Skip to main content
search
Projekty zrealizowane POKL

Projekt “Czas na zmiany” realizowany przez GOPS w Zielonkach

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Nazwa Projektu: Projekt systemowy  „Czas na zmiany” realizowany przez  Gminę Zielonki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.
Priorytet:  VII Promocja integracji społecznej
Działanie:  7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie:  7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Nr  projektu:  POKL.07.01.01 12-057/08
Czas  realizacji projektu:  01.08.2008 r. do 31.12.2012 r.
Wartość  całkowita projektu:  678 129,36 zł
Dofinansowanie ze środków  dotacji:   588 018,38 zł (EFS- 576 409,95 zł , BP – 11 608,43 zł)
Wkład własny beneficjenta:   90  110,98 zł
Cel  główny projektu: Celem projektu jest  zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych  i nieaktywnych zawodowo będących klientami pomocy społecznej oraz ich najbliższego otoczenia.
W projekcie w zadaniu nr 1 :  Aktywna integracja zostały zastosowane dwa narzędzia.
1. Kontrakt socjalny – realizowany w latach  2008 – 2012 r.
2. Program Aktywności Lokalnej  Gminy  Zielonki  na lata 2011 – 2013 ( PAL) –  realizowany w latach   2011 – 2012.
Odbiorcy projektu: Projekt skierowany jest do 2 grup docelowych: osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, niepracujące w wieku aktywności zawodowej  25 – 54 roku życia, zamieszkałe na terenie gminy  Zielonki (kontrakt socjalny) oraz młodzież w wieku 15 – 25 lat żyjąca w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ( PAL).
W ramach kontraktu socjalnego zostały zastosowane instrumenty :
– aktywizacja zawodowa  –   kursy zawodowe , kurs prawa jazdy kat. B
– aktywizacja zdrowotna  –   badania profilaktyczne
– aktywizacja społeczna –  trening umiejętności społecznych, zajęcia z konsultantem prawnym, warsztaty gospodarowania budżetem domowym, warsztaty wizażu, warsztaty motywacyjne, warsztaty na temat tworzenia i działalności spółdzielni socjalnych.
– aktywizacja zawodowa  –   doradztwo zawodowe.

W projekcie w zadaniu nr 6 Działania środowiskowe – w ramach kontraktu socjalnego zrealizowano : wyjazd studyjny do Klubu Integracji Społecznej w Krakowie, wyjazd studyjny do Spółdzielni Socjalnej „Opoka” w Kluczach, wyjście do kina, wyjazd integracyjny do Kopalni Soli w Wieliczce.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej  ( PAL):
wyjazd edukacyjno – integracyjny  7 dniowy  w ramach którego prowadzone były zajęcia : wzmacnianie poczucia własnej wartości, warsztaty z doradca zawodowym, zajęcia z profilaktyki, zajęcia integracyjne, zajęcia z aktywności i liderowania.
zajęcia profilaktyczno – edukacyjne w Ojcowie w Ośrodku Profilaktycznym Archezja – warsztaty ze specjalistami.
W każdym roku odbywa się spotkanie podsumowujące projekt.
Na przestrzeni lat  2008 – 2012 w ramach kontraktu socjalnego i PAL w  projekcie łącznie wzięło udział 74 osoby z czego 72 osoby zakończyły udział w projekcie, a 2 osoby przerwały udział.

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content