Skip to main content
search
Aktualności

Realizacja Programu Aktywizacji i Integracji ,,PAI’’

By 15 kwietnia 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 kwietnia 2015 przez admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Krakowie przystąpił do wspólnej realizacji Programu Aktywizacji i Integracji  ,,PAI’’.  Celem programu jest poprawa sytuacji osób bezrobotnych z 3 profilem pomocy, poprzez kształtowanie u uczestników aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, tak, aby mogli oni przezwyciężać istniejące deficyty i nabyć zdolność do poruszania się na rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia.

Uczestnikami PAI mogą być osoby, które:
– są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krakowie jako bezrobotne bez prawa do zasiłku  z 3 profilem pomocy
– korzystają z pomocy w formie świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zielonkach
– wyrażają wolę zawarcia kontraktu socjalnego
– posiadają odpowiedni stan zdrowia do wykonywania prac społecznie użytecznych

W 2015 r. planuje się uczestnictwo w PAI 10 osób.


Zasady uczestnictwa:
– Okres uczestnictwa wynosi 2 miesiące z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy.
– Osoba jest zobowiązana do korzystania ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Bloku Integracja na poziomie minimum 10 godzin wsparcia indywidualnego i grupowego tygodniowo. Aktywność na poziomie mniejszym niż 80% zobowiązań godzin aktywności, ustalonych w kontrakcie socjalnym, może skutkować wykreśleniem z PAI.
– W ramach Bloku Aktywizacja  uczestnik wykonuje prac społecznie użyteczne w miejscu i wg rodzaju prac wyznaczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze do10 godzin tygodniowo. Za przepracowaną godzinę otrzymuje świadczenie w wys. 8,10 zł.
– Nieobecność z powodu choroby może być usprawiedliwiona jedynie drukiem ZUS ZLA.
– W okresie udziału w PAI Powiatowy Urząd Pracy nie kieruje bezrobotnego do  innych form pomocy
– W przypadku odmowy lub przerwania uczestnictwa w PAI, osoba ta traci w Powiatowym Urzędzie Pracy status bezrobotnego. Wobec takiej osoby mogą również zostać zastosowane sankcje określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


Podstawą prawną realizacji PAI jest rozdział 12a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dodatkowe informacje można otrzymać:
– w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Krakowie, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299 74 25
– w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, tel. 12 627 33 00

 

Close Menu
 
16 lipca 2024
Skip to content