Skip to main content
search
Ogłoszenia

Projekt „Czas na zmiany!”

By 16 grudnia 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 16 grudnia 2020 przez admin

Fundacja MultiRegion realizuje projekt: „Czas na zmiany!” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
doprowadzenie minimum 65 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) spośród 140 Uczestników/-czek projektu w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujących subregion tarnowski (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski oraz dąbrowski) do uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy, zamieszkujące na obszarze powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, a w szczególności:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 50+,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Spotkań z psychologiem w celu identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu opracowanie i aktualizację Indywidualnego Planu Działania,
 • Spotkań z pośrednikiem pracy mających na celu uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia,
 • Grupowego poradnictwa zawodowego w zakresie wspomagającym proces poszukiwania pracy,
 • Wsparcia psychologicznego w celu wzmocnienia motywacji i zwiększenia wiary we własne możliwości,
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem, umożliwiających pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
 • Staży zawodowych trwających śr. 5 miesięcy.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • Wsparcie obejmujące co najmniej 2 narzędzia aktywizacyjne dobrane indywidualnie do  potrzeb,
 • Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
 • Stypendia za udział w stażu i szkoleniu,
 • Zwroty kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, stażu i poradnictwa zawodowego grupowego,
 • Możliwość ubiegania się o refundację kosztów opiekuna stażysty przez pracodawcę.

Okres realizacji projektu: 01.11.2020-30.06.2022 r.

Wartość projektu: 2 083 854,72 PLN
Wkład UE:  1 771 276,51 PLN

Kontakt:
Biuro Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

Telefon: 576-567-199

e-mail: czasnazmiany@multiregion.pl
Więcej informacji o projekcie „Czas na zmiany!” na stronie Fundacji MultiRegion

plakat projekt czasnazmiany

Plakat przedstawia informację o projekcie „Czas na zmiany!” realizowanym przez Fundację MultiRegion i współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Fundacja MultiRegion

Close Menu
 
24 września 2023
Skip to content