Skip to main content
search
Aktualności

Planowane nabory wniosków – Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – II półrocze 2019

By 22 sierpnia 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 22 sierpnia 2019 przez admin

logo KORONA maleLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje prawdopodobnie jesienią b.r. organizację jeszcze dwóch naborów na projekty grantowe o tematyce: Podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych oraz Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu.   Powyższe nabory organizowane będą  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).


Dla przypomnienia Beneficjentami projektów grantowych mogą być m.in.: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne czy parafie. Grantobiorca nie może wykonywać ani planować wykonywania działalności gospodarczej. Wysokość zadania w ramach grantu wynosi od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. kosztów całkowitych. Kwota dofinansowania (w formie refundacji) to 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub 90% w przypadku innych jednostek. Limit przyznania pomocy wynosi 100 000 zł. na jednego grantobiorcę w całym okresie programowania.
Rada oceniając projekty grantowe bierze m.in. pod uwagę to czy wniosek był konsultowany z pracownikami biura, czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji innych projektów, zasięg-obszar realizacji operacji, czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z innym podmiotem, czy przewidywane są działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność, czy wnioskodawca jest organizacją pozarządową oraz czy operacja przewiduje zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie integracji, rekreacji, sportu, edukacji, ekologii i nowych technologii. Wśród kryteriów oceny Grantobiorców znajdują się także: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego, zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu, trwałość efektów realizacji projektu, jakość budżetu i innowacyjność projektu, a także rodzaj beneficjentów projektu.

Jednocześnie informujemy osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz firmy pragnące rozwijać swoją działalność, iż ze względu na wyczerpanie środków z zakresu działań przedsiębiorczych, Stowarzyszenie nie planuje na ten moment organizacji kolejnych konkursów z tego zakresu. Następny ewentualny nabór na działania skierowane do przedsiębiorców oraz osób chcących założyć firmę zorganizowany zostanie tylko i wyłącznie w przypadku pojawienia się  oszczędności w budżecie LSR, jednak nie nastąpi to wcześniej niż pod koniec 2019 lub początku 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz w biurze Stowarzyszenia. Prosimy także o śledzenie naszej strony internetowej: www.koronakrakowa.pl oraz Facebooka: https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa/.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

korona

Close Menu
 
8 grudnia 2023
Skip to content