Skip to main content
search
Projekty zrealizowane EFRR

Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Zielonki

By 20 lutego 20178 września, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 września 2023 przez DC

logotypy3

malopolska

W 2016 roku Gmina Zielonki uzyskała dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 524.116,10 zł,  z czego wydatki kwalifikowane wynoszą: 427.270,00 zł, a  Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 320.452,50 zł.
W związku z zawartą umową aneksowaną w dniu 28.06.2018 roku
Całkowita wartość Projektu wynosi: 471 705,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 369 805,00 zł
Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 277 353,75 zł

Ww. projekt będzie istotnym etapem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania, aplikacje systemowe oraz sprzętowe.  Innowacyjność rozwiązań, które zostaną wdrożone polega min. na zintegrowaniu systemów informatycznych działających wewnątrz urzędu oraz udostępnieniu z nich danych  interesantom. Wdrożone rozwiązania staną się integratorem wielu istniejących już rozwiązań i zapewnią klientom Urzędu maksymalnie możliwy dostęp do danych dziedzinowych systemów informatycznych przetwarzających poszczególne rejestry publiczne. W wyniku realizacji projektu zostaną także podniesione funkcjonalności istniejących już e-usług „front office” oraz powstaną nowe e-usługi dostępne dla klienta Urzędu. Zapewni to klientom Urzędu korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług w sposób otwarty nieodpłatnie przy wykorzystaniu Internetu oraz aplikacji mobilnych. Aby uruchomić całość rozwiązań aplikacyjnych, w tym elektronicznych usług publicznych zmodernizowana zostanie także część infrastruktury teleinformatycznej (serwer, stacje robocze, Firewall, urządzenie archiwizacyjne, zasilacz,UPS).

Inwestycyjna część projektu realizowana będzie od 2 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2018 roku.

Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich.

Nadzór nad realizacją projektu sprawują:
Ryszard Krawczyk: r.krawczyk@zielonki.pl
Damian Cywicki: damian.cywicki@zielonki.pl

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content