieckie Diana – miejscowości: Batowice, Boleń, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce (granica obwodu ul. Warszawska – droga krajowa nr 7);
Koło Łowieckie Podwawelskie – miejscowość Zielonki obszar od granicy miasta Krakowa do ul. Na Piaski dalej wzdłuż ul. Długopolskiej do skrzyżowania z ul. Na Popielówkę do ul. Pękowickiej w Krakowie, obszar całego Osiedla Łokietka; Koło Łowieckie Żubr – pozostałe miejscowości naszej gminy.

Zgłaszanie padłych zwierząt znajdujących się w przestrzeni publicznej.
Zgłaszamy zwłoki zwierząt znajdujące się w przestrzeni publicznej tj. na drogach, chodnikach, w pobliżu placów zabaw, szkół, przedszkoli oraz innych budynków gminnych.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1657) w przypadku martwych zwierząt znajdujących się na prywatnych posesjach (dotyczy również zwłok dzikich zwierząt) obowiązek ich utylizacji spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Obowiązkowe oznakowanie nieruchomości.
Na podstawie art.47 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1990), właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na bramie wjazdowej lub na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy i nazwę miejscowości. Osoby uchylające się od przedmiotowego obowiązku podlegają karze grzywny.
Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 202, 203

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

 1. selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,
 2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
 3. przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
 4. przygotowanie do odbioru pojemników do zbierania odpadów komunalnych w wyznaczonym dniu odbierania odpadów, w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich:
  a. w zabudowie jednorodzinnej – przy chodniku lub poboczu dróg,
  b. w zabudowie wielolokalowej – dopuszcza się możliwość odbierania odpadów bezpośrednio z wiaty lub altany śmietnikowej, w przypadku uzgodnienia z jednostką wywozową dostępu na teren nieruchomości,
  c. w przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela,
 5. utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
 6. zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych,
 7. właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów w tym worki na odpady segregowane i ruchomych, sprawnych szaletów, oraz do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy. Obowiązek uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy dotyczy również terenów przyległych do nieruchomości, na której impreza ta odbywała się, a które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy,
 8. właściciel nieruchomości, na której znajduje się kiosk lub punkt handlowy, zobowiązany jest do wyposażenia tego obiektu w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z jego funkcjonowaniem oraz do utrzymania czystości i porządku,
 9. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do podpisania umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów powstających w wyniku tej działalności z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Zielonki i do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów,
 10. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe jest wyłącznie na terenach niesłużących do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do odpowiednich urządzeń,
 11. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i oznakowanych stosowną tablicą pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do odpowiednich urządzeń,
 12. naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów, z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych, powinny być przeprowadzane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób trzecich i środowiska,
 13. odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane we własnym zakresie do właściwego przetworzenia,
 14. dopuszcza się możliwość gromadzenia śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym,
 15. zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię,
 16. obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy do właściciela nieruchomości.

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

 1. właściciele nieruchomości są obowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady,
 2. odpady pozostałe po wysortowaniu odpadów segregowanych należy zbierać jako zmieszane odpady komunalne,
 3. do zbierania odpadów ulegających biodegradacji należy stosować pojemniki umożliwiające dostęp powietrza i gromadzenie odcieków,
 4. przeterminowane i nieużyteczne leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach i gabinetach lekarzy rodzinnych wskazanych przez gminę Zielonki,
 5. odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez gminę Zielonki, a także w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktów zbierania, zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, wystawiać przed posesję w terminach określonych przez gminę Zielonki oraz przekazywać do PSZOK,
 7. odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości. Należy zapewnić łatwy dostęp do tych odpadów jednostce wywozowej. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru, według harmonogramu zbiórki podawanego do publicznej wiadomości,
 8. zużyte opony należy przekazywać do PSZOK,
 9. odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się w workach lub kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów i przekazuje do PSZOK,
 10. zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach,
 11. zabrania się mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz różnych rodzajów odpadów zebranych selektywnie ze sobą,
 12. zabrania się umieszczania w pojemnikach i workach na odpady komunalne odpadów pochodzących z działalności gospodarczej,
 13. pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeby utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zwolnienie takich nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady:

 1. bioodpady kompostuje się w przydomowym kompostowniku, przez który należy rozumieć wydzieloną w sposób wyraźny oraz jednoznaczny część nieruchomości służącą do kompostowania bioodpadów lub urządzenie techniczne przeznaczone do kompostowania bioodpadów,
 2. bioodpady należy cyklicznie poruszać zapewniając napowietrzenie odpadom zgromadzonym w niższych warstwach kompostownika,
 3. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, zwalnia się z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady, pod warunkiem oświadczenia w deklaracji posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów przez wszystkich mieszkańców,
 4. od właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach, bioodpady nie będą odbierane z miejsc wytwarzania (sprzed posesji),
 5. kompostownik powinien być zlokalizowany w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu,
 6. materiał w kompostowniku powinien być ułożony warstwowo,
 7. kompostownik powinien mieć konstrukcję zapewniającą odpowiednie przewietrzenie materiału,
 8. warstwy kompostowanego materiału powinny być kilka razy w roku przełożone w taki sposób, aby wierzchnie warstwy znalazły się w jej wnętrzu,
 9. kompostownik powinien być przykryty np. warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło i wilgoć.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

 1. właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej konstrukcji zaczepu, wytrzymałości, które są dostosowane do odbioru mechanicznego, odpowiadające obowiązującym normom, w liczbie zapewniającej ich nieprzepełnienie,
 2. prowadzący na nieruchomości działalność handlową zobowiązani są do ustawienia koszy ulicznych przy obiekcie handlowym,
 3. na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Obowiązki mieszkańca w zakresie utrzymania zbiorków bezodpływowych i oczyszczalni ścieków.

 1. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej o ile nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,
 2. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona
 3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana do pojemności zbiornika w taki sposób, aby uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Częstotliwość ta nie może być rzadsza niż co 2 miesiące.
 4. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów lub innych odpadów powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji tych oczyszczalni, nie rzadsza jednak niż co 2 lata.
 5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe następuje przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenie Wójta Gminy Zielonki, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody.
 6. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego powinna być zależna od ilości zużytej wody. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler) wynosi 2,4-3,0 m3 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody).
 7. Każdy właściciel powinien posiadać podpisaną umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników dostępny na www.eko.zielonki.pl.
 8. W trakcie kontroli prowadzonych przez organy kontrolujące, właściciel zobowiązany jest udokumentować wykonanie obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych. Ponad to każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.
 9. Za brak umowy oraz potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właściciel nieruchomości podlega karze grzywny za brak umowy nakładany jest na właściciela mandat karny w wysokości do 500 zł oraz za brak potwierdzeń opróżniania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków mandat w wysokości do 500 zł.

Konieczność złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia: zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 3. W przypadku każdej zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • w przypadku narodzin dziecka należy złożyć deklarację do 14 dni od zamieszkania dziecka na terenie nieruchomości.
  • w przypadku śmierci jednego z mieszkańców na podstawie aktu zgonu można dokonać zmiany do 6 miesięcy wstecz.
  • w przypadku zmiany danych nie wpływających na opłaty np. zmiana nazwiska, adresu do korespondencji itp. należy złożyć korektę deklaracji.

Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.
Druki deklaracji są dostępne na stronie eko.zielonki.pl w zakładce wnioski, deklaracje. Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zielonki – dziennik podawczy, na adres Urzędu listownie lub za pośrednictwem e-PUAP.

Palenie w piecach
Bezwzględny zakaz palenia odpadami komunalnymi w piecach. Do paleniska nie wolno wrzucać płyt wiórowych, tworzyw sztucznych oraz impregnowanego lub lakierowanego drewna. Te materiały w trakcie spalania uwalniają szkodliwe dla ludzi i środowiska substancje. Z tego samego powodu do palenia nie należy używać między innymi palet transportowych, mebli i paneli podłogowych, jak również opon, zużytej odzieży, pieluch. Drewno do palenia w piecach musi być wysezonowane min. 2 lata o wilgotności poniżej 20 %. Uchwała antysmogowa na terenie województwa małopolskiego zakazuje również palić miałami, mułami i flotokoncentratami.
Referat Niskiej Emisji i Odpadów, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 310, 311, 312, 315

ZAKAZY:

 • zakaz lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię drogi – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogowych i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz umieszczania reklam imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz wypasania zwierząt gospodarskich – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz rozniecania ognisk w pobliżu drogowych obiektów inżynierskich oraz przejeżdżania przez nie z otwartym ogniem – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz niszczenia jezdni i zabłacania jezdni – ustawa  o drogach publicznych;
 • zakaz wykonania robót budowlanych niezgodnie z podanymi warunkami uzgodnionymi z zarządca drogi, – ustawa  o drogach publicznych (art. 36, art. 39 pkt. 3);
 • zakaz usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych – ustawa  o drogach publicznych

OBOWIĄZKI:

 • obowiązek uzyskania zgody na umieszczenie w pasie drogowym obcych urządzeń takich jak: kanalizacji (sanitarnej, deszczowej), gazociągu, wodociągu, kabli elektroenergetycznych- ustawa  o drogach publicznych (art. 40 ust. 1 i ust. 2);
 • obowiązek uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót związanych z budową zjazdów, podłączeniem  mediów lub czynności, które utrudnią przejazd  po pasie drogowym jak wyładunek materiałów budowlanych, postawieniem maszyn budowlanych (dźwigów) – ustawa  o drogach publicznych (art. 40 ust. 1 i ust. 2 );
 • obowiązek przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego po wykonanych robotach – ustawa  o drogach publicznych (art. 40 ust. 15);
 • obowiązek właściwego zabezpieczenia i oznakowania obszaru robót w pobliżu pasa drogowego – ustawa  o drogach publicznych (art. 40 ust. 15);
 • obowiązek  usunięcia usterek i wad technicznych ujawniających się na przedmiotowym odcinku pasa drogowego  w okresie 36 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego w wyznaczonym przez zarządcę drogi terminie- ustawa  o drogach publicznych, rozporządzenia rady ministrów w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (art. 2 ust. 3 pkt 3);
 • obowiązek utrzymania zjazdu w tym przepustu oraz innych elementów odwodnienia w tym przechwytujących wody napływające w kierunku pasa drogowego – ustawa  o drogach publicznych;
 • obowiązek uzyskania zgody na umieszczenie reklam w obrębie pasa drogowego oraz na działkach drogowych- ustawa  o drogach publicznych (art. 39 ust. 3 oraz art. 40);
 • obowiązek utrzymania chodników przylegających do nieruchomości

Referat Dróg i Komunikacji, tel.: +48 12 285 08 50 wew. 112, 113, 114, 115, 305

Close Menu
 
29 lutego 2024
Skip to content