Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

By 31 marca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 marca 2023 przez AO

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu:

 1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko, motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw proekologicznych oraz promowanie działań mających na celu zachowanie odpowiedniej równowagi ekologicznej w otoczeniu poprzez: edukację ekologiczną, wydarzenia edukacyjno-animacyjne, prezentacje, warsztaty, gry terenowe, filmy, poradniki, akcje proekologiczne, konkursy, opracowania, analizy, wystawy wraz z katalogami itp. W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:
  a. poprawy jakości powietrza,
  b. zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, w szczególności odpadów zielonych,
  c. poprawy jakości i zwiększenia segregacji odpadów komunalnych,
  d. właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi,
  e. promocji produktów lokalnych oraz ekologicznych metod ich produkcji,
  f. ograniczenia szybkiego odpływu wód powierzchniowych (poprawy retencji wód opadowych),
  g. podnoszenie atrakcyjności otoczenia naturalnego, w tym działań związanych z przeciwdziałaniem migracji dzikiej zwierzyny na tereny zurbanizowane.
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Celem konkursu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Zielonki kontaktu z szeroko pojętym dziedzictwem kultury, poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, promocji produktu regionalnego i tradycyjnego itp.

W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:

a. popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Zielonki,
b. wspierania edukacji kulturalnej i działań artystycznych oraz upowszechniania wiedzy o kulturze wśród mieszkańców Gminy Zielonki,
c. integracji społeczno-kulturalnej,
d. prezentacji dorobku kultury oraz osiągnięć lokalnych twórców i artystów.

Środki finansowe przeznaczone na realizację ww. zadań w ramach konkursu wynoszą
50 000,00 zł. Oferty mogą być składane w terminie do 28 kwietnia 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert. Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 listopada 2023 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszonego konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, który jest załącznikiem do zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 75/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie Wójta Gminy Zielonki nr 75/2023 z dnia 31 marca 2023 roku (docx. 7,93 KB)
Regulamin Konkursu (docx. 23,3 KB)
Uchwała nr XLIV/86/2022 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. (pdf. 465 KB)

Oferty można składać:

 • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki w poniedziałki w godzinach 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
 • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny:
  Urząd Gminy Zielonki
  ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki
 • na pocztę elektroniczną na adres: ug@zielonki.pl – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany
 • za pośrednictwem portalu ePUAP na adres: /UG_Zielonki/SkrytkaESP – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany

O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego). Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego Konkursu.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki. Kontakt: tel. 12 285 08 50 wew. 212 lub 107 e-mail: ngo@zielonki.pl

Dokumenty do pobrania dla osób zamierzających składać oferty w ramach ogłoszonego konkursu:

 1.  Wzór oferty (doc. 99 KB)
 2. Oświadczenie o nieubieganiu się o inne dotacje z budżetu Gminy Zielonki (doc. 6,60 KB)
 3. Wzór umowy (docx. 21,1 KB)
 4. Oświadczenie o zgodności danych oferenta (docx. 5,76 KB)
 5. Wzór sprawozdania (docx. 15 KB)

Z poważaniem
Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

 

Informacje o konkursie dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content