Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Północna Obwodnica coraz bliżej – relacja z prezentacji koncepcji w Zielonkach 10.05.2017

By 22 maja 20176 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

DSC0431710 maja 2017 r. w Zielonkach odbyła się prezentacja wstępnej koncepcji programowej drogi ekspresowej S 52 Północna Obwodnica Krakowa. Na spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektantami przyszło ok. 150 osób; wcześniej kilkadziesiąt przybyło, by indywidualnie przyjrzeć się przebiegowi planowanej trasy. Z dokumentami projektowymi można było się zapoznawać się już od końca kwietnia – były bowiem udostępnione na stronach internetowych GDDKiA, Gminy Zielonki i Wielka Wieś. Planowana Północna Obwodnica Krakowa będzie mieć 14,46 km, z czego najdłuższy – 6,7 km – odcinek biegnie po terenie gminy Zielonki (miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice), reszta po terenie Krakowa i niewielki fragment przez teren gminy Wielka Wieś  (niespełna 700 metrów; a istniejący fragment obwodnicy o długości 2,3 km zostanie dostosowany do parametrów drogi ekspresowej). Na trasie POK powstaną trzy węzły: Zielonki, Węgrzce i Batowice. 

Andrzej Kollbek, wicedyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA poinformował, iż trasa została już wyznaczona decyzją środowiskową i że koncepcja jest przygotowana dla drogi kategorii S, czyli ekspresowej. Kierownik projektu z ramienia GDDKiA Anna Sobalska-Widlińska przedstawiła harmonogram inwestycji: – Przetarg na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj-wybuduj ogłosimy w pierwszym kwartale przyszłego roku, do końca 2019 roku projekt budowlany powinien być gotowy, w marcu 2020 powinna rozpocząć się budowa, a z końcem 2022 roku powinna być gotowa droga. Planowany koszt inwestycji to ok. 1 mld zł, wraz z wykupami 1,5 mld zł.  Niebawem rozpoczną się badania geologiczne w terenie. Zespoły geologiczne musza uzyskać Państwa zgodę na wejście w teren, geolodzy oczywiście zapłacą odszkodowanie za wejście w teren – informowała przedstawicielka GDDKiA.

Szczegóły inwestycji przedstawił główny projektant z firmy Sweco Engineering Sp. z o.o. Stanisław Dobranowski. Projektowana droga będzie klasy S i będzie mieć po trzy pasy ruchu dla każdego z kierunków, na trasie powstaną, m.in. dwa tunele – w Zielonkach (870 m) i od Bosutowa do  Dziekanowic (655 m), 3 wiadukty w ciągu POK, 3 mosty. Wzdłuż POK powstanie ponad 20 km dróg serwisowych, do obsługi lokalnego ruchu, w większości o szerokości 6 m, na nich zaprojektowano zjazdy do poszczególnych działek.  W decyzji środowiskowej wzdłuż POK zaplanowano: 618 m ekranów akustycznych, jednak w oparciu o korektę ruchu (nowa zabudowa), na pewno ich przybędzie; nasadzenia zieleni drogowej maskującej oraz budowę odwodnienia (rowy, kanalizacja burzowa, zbiorniki retencyjne z separatorami) oraz przeniesienie istniejących sieci przesyłowych i mediów. Komunikację pieszą os. Łokietka ze szkołą i kościołem w Zielonkach rozwiązano poprzez częściowe umieszczenie chodnika w tunelu pod mającą powstać drogą; nad Trasą Wolbromską (zachodnią obwodnicą Zielonek) zaprojektowano kładkę dla pieszych.  POK przejdzie w wykopie pod istniejącą DK nr 7 w Węgrzcach (wykop ok. 7 m). Powierzchnia zajęcia gruntu pod POK na terenie gminy Zielonki to ponad 79 ha. Trasa koliduje z 12 budynkami mieszkalnymi i 13 budynkami gospodarczymi na terenie gminy Zielonki – mają zostać one wykupione.

Zasady wykupu przedstawiła Małgorzata Auguściak z Wydziału Nieruchomości GDDKiA. GDDKiA posiadając wymagane przepisami prawa dokumenty (m.in. projekt budowlany, projekty podziału nieruchomości) oraz mając ustalony ostateczny zakres terenu przewidziany pod przyszły pas drogowy wystąpi do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wojewoda jest zobowiązany do wydania decyzji ZRID w terminie 90 dni. Wskazane w wydanej przez wojewodę decyzji ZRID nieruchomości przejdą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd GDDKiA. Decyzja ZRID zatwierdzi również ustalony w jej treści podział nieruchomości i stanie się podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania. Urząd wojewody powoła biegłego w zakresie wyceny nieruchomości (rzeczoznawcę majątkowego), który sporządzi wycenę przejmowanej na własność Skarbu Państwa nieruchomości, co stanowi podstawę do ustalenia wysokości należnego byłemu właścicielowi odszkodowania. Przy wycenie przejmowanej nieruchomości stosuje się tzw. zasadę korzyści – jeżeli wartość nieruchomości ustalonej według dotychczasowego sposobu użytkowania jest mniejsza niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne to wartość wywłaszczonej nieruchomości określa się według korzystniejszego przeznaczenia drogowego. Termin ustawowy wydania nieruchomości to 120 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, w przypadku w którym dotychczasowy właściciel nieruchomości objętej decyzją ZRID wyda nieruchomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości. Jeśli decyzja ZRID dotyczy też budynku mieszkalnego właścicielowi przysługuje dodatkowo kwota 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości (na przeprowadzkę). Podkreślano, że odszkodowanie za przejmowane nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (mi.in. użytkowanie, służebność, hipoteka). Osoby te ustalane są na podstawie ujawnionych w księdze wieczystej danych. Dlatego też, jeżeli w księdze wieczystej widnieją nieaktualne wpisy (np. nieujawnienie praw do spadku) należy je zaktualizować. Natomiast, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest obowiązany do nabycia jej na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania na dotychczasowe cele.

Pytania zebranych dotyczyły m.in. poziomu hałasu, pytał o to m.in. sołtys Bibic Tadeusz Łysek, bowiem np. w Bibicach trasa będzie szła wzdłuż zabudowy jednorodzinnej; zabezpieczenia spływu wód opadowych, w związku z niewielką pojemnością lokalnych rzek i potoków; wypłaty odszkodowań, możliwości wykupu działek położonych w pobliżu planowanej inwestycji. Padł wniosek sołtysa Zielonek i radnego Władysława Orzechowskiego, by wszystkie drogi serwisowe zaprojektowano o szerokości nie mniejszej niż 6 m. Nie zabrakło również emocji i głosów niezadowolenia ze strony osób, które w wyniku planowanej inwestycji stracą swoje domy lub znajdą się one w niewielkiej odległości od planowanej inwestycji. Sołtys os. Łokietka i radny Krzysztof Olawski podkreślił, że samorząd zrobił wiele, by projektowana inwestycja była jak najmniej uciążliwa dla lokalnej społeczności, jednak nie ma możliwości by zadowoleni byli wszyscy. Wójt gminy Zielonki Bogusław Król przypomniał, że intencją samorządu jest, by pozostałe tereny z 200-metrowego pasa, które pozostaną uwolnione, jako niepotrzebne pod tę inwestycję drogową stały się terenami pod  inwestycje gospodarcze.

Podczas spotkania zainteresowani mogli również wypełnić “Ankietę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej”.

DSC04337
DSC04355
DSC04357
DSC04365
DSC04384
DSC04378
DSC04380
DSC04385
DSC04394
DSC04395
DSC04400
DSC04406

 

 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content