Skip to main content
search
Gops

Ogłoszenia

By 26 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2013 przez admin

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE od września 2016 r. będzie czynny w każdą środę: 
– porady prawne w godz. 15.00 do 19.00 
– porady psychologiczne w godz. 15.00 do 19.00 (co 2 tygodnie począwszy od 7 września)  – porady socjalne w godz. 16.00 do 20.00 (co 2 tygodnie począwszy od 7 września) 

———————————

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU SOCJALNEGO  „Aktywna mama – szczęśliwe dziecko”

Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Zielonki, jesteś kobietą w wieku aktywności zawodowej, nieaktywną zawodowo, bezrobotną, korzystasz ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej i wychowujesz przynajmniej jedno dziecko weź udział w projekcie socjalnym.
W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie, doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, warsztaty gospodarowania budżetem domowym, warsztaty wizażu, zajęcia fitness, wyjazdy integracyjne, a ponadto na każdych zajęciach zapewniamy poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu. 
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Wszelkie informacje na temat projektu oraz szczegółowe warunki uczestnictwa można uzyskać u pracowników socjalnych:
w siedzibie GOPS Zielonki, ul. Galicyjska 17 telefonicznie (12) 627-33-00


————————-
INFORMACJA – DOŻYWIANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że kontynuuje dożywianie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
W ramach ww. Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a)      dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
b)      uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, osobom chorym i niepełnosprawnym

Pomoc w zakresie dożywiania jest przyznana osobom i rodzinom jeżeli:
* dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego  (514,00 zł) tj. 771,00 zł. na osobę w rodzinie.
* dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego (634,00 zł) tj. 951,00 zł.

Świadczenie realizowane w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

——————————
Wydawanie skierowań na pomoc żywnościową.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach  przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Osoby i rodziny  zainteresowane pomocą żywnościową, w ramach podprogramu 2016,  proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych GOPS w Zielonkach  w celu otrzymania skierowania.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29 marca 2016r., wsparcie ma trafiać do osób i rodzin   najuboższych i najbardziej potrzebujących
w tym bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Kryteria kwalifikowalności – pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone
w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
Dystrybucja Żywności dla mieszkańców gminy Zielonki odbywać się będzie w “Caritas” przy ul. Ossowskiego 5 w Krakowie, 30 – 656 Kraków, telefon 12/ 637 07 12, 12/ 638 07 08.
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/

—————————————-

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (…)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.
W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:
a) Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia
b) Staży zawodowych
c) Szkoleń zawodowych
d) Pośrednictwa pracy
e) Wsparcia trenera pracy
Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:
Telefon- 512 053 545 E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków 
na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl

PLAKAT – pobierz plik  

 

———————————–

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE w okresie wakacyjnym (1.07.2016 r. – 31.08.2016 r.) będzie działał w następujący sposób :
– porady prawne w godz. od 15.00 do 19.00 w każdą środę w okresie od 1.07.2016 r. do 31.07.2016 r.
– porady psychologiczne w godz. od 15.00 do 19.00 w dniach: 6.07.2016 r. i 20.07.2016 r.
– porady pracownika socjalnego w godz. od 16.00 do 20.00 w dniach: 3.08.2016 r. i 17.08.2016 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o projekcie „Kierunek Kariera”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o projekcie „Kierunek Kariera” Informacje o projekcie Kierunek Kariera Z myślą o mieszkańcach naszego regionu, chcąc wesprzeć ich w rozwoju osobistym i zawodowym, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie od stycznia 2016 roku rozpoczął realizację projektu pn. “Kierunek Kariera” przewidzianego do realizacji w ramach działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Założono, że do 2023 roku w projekcie weźmie udział 46 tysięcy pracujących Małopolan, którzy będą mieli możliwość skorzystać z nowej usługi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, pod nazwą Bilans Kariery.
Usługa ta skierowana jest do wszystkich, którzy:
– pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
– mają powyżej 25 lat i wykształcenie, co najwyżej na poziomie zdanej matury lub mają powyżej 50. lat i dowolne wykształcenie;
– mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.
Udział w projekcie obejmuje:
– skorzystanie ze specjalistycznej usługi doradczej pn. „Bilans Kariery” w formie podstawowej lub pogłębionej, która polega na przeanalizowaniu posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji wspólnie z doradcą zawodowym i opracowaniu indywidualnego planu rozwoju zawodowego,
– uzyskanie bonów szkoleniowych na szkolenia komputerowe i językowe lub też przystąpienie do egzaminu z języka obcego.

Bilans Kariery to więcej niż CV – przy pomocy specjalistycznych metod doradczych pozwala na dokonanie analizy dotychczasowego doświadczenia, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych umiejętności, które nie są w żaden sposób udokumentowane.
Bilans Kariery to także pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe (bony dostępne będą w drugiej połowie 2016 roku, do ich otrzymania uprawnieni będą wszyscy klienci, którzy skorzystali z Bilansu Kariery), a od przyszłego roku na szkolenia zawodowe. Warunkiem ich otrzymania jest dokonanie wcześniejszej wpłaty 13% wartości otrzymywanych bonów na subkonto określone w umowie o dofinansowanie. Bony będzie można wykorzystać na szkolenia w ciągu 1,5 roku od dnia zawarcia umowy. Oferty szkoleń będą dostępne w bazie tworzonej w ramach projektu. Baza ta będzie obejmowała usługi jedynie tych instytucji szkoleniowych, które spełnią określone wymogi jakościowe i zgodzą się na rozliczanie płatności przy pomocy bonów szkoleniowych.  
Więcej informacji o projekcie udziela:
Biuro Projektu Kierunek Kariera Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pl. Na Stawach 1 30-107 Kraków
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
tel. 12 619 84 55, 619 84 59

——————————————

Zostań rodziną wspierającą!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach w oparciu  o art. 29 ust.1 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz. 332) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodzin wspierających.
Rodzina wspierająca to rodzina zaprzyjaźniona, może być z kręgu otoczenia dziecka (sąsiedzi, krewni, dziadkowie, znajomi), która pomaga rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Formy pomocy mogą być różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:
– opiece i wychowaniu dzieci,
– prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
– ma stałe źródło dochodu,
– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
– nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
– uzyska pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej,
– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej,
– wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego
– nie ma problemów z uzależnieniami.  
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonkach. Prosimy o składanie pisemnych wniosków z umotywowaną chęcią pozostania rodziną wspierającą osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach ul. Galicyjska 17 32-087 Zielonki
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, tj.:
-Panią Anną Zaczkowską tel. (12) 627 33 21
-Panią Iwoną Michałek-Zemłą tel. 519 837 849

—————————————

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
GMINNY OŚRODEK POMPOCY SPOŁECZNEJ
Budynek nr II Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 112

Informuje

Dyżur konsultanta prawnego w dniu 04.05.2016r. (środa)
nie odbędzie się.

Następny dyżur konsultanta prawnego przewidziany jest na dzień 11.05.2016r.(środa).

——————————- 

“Aktywny samorząd”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w roku 2016 kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Wszelkie informację o bieżących realizowanych formach wsparcia oraz potrzebne wnioski znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
http://www.pcpr.powiat.krakow.pl/index.php?strona=aktywny_samorzad

——————————-
Próby wyłudzenia pieniędzy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach ostrzega, że na terenie gminy pojawiły się próby wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że pracownicy socjalni zatrudnieni w gminie Zielonki posiadają legitymacje służbowe. W przypadku osób podających się za pracownika tut. Ośrodka należy poprosić o okazanie legitymacji służbowej. Prosimy o zachowanie czujności i przezorności aby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy, natychmiast prosimy informować Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112.
——————————————
Punkt zbiórki i wydawania odzieży używanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje, że od 22.03.2016 do 30.04.2016 r. punkt zbiórki i wydawania odzieży używanej będzie czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15.00 do 17.00 w budynku Forum Aktywności Lokalnej ul. Krakowskie Przedmieście 112, Zielonki .

————————————-

Pomoc dla osób ewakuowanych z Mariupola

W dniu 23 listopada 2015 roku Rząd Polski przeprowadził ewakuację grupy 177 osób polskiego pochodzenia ze wschodniej Ukrainy, zameldowanych i faktycznie zamieszkałych w mieście Mariupol oraz w przylegających do niego rejonach. W związku z powyższym, Wicewojewoda Małopolski zwrócił się z apelem do mieszkańców Małopolski oraz organizacji pozarządowych, firm i instytucji o zaangażowanie i pomoc w stworzeniu warunków do osiedlenia dla naszych Rodaków, a w szczególności o współpracę w znalezieniu dla nich mieszkań i miejsc pracy.
Aktualnie osoby ewakuowane ze wschodniej Ukrainy przebywają w Archidiecezjalnym Ośrodku Charytatywnym Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach, gdzie mają zapewnione całodzienne wyżywienie. W czasie tego pobytu będą uzyskiwać pozwolenia na pobyt stały, uczyć się języka polskiego i przygotowywać do osiedlenia w Polsce. Zezwolenie na pobyt stały zrównuje cudzoziemca z obywatelem Polski we wszelkich uprawnieniach, z wyłączeniem czynnego prawa wyborczego. Oznacza to również, że osoby te mogą legalnie mieszkać i pracować w Polsce.
Biorąc pod uwagę dotychczasową, sytuację życiową ewakuowanych osób, których życie i zdrowie było zagrożone ze względu na trwający we wschodniej Ukrainie konflikt zbrojny, stworzenie im warunków do osiedlania się na terytorium Polski jest zadaniem priorytetowym.

————————————

 

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach działający przy ul. Krakowskie Przedmieście 112 od 13 stycznia 2016 r. będzie czasowo nieczynny. O wznowieniu działalności punktu niezwłocznie Państwa poinformujemy.


—————————————–
Pomoc dla mieszkańców w okresie zimowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym (bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi spadkiem temperatur, opadami śniegu itp.) podjął jak co roku działania mające na celu zabezpieczenie mieszkańców :

Porozumiał się z Domami Pomocy Społecznej znajdującymi się na terenie naszej gminy w wyniku czego, uruchomiono na okres zimy, awaryjne miejsca czasowego pobytu dla osób bezdomnych w:
– Domu Pomocy Społecznej w Owczarach  tel. 12 419 40 86
– Domu Pomocy Społecznej w Batowicach  tel. 12 285 70 71.

Podpisał porozumienie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w sprawie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Zielonki oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach w Schronisku dla osób bezdomnych „Dom Nadziei” w Kluczach ul. Bolesławska 23.

Współpracuje z Komisariatem Policji w Zielonkach. Dzielnicowi są „wyczuleni” na sytuację osób samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych i natychmiast reagują w sytuacji zagrożenia.
Kontakt telefoniczny 12 285 01 07 lub 997 całodobowo.

Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują sytuację bytową mieszkańców i natychmiast reagują na zgłoszenia udzielając stosownej do sytuacji pomocy. 
Kontakt telefoniczny 12 627 33 00 w godz. wt – pt  7:45 – 15:45, pon. 9:00 – 17:00.

Jednocześnie informujemy, że:
– wykaz noclegowni, jadłodajni, łaźni, punktów medycznych i innych ośrodków wsparcia dla bezdomnych funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie: http://www.muw.pl   w zakładce  „sprawy społeczne”  –  „Pomoc dla osób bezdomnych” – Schroniska i noclegownie oraz Ośrodki wsparcia
– uruchomiony został całodobowy telefon informacyjny dla bezdomnych 987


——————————————
Ośrodkek Adopcyjny „ Dzieło Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie, pragnieę ponownie prosić o pomoc w propagowaniu idei pracy Ośrodka poprzez rozpowszechnianie jej, szczególnie wśród osób, które borykają się z problemem bezdzietności, zastanawiają się nad drogą rodzicielstwa adopcyjnego czy potrzebują wsparcia informacyjnego odnośnie procedur adopcyjnych.

Prośba dotyczy także kobiet rozważających możliwość zrzeczenia się praw rodzicielskich nad swoim dzieckiem, którym Ośrodek Adopcyjny oferuje wszelką pomoc od stront psychologicznej i prawnej.
W załączeniu przedstawione są ulotki w wersji dla kandydatów do przysposobienia dziecka, jak również w wersji dla kobiet sygnalizujących zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu. 
Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” działa od 20 lat, organem założycielskim i prowadzącym Ośrodek jest Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Polsce. Podstawową ideą działania jest wspieranie prawa dziecka do godnego życia i posiadania rodziny w oparciu o zasady wychowania chrześcijańskiego.
Ośrodek organizuje i przeprowadza szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka z całej Polski. Posiada autorski program szkolenia zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenie rodzin prowadzone jest na terenie siedziby Ośrodka w Krakowie oraz Filii w Żmiącej koło Limanowej.
Zgodnie z przepisami nowej ustawy, Ośrodek prowadzi również szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Szczegółowe informacje o sposobie pracy z rodzina i programie szkolenia przedstawione są na stronie internetowej ośrodka: www.dpd.pl./dpd/osrodek-adopcyjny .

Mamy nadzieję, ze dzięki naszej współpracy każde z dzieci zagrożonych brakiem rodziny znajdzie bezpieczny dom i kochających, wartościowych rodziców.
Załącznik nr 1pobierz plik (*.pdf)
Załącznik nr 2pobierz plik (*.pdf)

 

Dyrektor Ośrodka
mgr Józefa Katarzyna Mader

—————————————-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach dnia 1 czerwca 2015 r. z okazji „Dnia Dziecka” obdarował  paczkami ze słodyczami i owocami, 14  rodzin z dziećmi z terenu Gminy Zielonki.
 
Dziękujemy za okazane wsparcie i dobroć naszym darczyńcom: Prezesowi firmy „ Bzomex”, Panu Janowi Krawczykowi  Firma „ Promiwex”, Pani Karolinie Bystroń-Kapuście Firma „ Merkadona”, Firmie handlowej PAT POL,  Spółdzielni Obrotu Towarowego SOT, Panu Tomaszowi Marszałkowi Firma Wedel, Panu Leszkowi Zawartka, Panu Krzysztofowi Zawartka Firma „Albert”, Państwu Krystynie i Bogdanowi Nowak  F.P.H. U. „Kacperek” s.c., Państwu Annie Bystroń- Nowak, Danielowi Nowak Sklep Monopolowy Delikateski.

Wyrażając swoje podziękowania za okazane serce i dobrą wolę, życzymy sukcesów i wszelkiej pomyślności w realizowaniu życiowych zamierzeń.

————————————————–

Uprzejmie informujemy, że:  w dniu 5 czerwca 2015 roku (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach będzie nieczynny.
Dzień wolny został przyznany za dzień 15 sierpnia 2015r – ustawowo uznany za wolny od pracy


—————————————————
Nabór do projektu “Pierwszy Dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +  (przy czym co najmniej jedno z dzieci jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej).

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016. Wniosek może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny. Ponadto pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie bądź udziela pełnomocnictwa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, do złożenia deklaracji.


Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł netto określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).


Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Wydatek winien być dokonany w okresie kwalifikowalności wydatków  tj. od dnia 1.06.2015 do dnia 30.09.2015r. Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach  ul. Galicyjska 17  w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie w godzinach: poniedziałek  09.30-16. 30 wtorek, środa, czwartek, piątek  08.00 -15.30.


Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty: 
– zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy za miesiąc kwiecień 2015 (brutto i netto) lub oświadczenie o dochodzie,
– odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015,
– orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym  stopniu niepełnosprawności  (dziecko do 25 roku życia),
– nakaz płatniczy za 2015 rok,
– inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny (np. dochód z działalności gospodarczej),
Ostateczny termin złożenia deklaracji wraz z wymaganą dokumentacją  w GOPS to 15 maj 2015r.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie pod  nr  12 627 33 10  wew.  13, 14, 15, 19, 20, 21, 22. Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera regulamin projektu “Pierwszy dzwonek”.
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/do-20-maja-trwa-nabor-wnioskow-do-ii-edycji-projektu-pierwszy-dzwonek-1343.html
Kierownik GOPS w Zielonkach
(-) Grażyna Hołda

Załączniki:
Regulamin projektu – pobierz plik
Deklaracja uczestnictwa – pobierz plik 

malopolskaProjekt realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

————————-

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że:  w dniu 24 grudnia 2014 roku (środa – Wigilia Bożego Narodzenia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach będzie nieczynny.

Dzień wolny został przyznany za dzień 1 listopada 2014r – ustawowo uznany za wolny od pracy 


————————–
Spotkanie ze Świętym Mikołajem

mikolajW piątek 5 grudnia, po raz kolejny zostało zorganizowane spotkanie ze Świętym Mikołajem. Zostały zaproszone dzieci z rodzin, którymi opiekuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach.
Święty Mikołaj spotkał się z 53 rodzinami. Na dzieci i ich rodziny czekał słodki poczęstunek na stole. Zgromadzone dzieci odwiedził Wójt Gminy Zielonki Pan Bogusław Król. Uczestnicy imprezy mogli poznać twórczość swoich rówieśników z Zespołu Szkół w Zielonkach, gdyż pod przewodnictwem Pani Agaty Wodki z kl. VIb, VIc, szkoły podstawowej oraz z kl. Ib i III b gimnazjum, dzieci i młodzież zaprezentowały przedstawienie.            
Wszystkie zaproszone dzieci i ich rodziny otrzymały paczki z prezentami. W przygotowaniu tych upominków dla rodzin pomogli sponsorzy o wielkich i ciepłych sercach: Pani Karolina Bystroń- Kapusta z Firmy „MERKADONA” w Zielonkach, Anna Bystroń- Nowak, Pan Daniel – sklep monopolowy Euro- Zielonki, Hurtownia warzyw i Owoców ALBERT, Państwo Krystyna i Bogdan Nowak, Firma „KACPEREK”, Pan Stefan Łysek z Bibic, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Firma Krakowiak z Węgrzc (Państwo Machnik).
Bezpłatnie jak co roku Pan Krystyn Mielnik – niezawodny pomocnik Świętego Mikołaja, dowiózł dzieci na imprezę mikołajową.
Dzieci wraz z rodzicami, dziadkami do domu wracały z uśmiechniętymi twarzami i nadzieją, że zapewne w przyszłym roku także będą mogły spotkać się z rówieśnikami i ze Świętym Mikołajem.
„ Mikołajki, Mikołajki
To prawdziwy czas jak z bajki…”
Szanowny Panie WUJKU Mielniku!
Jak co roku dziękujemy, że bezpiecznie dojedziemy
 Wdzięczne dzieciaki
———————————–
Podobnie jak w ubiegłych latach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach w związku ze zbliżającymi się bardzo trudnymi, zimowymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi spadkiem temperatur, opadami śniegu itp. podjął działania mające na celu zabezpieczenie mieszkańców :

1 Porozumiał się z Domami Pomocy Społecznej znajdującymi się na terenie naszej gminy w wyniku czego, uruchomiono na okres zimy, awaryjne miejsca czasowego pobytu dla osób bezdomnych w:
– Domu Pomocy Społecznej w Owczarach  tel. 12 419 40 86
– Domu Pomocy Społecznej w Batowicach  tel. 12 285 70 71.
2 Podpisał porozumienie z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w sprawie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Zielonki oraz innym osobom w uzasadnionych przypadkach w Schronisku dla osób bezdomnych „Dom Nadziei” w Kluczach ul. Bolesławska 23.
3 Współpracuje z Komisariatem Policji w Zielonkach. Dzielnicowi są „wyczuleni” na sytuację osób samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych i natychmiast reagują w sytuacji zagrożenia. Kontakt telefoniczny 12 285 01 07 lub 997 całodobowo.
4 Pracownicy GOPS na bieżąco monitorują sytuację bytową mieszkańców i natychmiast reagują na zgłoszenia udzielając stosownej do sytuacji pomocy.  Kontakt telefoniczny 12 627 33 00 w godz. wt – pt  7:45 – 15:45, pon. 9:00 – 17:00.

 

Jednocześnie informujemy, że wykaz noclegowni, jadłodajni, łaźni, punktów medycznych i innych ośrodków wsparcia dla bezdomnych funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego znajduje się na stronie: http://www.muw.pl   w zakładce  „sprawy społeczne”  –  „Pomoc dla osób bezdomnych” oraz  „Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie małopolskim”

—————————–

W dniu 2 maja 2014 roku (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach będzie nieczynny.

Okres zimowy 2013-2014 – informacje pobierz plik

Spotkanie Wigilijne 2013 rokpobierz plik

6 grudnia 2013 r. spotkanie ze Świętym Mikołajem – pobierz plik

zdjęcie nr 1, zdjecie nr 2, zdjecie nr 3, zdjecie nr 4

————————— 

Mieszkanie dla repatriantów z Kazachstanu

Do naszego Ośrodka kierowane są prośby repatriantów polskich, którzy starają się o pomoc w powrocie do ojczyzny i osiedleniu się w naszej gminie. Nie chcemy być obojętni wobec ludzi, których losy często były tragiczne, nierzadko stracili swoich bliskich w wyniku represji politycznych. Rodziny repatriantów czują się Polakami, pielęgnują polską tradycję i kulturę. Osoby te mają poczucie przebywania w obcym kraju, ich pragnieniem jest powrót do ojczyzny. Chcielibyśmy pomóc zrealizować ich marzenie. Jednak możliwości lokalowe gminy obecnie nie pozwalają na zapewnienie im mieszkania.
Zwracamy się więc do mieszkańców Gminy z prośbą o rozważenie możliwości udostępnienia lokalu (w drodze najmu lub sprzedaży) z przeznaczeniem na mieszkanie dla naszych rodaków.
Informację prosimy kierować do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście lub telefonicznie, nr tel. 12 627 33 00.

 

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content