Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

By 2 sierpnia 20138 sierpnia, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 8 sierpnia 2023 przez AO

Lokalizacja w Urzędzie: I piętro, pokoje nr 202, 210, 211, tel. +48 12 285-08-50 wew. 155, 202, 203, 210, 211

I. Pracownicy Referatu Geodezji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Kierownik: mgr inż. Bożena Kudaszewicz-Wal – I budynek, I piętro, pokój nr 211, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 211

Inspektor mgr inż. Krzysztof Pieczyrak – (ujawnianie własności gminy w księgach wieczystych, rozgraniczenia nieruchomości, uzgadnianie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej na gruntach komunalnych nie stanowiących dróg), I budynek, I piętro, pokój nr 210, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 210

Inspektor mgr inż. Alicja Koza – (opłata planistyczna, opłata adiacencka, wydawanie odpisów i sprostowań aktów własności ziemi) – I budynek, I piętro, pokój nr 202, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 202

Inspektor mgr inż. Anna Jednaka – (nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa nieruchomości, podział nieruchomości, odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy, potwierdzanie umów dzierżawy) – I budynek, I piętro, pokój nr 202, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 202

Podinspektor mgr inż. Artur Nurek – (sterylizacja i kastracja zwierząt, sprawy dot. bezpańskich zwierząt, ubezpieczenie OC rolników, zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt z przestrzeni publicznej Gminy Zielonki, nabywanie gruntów, zmiany w mieniu komunalnym) – I budynek, I piętro, pokój nr 202, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 203

Specjalista mgr inż. Bartosz Litwa – (opłata planistyczna, opłata adiacencka, barszcz Sosnowskiego, porządkowanie terenów komunalnych) – I budynek, I piętro, pokój nr 210, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 155

Specjalista mgr inż. Sylwia Kozłowska – I budynek, I piętro, pokój 210, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 155

Pomoc administracyjna mgr Małgorzata Stachurska – (nabywanie, zbywanie i udostępnianie gruntów komunalnych, ustanawianie służebności gruntowych) – I budynek, I piętro, pokój nr 210, tel.: +48 12 285-08-50 wew. 155

II. Realizowane zadania

 1. Podział nieruchomości
 2. Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości (budynków)
 3. Rozgraniczenia
 4. Sprzedaż gruntów gminnych oraz nabywanie gruntów przez gminę na własność
 5. Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zielonki
 6. Rejestracja psów
 7. Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 8. Wydanie odpisu lub sprostowania aktu własności ziemi
 9. Opłata planistyczna
 10. Opłata adiacencka

Podział nieruchomości

W celu zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości należy złożyć/na dzienniku podawczym/wniosek wg wzoru:
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (doc. 28 KB), który jest dostępny w pokoju 202.
Do wniosku należy dołączyć określone w nim załączniki.

Nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości (budynków)

W celu otrzymania numeru porządkowego budynku należy złożyć (na dzienniku podawczym) wniosek wraz z załącznikami tj. odbiór architektoniczny budynku i inwentaryzacja powykonawcza budynku lub (etap budowy) ksero prawomocnego pozwolenia na budowę i ksero planu zagospodarowania działki.
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (docx. 9,3 KB) jest do pobrania w pokoju 202. Bez opłat

Rozgraniczenia

Przedmiotem rozgraniczenia mogą być tylko granice nieruchomości, które posiadają uregulowany stan prawny. W celu wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego strona / właściciel nieruchomości, której granice zostaną ustalone / składa na dzienniku podawczym stosowny Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (doc. 29,5 KB). W treści wniosku należy określić które granice działek mają być rozgraniczone, oraz wskazać geodetę, którego organ upoważni do przeprowadzenia czynności ustalenia granic nieruchomości. Do wniosku należy dołączyć aktualne poświadczenie prawa własności wszystkich rozgraniczanych nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów oraz zgodę geodety na wykonanie czynności ustalenia granic z podanym przybliżonym terminem sporządzenia dokumentacji z rozgraniczenia.

Sprzedaż gruntów gminnych oraz nabywanie gruntów przez gminę na własność

Gmina sprzedaje grunty komunalne w drodze przetargu, o czym powiadamia zainteresowanych poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy informacyjnej oraz w Gazecie Wyborczej i na stronie internetowej Gminy Zielonki.
Po dwóch bezskutecznych przetargach może nastąpić sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań. Wszelkie informacje o działkach aktualnie przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: +48 12 285-08-50 wew. 155, 203.

Strony zainteresowane zbyciem gruntów na rzecz Gminy winny złożyć ofertę na dzienniku podawczym w ofercie należy podać numer nieruchomości, miejscowość gdzie nieruchomość jest położona oraz proponowana cenę zbycia.

Ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Zielonki

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej (.doc 31KB)
Druki wniosku dostępne są w pok. 210

Rejestracja psów (rejestracji podlegają wszystkie psy z terenu gminy Zielonki)

W celu zgłoszenia psa do rejestru psów należy wypełnić Wniosek – zgłoszenie psa do rejestru psów (doc. 71,5 KB), który jest do pobrania w pok. 202. Po zgłoszeniu psa do rejestru właściciel otrzymuje znaczek identyfikacyjny psa, który przypina się do obroży. Bez opłat.

Wniosek o dofinansowanie do zabiegu elektronicznego znakowania psa
W celu otrzymania dofinansowania na ww. zabieg należy złożyć na dzienniku podawczym Wniosek o dofinansowanie do zabiegu elektronicznego znakowania psa (doc. 24 KB). Wysokość dofinansowania do zabiegu elektronicznego znakowania psa w obecnym roku wynosi 50 % dofinansowania elektronicznego zabiegu znakowania psa.

Wniosek o dofinansowanie kastracji / sterylizacji kota właścicielskiego
W celu otrzymania dofinansowania na ww. zabieg należy złożyć na dzienniku podawczym Wniosek o dofinansowanie kastracji / sterylizacji kota właścicielskiego (doc. 24 KB). Wysokość dofinansowania do zabiegu kastracji lub sterylizacji kota właścicielskiego w obecnym roku wynosi 50 % ceny zabiegu w gabinecie weterynaryjnym wskazanym przez tutejszy urząd.

Zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

W celu otrzymania zezwolenia należy złożyć na dzienniku podawczym Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (doc. 32,5 KB). Wniosek jest do pobrania w pok. 202.
Opłata skarbowa: 82 zł..

Wydanie odpisu lub sprostowania aktu własności ziemi

Wniosek o wydanie odpisu lub sprostowania aktu własności ziemi (doc. 22,5 KB)
Druki wniosku dostępne są w pok. 202.

Opłata planistyczna

Zgodnie z art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłata planistyczna pobierana jest w momencie gdy dojdzie do zbycia działki, która w wyniku uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania zmieniła swoje przeznaczenie „na lepsze” (tj. np. z rolniczego na budowlany). Opłatę ponosi zbywający.
Wysokość procentowa opłaty została określona w każdej Uchwale zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów położonych w Gminie Zielonki wynosi 20% wzrostu wartości nieruchomości.
Wójt Gminy nalicza opłatę w drodze decyzji, w terminie 5 lat od dnia, w którym miejscowy plan bądź jego zmiana stały się obowiązujące.

PROCEDURA

Po wpłynięciu do Urzędu aktu notarialnego z urzędu organ wszczyna postępowanie i zleca rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny nieruchomości będącej przedmiotem zbycia.
Po sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, strony są informowane o możliwości zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym i możliwości wniesienia ewentualnych uwag. Następnie Wójt Gminy w drodze decyzji nalicza opłatę planistyczną i zobowiązuje do jej uiszczenia zbywcę nieruchomości.
Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Istnieje, również możliwość określenia wysokości opłaty planistycznej, jaka będzie należna po zbyciu.

Zgodnie z art. 37 ust. 7 przed zbyciem działki właściciel albo użytkownik wieczysty przed zbyciem działki może wystąpić do Wójta o określenie wysokości opłaty planistycznej, jaka należna będzie w przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości.
Postępowanie prowadzone jest na wniosek Strony, do którego należy dołączyć aktualny dokument poświadczający własność działki.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 741 ze zm.) – art. 36 i 37.
 2. Właściwa Uchwała Rady Gminy Zielonki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.

Bliższe informacje dostępne w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 210, tel. +48 12 285-08-50 w. 155, 202, 211.

Opłata adiacencka

Zgodnie z art. 144 i art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka pobierana jest, po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
Opłatę ponosi właściciel nieruchomości (będący właścicielem nieruchomości w dniu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi).
Wysokość procentowa opłaty została określona w Uchwale Rady Gminy Zielonki Nr IX/59/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej.
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

PROCEDURA

Po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej lub po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, organ z urzędu wszczyna postępowanie i zleca biegłemu rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie wyceny przedmiotowej nieruchomości. Po wpłynięciu do Urzędu operatu szacunkowego, strony są informowane o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i możliwości wniesienia ewentualnych uwag. Następnie Wójt Gminy w drodze decyzji nalicza opłatę adiacencką i zobowiązuje do jej zapłaty właściciela nieruchomości (osobę, która była właścicielem nieruchomości w dniu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, lub w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi). Od wydanej decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Krakowie.

Zastosowanie ulgi w spłacie opłaty adiacenckiej – karta usług (doc. 444 KB)
Wniosek o umorzenie w części i/lub rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej (doc. 47,5 KB)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) – art. 144 i art. 145.
 2. Uchwała Rady Gminy Zielonki Nr IX/59/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.


Bliższe informacje dostępne w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 210, tel. +48 12 285-08-50 w. 155, 202, 211.

Close Menu
 
1 października 2023
Skip to content