Skip to main content
search
Ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe

By 8 stycznia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 stycznia 2014 przez admin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), § 7 ust. 1 Uchwały Nr XVII/17/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 kwietnia 2008 r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2008 r., nr 424 poz. 2745)
Wójt Gminy Zielonki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej określonej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zielonki.

1. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest budynek nr 15 położony w Zielonkach przy ul. Długopolskiej, na działkach nr 1548/4 i nr 1547 obręb Zielonki, wraz z terenem przynależnym (KW nr KR1P/00181132/1). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 92 m2, powierzchnia działek 0,06 ha.
Nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Zielonki.
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną (szambo). Obiekt posiada zamontowane urządzenia zapewniające ochronę w formie monitorowania systemu alarmowego.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

2. Sposób zagospodarowania nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość oddana będzie w dzierżawę na okres 25 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej obejmującej sprzedaż detaliczną artykułów spożywczych (działalność podstawowa) z ewentualnym rozszerzeniem asortymentu o sprzedaż artykułów przemysłowych (w tym chemia gospodarcza) lub innych według uznania oferenta.

3. Forma przetargu.
Wyłonienie dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 1.000,00 zł netto (słownie złotych netto: jeden tysiąc).
Do zaproponowanego czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
Kwota czynszu zaproponowanego w najkorzystniejszej ofercie podlegać będzie waloryzacji rocznej wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług podawanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Monitorze Polskim. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2015 r.

5. Dostosowanie nieruchomości do potrzeb i wymogów działalności gospodarczej, którą będzie na niej prowadził oferent.
Dzierżawca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt kapitalnego remontu budynku, dostosowując lokal użytkowy do potrzeb i wymogów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w pkt 2. Zaproponowany przez oferenta kosztorys inwestorski obejmujący prace związane z remontem kapitalnym budynku i zagospodarowaniem terenu przynależnego w wartości brutto winien stanowić załącznik do oferty.
Koszty poniesione przez Dzierżawcę, związane z wykonaniem remontu kapitalnego budynku i zagospodarowaniem terenu przynależnego, podlegać będą potrąceniu z bieżącego czynszu dzierżawy brutto, do wysokości 60.000,00 zł brutto.
Podstawę do zastosowania określonego powyżej potrącenia stanowić będzie kosztorys inwestorski (załącznik do umowy). Rozliczenie kosztu dokonanych przez Dzierżawcę prac następować będzie na postawie weryfikacji powykonawczej czynności ujętych w kosztorysie. Zasadę taką wprowadza się zakładając możliwość prowadzenia remontu systemem gospodarczym. Wydzierżawiający zastrzega sobie udział powołanego przez siebie inspektora nadzoru, który będzie nadzorował prowadzone przez Dzierżawcę prace budowlane na każdym etapie ich realizacji oraz dokona weryfikacji poniesionych kosztów.
W odniesieniu do nakładów poniesionych przez Dzierżawcę, przekraczających kwotę 60.000,00 zł brutto, potrącenie z czynszu nie będzie mieć zastosowania.
Decydując się na poniesienie kosztów związanych z remontem kapitalnym budynku i zagospodarowaniem terenu przynależnego przekraczających określoną kwotę, Dzierżawca podejmie zobowiązanie, iż nie będzie wnosił po zakończeniu umowy dzierżawy, ani w trakcie jej trwania, roszczeń o zwrot wartości powstałych w przedmiocie dzierżawy ulepszeń, które w całości przejdą na własność Wydzierżawiającego.

6. Wadium.
Ustala się wadium, które wynosi: 240,00 zł.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, przelewem do dnia 23 stycznia 2014 roku (decyduje data uznania środków na koncie), na konto Urzędu Gminy Zielonki
nr: 19 1910 1048 4400 4026 1131 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy za pierwszy miesiąc.
Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium zwraca się wszystkim uczestnikom przetargu w przypadku: odwołania, unieważnienia przetargu oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.

7. Kaucja.
Wyłoniony w przetargu dzierżawca lokalu, przed podpisaniem umowy, dokona wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznego czynszu brutto ustalonego w przetargu.
Kaucję pobiera się w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy.
Kaucja zostaje wniesiona w formie pieniężnej (wyłącznie przelewem) na konto wydzierżawiającego nr 46 1910 1048 4400 4026 1131 0003.
Wydzierżawiający może potrącić z kaucji tylko określone należności, należą do nich: nieuiszczony czynsz lub opłaty niezależne od właściciela związane z dzierżawieniem lokalu (np. opłaty za prąd, wodę itp.) oraz opłaty wynikające z uszkodzenia lokalu powstałe z winy dzierżawcy.
Wobec braku ww. zaległości, wydzierżawiający ma obowiązek zwrócić kaucję w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez dzierżawcę. Kaucja zostanie zwrócona dzierżawcy w wysokości 2-miesięcznej stawki czynszu brutto obowiązującej w dniu zwrotu. Kaucja nie może być zwrócona w kwocie niższej niż kwota pobrana od dzierżawcy.

8. Warunki udziału w przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:
1. wpłacą w gotówce wadium w wysokości i terminie określonym w pkt 6 i okażą oryginalny dowód wpłaty komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
2. dostarczą swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w pkt 9, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia przetargowego, wraz z załącznikiem w postaci: kosztorys inwestorski obejmujący proponowane prace związane z remontem kapitalnym budynku i zagospodarowaniem terenu przynależnego w wartości brutto, jak również kserokopia wpłaty wadium, a potwierdzenie terminowego dostarczenia przedstawią komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
3. osoby fizyczne stawią się osobiście na przetargu, przedstawiając dowód tożsamości lub przedłożą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
 osoby prawne przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Wymogi dotyczące oferty.
Ubiegający się o uczestnictwo w przetargu winien złożyć organizatorowi przetargu w terminie do 23 stycznia 2014 r. pisemną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami w postaci:
A) kosztorys inwestorski obejmujący proponowane prace związane z remontem kapitalnym budynku i zagospodarowaniem terenu przynależnego w wartości  brutto,
B) kserokopia wpłaty wadium.
Ofertę (wraz z wymaganymi załącznikami) sporządzoną w formie pisemnej w języku polskim należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na dzierżawę budynku położonego w Zielonkach przy ul. Długopolskiej 15”. Koperta oprócz oznaczenia lokalu użytkowego, którego dotyczy, winna zawierać dane identyfikujące składającego.
Ofertę należy złożyć bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Zielonki w Zielonkach przy ul. Krakowskie Przedmieście 116 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Zielonki, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 (decyduje data wpływu oferty do siedziby organizatora przetargu). Ubiegający się o uczestnictwo w przetargu winien posiadać potwierdzenie dostarczenia oferty (stempel datowy Dziennika Podawczego lub potwierdzenie nadania przez pocztę), które okaże komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu przetargowym i zostaną odesłane ubiegającemu się o uczestnictwo bez otwierania, wykluczając go z udziału w przetargu.
Oferta zawiera:
1. Imię i nazwisko oraz adres (w odniesieniu do osób fizycznych) lub nazwę i siedzibę podmiotu gospodarczego.
2. Datę sporządzenia.
3. Adres nieruchomości, o którą ubiega się uczestnik przetargu.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i rozkładem pomieszczeń w budynku oraz nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń w tym zakresie.
6. Oferowaną kwotę czynszu za dzierżawę nieruchomości (w skali miesiąca w wartości netto).
7. Określenie rodzaju działalności, która będzie prowadzona na nieruchomości.
8. Numer konta bankowego, na które zostanie zwrócone wadium.
9. Oświadczenie oferenta o zdolności finansowej do wpłacenia kaucji w wysokości       2-miesięcznego oferowanego czynszu dzierżawy brutto.
10. Oświadczenie osoby fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą, iż w przypadku wygrania przetargu wpis do ewidencji działalności gospodarczej dostarczy przed podpisaniem umowy dzierżawy.
11. Deklarację zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.
12. Określenie wymaganych załączników.

10. Dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie organizatora przetargu tj. Urzędzie Gminy Zielonki, 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 – budynek nr III Referat Gospodarki Komunalnej w godzinach: poniedziałek – 9:30-16:30, wtorek, środa, piątek – 8:00- 15:00. Telefon kontaktowy: 012 2850850 wew. 315 lub 313.
Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 012 2850850 wew. 315 lub 313.

11. Otwarcie i rozstrzygnięcie przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 24 stycznia 2014 roku o godzinie 10:00 w siedzibie organizatora przetargu, tj. w Urzędzie Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, Budynek nr III – Referat Gospodarki Komunalnej.
Każdy uczestnik przedstawia komisji przetargowej dokument tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych dodatkowo aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu, dokumenty identyfikujące podmiot uczestniczący w przetargu (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS).
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa sprawdza oryginały dowodów wpłat wadium  okazywane przez uczestników. Równocześnie sprawdzane są potwierdzenia dostarczenia w terminie ofert, o których mowa w pkt 9, przedstawiane przez każdego z uczestników.
Organizator przetargu na dzierżawę lokalu handlowo – usługowego zdecydował się na przeprowadzenie przetargu pisemnego nieograniczonego w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków dzierżawy lokalu.
Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, wówczas, gdy przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje kwotę czynszu dzierżawy powyżej ceny wywoławczej.
Oferty oferentów, którzy nie stawią się na otwarciu przetargu, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu przetargowym.
Zwycięzcą przetargu będzie oferent, który zaproponuje najwyższą kwotę czynszu dzierżawy.
W przypadku złożenia równorzędnych, najwyższych cenowo ofert, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. O terminie dodatkowego przetargu komisja zawiadomi tych oferentów oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
Przewodniczący komisji przetargowej ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
Przewodniczący komisji przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wójt Gminy Zielonki zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

12. Podpisanie umowy dzierżawy.
Organizator zobowiązany jest powiadomić wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Przed podpisaniem umowy osoba, która wygrała przetarg, dokona wpłaty kaucji określonej w pkt 7 – warunek zawarcia umowy.
Oprócz czynszu dzierżawca opłacać będzie podatek od nieruchomości.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zielonki oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.zielonki.pl.

Pliki do pobrania:

Wzór umowy dzierżawy – pobierz plik (*.pdf)

Oferta przetargowa – pobierz plik (*.pdf)

 

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content