Skip to main content
search
Aktualności

Obowiązki właścicieli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

By 14 lutego 202321 lutego, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 lutego 2023 przez KB

Wójt Gminy Zielonki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

            Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Zielonki na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Zielonki. Listę takich przedsiębiorców zamieszczamy na stronie LINK:

 https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2023/01/wykaz-jednostek-01.2023-do-aktualizacji.pdf

            Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

            Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych, aby zrobili to niezwłocznie. Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Zielonki – Referat Niskiej Emisji i Odpadów budynek III oraz do pobrania na stronie LINK:

https://eko.zielonki.pl/wp-content/uploads/2020/07/zg%C5%82oszenie-do-ewidencji.pdf

     Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny. Należy pamiętać, aby zawsze żądać od przedsiębiorcy faktury, w której określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów.

Mając na uwadze powyższe jak również w związku z nowymi przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej Gminy będą  prowadzone kontrole w tym zakresie.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content