Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko POK (S52) ZRID I – możliwość udziału społeczeństwa

By 26 listopada 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 listopada 2020 przez admin

Wojewoda małopolski zawiadomił o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z 31 stycznia 2020 r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część I – odcinek od km 2+134,50 do km 7+013,34.
W związku z powyższym informuje się o:
– przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
– zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, w Wydziale Infrastruktury.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 39 21 655, fax. 12 3921917, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP lub na adres: wi@malopolska.uw.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w terminie od 16 listopada do 16 grudnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
Więcej informacji

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content