Skip to main content
search
Ogłoszenia

Obowiązki rolników – informacje

By 31 stycznia 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2014 przez admin

WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW:
Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, są sprzyjającym siedliskiem bytowania i intensywnego rozmnażania się wielu szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków. Obowiązek ochrony gruntów rolnych przed degradacją, spowodowaną między innymi wysiewaniem się chwastów z pól zaniedbanych, ciąży na właścicielach tych nieruchomości. O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Wyżej wymieniony obowiązek oraz jego egzekwowanie wynika z art. 15  ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.:Dz.U.2013.1205 )

            Ponadto przypominamy o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.:Dz.U.2013.627) art.124 zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Zgodnie z ustawą o  ochronie przeciwpożarowej (t.j.:Dz.U.2009.178.1380) i ustawą o ochronie przyrody (t.j.:Dz.U.2013.627), na właścicielach gruntów rolnych i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczania terenów zagrożonych pożarem oraz  obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania wszelkich pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu lub grzywny. 
Wypalanie traw, oprócz bezpośredniego zagrożenia ludzkiego, powoduje min.:
– niszczenie życia  biologicznego(całej flory i fauny nadającej życie glebie),
– śmierć zwierząt, które nie zdążą uciec przed pożarem,
– przedostatnie się do atmosfery szkodliwych tysięcy ton tlenku i dwutlenku węgla, tlenku siarki i substancji smolistych, które powodują nowotwory i alergie,
– przerzuty ognia z płonących łąk na inne tereny i dalsze tego konsekwencje.

ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO:
W ciągu ostatnich kilku lat Gmina boryka się z problemem barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina inwazyjna, bardzo ekspansywna, którą ciężko wyplenić. Osiąga rozmiary ponad 2m wysokości i w upalne dni po naświetleniu słonecznym wydziela olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą mają silne działanie parzące oraz alergiczne co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci i może nawet skutkować śmiercią. Dlatego też uprasza się o wykaszanie działek oraz walkę  z tym chwastem gdyż tylko wspólnymi siłami możemy go zniszczyć.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT:

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (t.j.:Dz.U. 2013.856) zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Człowiek ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
 W stosunku do zwierząt domowych zabrania się trzymania ich na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu, a długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
 W stosunku do zwierząt gospodarskich właściciel jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Sposób i warunki używania zwierząt gospodarskich do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

Zabrania się w szczególności:
1) przeciążania zwierząt;
2) używania do pracy zwierząt chorych lub niedożywionych;
3) używania uprzęży, wędzideł, rzędów wierzchowych, juków, podków, pojazdów lub narzędzi mogących, ze względu na zły stan techniczny lub niewłaściwą konstrukcję, spowodować obrażenia ciała lub śmierć zwierzęcia;
4) używania do popędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować okaleczenie zwierzęcia.
Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów w/w ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, jeżeli zaś sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZWIERZĄT:

Informuję, że zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 (t.j.:Dz.U.2008.213.1342) „Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii.
Zgodnie z art. 85 ust. 1a w/w ustawy: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku- podlega karze grzywny.”

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKÓW:

Urząd Gminy Zielonki prowadzi kontrolę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na podstawie art. 84 ust 3 pkt. 1 i ust. 4 pkt.1 oraz art. 86 Ustawy z dnia 22 maja 2003r., o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (t.j.:Dz.U. z 2013 poz.392). Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą podmiotami zobowiązanymi do zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie, są rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie pow. 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

OZNAKOWANIE NIERUCHOMOŚCI:

Na podstawie art.47 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz.U.2010.193.1287) właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na bramie wjazdowej lub na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (t.j.:Dz.U.2013.482) – właściciele nieruchomości, administratorzy, dozorcy lub użytkownicy nieruchomości w przypadku nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 Uprasza się o zapoznanie z w/w informacjami oraz zastosowanie się do nich.

Close Menu
 
16 maja 2022
Skip to content