Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Północna obwodnica widziana z Zielonek. Wójt B. Król

By 6 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2013 przez admin

Szanowni Państwo
W związku z rosnącym zainteresowaniem mieszkańców sprawami tzw. północnej obwodnicy Krakowa oraz różnorodnymi opiniami i stanowiskami, postanowiłem o otwarciu wydzielonej zakładki tematycznej na naszej stronie www i poleciłem podległym sobie służbom przekazywanie informacji. Ta droga elektronicznej komunikacji z Państwem wydaje się dzisiaj najlepszym medium, w którym możemy na bieżąco umieszczać docierające do nas informacje i dokumenty, ale także umieszczać stanowiska, wystąpienia, ustalenia i  opinie władz gminy Zielonki. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do częstych odwiedzin i przesyłania swoich opinii.

 

Często jestem pytany o moje stanowisko w sprawie północnej obwodnicy Krakowa. Aktualne stanowisko, niezmienione od ponad 10 lat, to stanowisko wyrażone w porozumieniu z Radnymi Gminy Zielonki i zawarte w projekcie nowego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki. Propozycja władz gminy lokuje tę drogę w dokładnie w pasie tzw. „rezerwy”, istniejącej od ponad 40 lat. Dokument studium jest polityką kształtowania przestrzeni gminy i wymaga uzyskania przez gminę opinii i uzgodnień od ponad 30 różnych instytucji. Projekt studium w lipcu br. został skierowany do opiniowania i uzgadniania. Aktualnie spływają opinie i postanowienia szeregu instytucji w w/w sprawie. Niektóre z nich są negatywne, w związku z zaproponowaną przez władze gminy kategorią i lokalizacją na mapie gminy projektu urbanistycznego tzw. północnego obejścia Krakowa.
Wracając jednak do ustaleń projektu  nowego Studium, przedstawię w krótkim zarysie dwa ważne aspekty: kategorię drogi mającą stanowić północną obwodnicę Krakowa oraz proponowaną jej lokalizację.
Kategoria drogi
 Od kilku lat preferujemy kategorię drogi „G” – głównej, nie „GP” – głównej przyspieszonej, nie „S” – szybkiego ruchu, nie „E” – ekspresowej, nie „A” – autostradowej,  z uwagi na: parametry wzniesień, parametry łuków, minimalne odległości zjazdów, liczbę kolizji z istniejącym zagospodarowaniem, strefy oddziaływania na środowisko w tym na doliny rzek: Prądnika, Bibiczanki, Sudołu Dominikańskiego, Dłubni.
Kategoria „G” jest do zaakceptowania przez władze gminy Zielonki, rozumiejące potrzebę budowania dróg o znaczeniu regionalnym. To w podstawowych założeniach droga: pobierz plik (*.jpg)
– dwujezdniowa w każdym kierunku,
– to droga z kilkumetrowym pasem rozdzielającym,
– to droga komunikująca główne, promieniście dochodzące do Krakowa, istniejące ciągi dróg: krajowej, wojewódzkiej i powiatowych,
– to droga możliwie najmniej kolizyjnie krzyżująca się z ważnymi istniejącymi ciągami drogowymi prowadzącymi do Krakowa,
– to kategoria i parametry odcinka dwujezdniowego drogi od Ronda Ofiar Katynia w kierunku Olkusza,
– to droga  z krótkimi rozwiązaniami tunelowymi (przy dużych różnicach istniejących wzniesień), umożliwiającymi budowę zjazdów i skrzyżowań możliwie najmniej kolizyjnych,
– to droga z wydzielonymi dodatkowymi pasami dla lewo i prawo skrętów,
– to pas terenu w którym można by było w przyszłości zlokalizować nawet pomysły tramwajowe lub szynobusowe, a może nawet metro w relacji – os. Bohaterów Września (Nowa Huta) – Bronowice, Krowodrza i dalej lotnisko w Balicach,
– to towarzyszący drodze pas terenu w którym winna być zlokalizowana infrastruktura komunalna: magistrale ścieków socjalno – bytowych, magistrale wodociągowe, główne odwodnienia dla terenów sąsiednich i istniejących głównych krzyżujących się ciągów drogowych, magistrala gazownicza, itd.

Proponowany w studium gminy Zielonki projekt możliwej lokalizacji przebiegu drogi przewiduje:
– zawężenie w aktualnie obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki pasa gruntu nie objętego planem z 200 m (niektórzy nazywają potocznie ten obszar „rezerwą”, choć prawnie ten pas nie ma takiego statusu w planach zagospodarowania gminy Zielonki) do pasa około 45 metrów gruntów z zakazem zabudowy – pobierz plik , pobierz plik pobierz plik
– poszerzenie pasów wyłączonych z zabudowy w miejscach przecięcia z głównymi ciągami drogowymi: drogi powiatowe, droga wojewódzka Kraków – Wolbrom i droga krajowa E 7 Kraków – Warszawa, w celu lokalizacji skrzyżowań o dobrych parametrach,
– rozwiązanie bardzo istotnego problemu dla ponad 500 właścicieli gruntów i kilkudziesięciu właścicieli budynków, którzy od ponad 40 lat nie mają ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących ich nieruchomości (kto, kiedy i za ile ewentualnie wykupi ich nieruchomości i mieszkania?). Należy zrozumieć zniecierpliwienie tych ludzi, bo przemija drugie pokolenie i problem ograniczeń w prywatnym, ale także gminnym inwestowaniu istnieje.
– najmniejsze dla środowiska zagrożenie,
– uwzględnienie w znacznej mierze rozwiązań koncepcyjnych opracowanych i przyjętych w latach 2005 – 2006 i współfinansowanych przez Miasto Kraków, Zarząd Województwa Małopolskiego z  udziałem finansowym gminy Zielonki.

 Do dnia dzisiejszego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wyraziła formalnego zainteresowania  finansowaniem północnej obwodnicy. Gminy Zielonki nie stać na odszkodowania i wykupy gruntów od prywatnych właścicieli.  Skala wykupów samych gruntów bez zabudowań, to dla przykładu: 50 mb szerokości pasa x 7.000 mb długości daje powierzchnię około 35 ha, po cenach w gminie Zielonki daje to kilkadziesiąt milionów złotych. Sama gmina na zakupy gruntów przeznacza rocznie do około 1 miliona złotych – takie są realne możliwości finansowe.

Szanowni Państwo
 Sprawa północnej obwodnicy Krakowa wzbudzała i coraz częściej wzbudza emocje. Wyrażając przez ponad 10 lat stanowisko  gminy i jej mieszkańców oraz właścicieli gruntów, wielokrotnie podkreślałem złożoność problemu, ale też podkreślałem, że interes mieszkańców, właścicieli, ale również interes gminy przy wszystkich rozwiązaniach musi być słyszalny i brany pod uwagę. Dziękuję za każdy głos wsparcia, za każdy nawet głos krytyczny. Nie chciałbym byśmy w ramach naszej gminnej wspólnoty samorządowej dali się poróżnić. Jestem głęboko przekonany, że gmina ma prawo do kształtowania strategii swojego rozwoju, wyznaczania priorytetów, korzystania z szans, oczywiście mając na uwadze uwarunkowania zewnętrzne. Dlatego nasz głos w tej sprawie musi być słyszalny.

                                                  Bogusław Król
                                             Wójt Gminy Zielonki

W załączeniu :
1. Roboczy fragment mapy z projektu Studium skierowanego do opiniowania i uzgodnień – pobierz plik, pobierz plik,  pobierz plik
2. Wizualizacja drogi w kategorii “G” (głównej) – pobierz plik

 

 

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content