Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców

By 5 kwietnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2022 przez AO

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki z zakresu:

 1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Celem konkursu jest uświadomienie mieszkańcom ich roli w dbaniu o środowisko, motywowanie do aktywności na rzecz jego ochrony i kształtowania właściwych postaw proekologicznych oraz promowanie działań mających na celu zachowanie odpowiedniej równowagi ekologicznej w otoczeniu poprzez: edukację ekologiczną, wydarzenia edukacyjno-animacyjne, prezentacje, warsztaty, gry terenowe, filmy, poradniki, akcje proekologiczne, konkursy, opracowania, analizy, wystawy wraz
  z katalogami itp.,
  W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:
  a. poprawy jakości powietrza,
  b. zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, w szczególności odpadów zielonych,
  c. poprawy jakości i zwiększenia segregacji odpadów komunalnych,
  d. właściwej opieki nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi,
  e. promocji produktów lokalnych oraz ekologicznych metod ich produkcji,
  f. ograniczenia szybkiego odpływu wód powierzchniowych (poprawy retencji wód opadowych),
  g. podnoszenie atrakcyjności otoczenia naturalnego, w tym działań związanych z przeciwdziałaniem migracji dzikiej zwierzyny na tereny zurbanizowane.
 2. działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Celem konkursu jest pomoc uchodźcom z Ukrainy, legalnie przebywających na terenie Gminy Zielonki, w tym integracja oraz aktywizacja zawodowa.
  W ramach konkursu wspierane będą zadania z zakresu:
  i. organizacji opieki nad dziećmi, projektów edukacyjno-animacyjnych,
  j. organizacji zajęć dla dorosłych mających na celu ich aktywizację zawodową
  (kursy, warsztaty),
  h. kulturowe warsztaty dla dzieci/młodzieży/dorosłych z elementami nauki języka polskiego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację ww. zadań w ramach konkursu wynoszą 58 000,00 zł.
Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w terminie do 29 kwietnia 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert.
Termin realizacji projektu: od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. przy czym ze środków dotacji pokrywane mogą być wydatki na realizację zadania poniesione najwcześniej od daty podpisania umowy.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content