Skip to main content
search
Aktualności

Przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych

By 28 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 września 2018 przez admin

gkekoZgodnie z aktualnie obowiązującym na terenie gminy Zielonki Regulaminem utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z 28 września 2017 r.) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści gałęzi itp. Przypominamy, że osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie, na działce itd. może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł. Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco, podrażniają i uszkadzają płuca oraz tworzą w powietrzu szkodliwe substancje m.in. kwasy azotowe. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).
Odpadów organicznych można pozbyć się na trzy sposoby:

•    poprzez kompostowanie,
Kompostowanie to jedna z najlepiej sprawdzonych metod powtórnego wykorzystania odpadów. Pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska. W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem, że nie będzie on uciążliwy dla otoczenia,
•    poprzez gromadzenie w pojemnikach do tego przeznaczonych (w sposób określony w rozdziale 2. i 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zielonki) na posesjach  celem przekazania przedsiębiorcy zajmującego się wywozem odpadów,
•    poprzez dostarczenie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanych:
 ∙ w Węgrzcach – teren przy boisku sportowym (była oczyszczalnia ścieków, ul. B5)
∙ w Zielonkach – ul. Krakowskie Przedmieście (na granicy z Trojanowicami), obok sklepu Lewiatan (wjazd przed przystankiem autobusowym).

PODSTAWA PRAWNA:
Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami.
Z kolei art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
Art. 155 ustawy o odpadach nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.
W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi określonemu w art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny.
Ponadto w przypadku palenia ogniska na terenie prywatnej posesji zastosowanie ma przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, nakazujący powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Należy się liczyć w takiej sytuacji z możliwością wezwania przez sąsiadów policji i straży pożarnej.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/83/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (trawa i liście) odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu ponadto posegregowane odpady można dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).Wobec łamania przepisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą zawiadomić o podejrzeniu popełnienia wykroczenia policję (podstawą prawną jest USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia) lub pracowników Urzędu Gminy (podstawą jest akt prawny: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Referat Gospodarki Komunalnej UG Zielonki

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content