Skip to main content
search
GZEAS

Ogłoszenie – świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – termin składania wniosków do 16 września !!!

By 6 września 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 września 2013 przez admin

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki. Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniowi szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. Wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
3. Słuchaczowi – kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanymi w dalszej części “uczniem”
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny:
1. STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
– Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456,00 zł netto miesięcznie na członka rodziny.
– Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
– Uczeń, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innymi stypendiami ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2 120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1 908 zł.
2. ZASIŁEK SZKOLNY przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2013/2014 dostępne są w sekretariatach szkół na terenie Gminy Zielonki a także w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, II piętro – pok. nr 10.
Wypełnione wnioski należy składać na DZIENNIKU PODAWCZYM w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach  w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2013 roku.
Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, II piętro – pokój nr 10, tel. 12/ 285 02 98, wew. 111.

 

Wzór wniosku – pobierz plik (*.pdf)

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
(-) mgr Anna Soblik-Milcz

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content