Skip to main content
search
Aktualności

Planowane nabory wniosków – Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – II półrocze 2019

By 22 sierpnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 sierpnia 2019 przez admin

logo KORONA maleLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje prawdopodobnie jesienią b.r. organizację jeszcze dwóch naborów na projekty grantowe o tematyce: Podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych oraz Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu.   Powyższe nabory organizowane będą  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).


Dla przypomnienia Beneficjentami projektów grantowych mogą być m.in.: osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne czy parafie. Grantobiorca nie może wykonywać ani planować wykonywania działalności gospodarczej. Wysokość zadania w ramach grantu wynosi od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł. kosztów całkowitych. Kwota dofinansowania (w formie refundacji) to 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub 90% w przypadku innych jednostek. Limit przyznania pomocy wynosi 100 000 zł. na jednego grantobiorcę w całym okresie programowania.
Rada oceniając projekty grantowe bierze m.in. pod uwagę to czy wniosek był konsultowany z pracownikami biura, czy wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji innych projektów, zasięg-obszar realizacji operacji, czy projekt będzie realizowany w partnerstwie z innym podmiotem, czy przewidywane są działania aktywizujące i integrujące lokalną społeczność, czy wnioskodawca jest organizacją pozarządową oraz czy operacja przewiduje zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie integracji, rekreacji, sportu, edukacji, ekologii i nowych technologii. Wśród kryteriów oceny Grantobiorców znajdują się także: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego lub historycznego lub przyrodniczego, zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu, trwałość efektów realizacji projektu, jakość budżetu i innowacyjność projektu, a także rodzaj beneficjentów projektu.

Jednocześnie informujemy osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz firmy pragnące rozwijać swoją działalność, iż ze względu na wyczerpanie środków z zakresu działań przedsiębiorczych, Stowarzyszenie nie planuje na ten moment organizacji kolejnych konkursów z tego zakresu. Następny ewentualny nabór na działania skierowane do przedsiębiorców oraz osób chcących założyć firmę zorganizowany zostanie tylko i wyłącznie w przypadku pojawienia się  oszczędności w budżecie LSR, jednak nie nastąpi to wcześniej niż pod koniec 2019 lub początku 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz w biurze Stowarzyszenia. Prosimy także o śledzenie naszej strony internetowej: www.koronakrakowa.pl oraz Facebooka: https://www.facebook.com/KoronaPolnocnegoKrakowa/.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

korona

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content