Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki – 2023 rok

By 22 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2023 przez AW

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.).

Konsultacje społeczne przeprowadzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki nr XLVIII/25/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki oraz z Zarządzenia nr 102/2023 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielonki.

Konsultacje odbyły się w dniach od 20 kwietnia do 9 maja 2023 r. Mieszkańcy Gminy Zielonki mogli zapoznać się z propozycjami zmian w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki. Opublikowana została ujednolicona wersja Statutów Sołectw Gminy Zielonki w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLVIII/25/2023 z dnia 30 marca 2023 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki. Te same dokumenty udostępnione były do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki w pokoju 205 w godzinach pracy urzędu. Mieszkańcy mogli składać swoje opinie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@zielonki.pl lub poprzez formularz internetowy.

W wyznaczonym terminie wpłynęły wnioski dwóch osób złożone w dniach 25 kwietnia oraz 8 maja 2023 roku:

1. Wniosek dotyczył:

§ 22i ust. 3

Proponuję nie dokonywać zmniejszenia ilości głosów z ponad połowy do 10% i zostawić przepis w brzmieniu dotychczasowym.

Proponowana zmiana zmniejszenia ilości głosów, które uzyskali kandydaci z ponad połowy do ponad 10% jest naruszeniem zasad systemu większościowego i wprowadza możliwość wybrania do rady sołeckiej kandydatów nie mających poparcia większości głosujących.

§ 23a ust. 4

Należy doprecyzować “sposób przyjęty zwyczajowo w sołectwie” lub zdefiniować miejsce z którego nowi mieszkańcy sołectwa mogą czerpać wiedzę na temat “sposobów zwyczajowo przyjętych w danym sołectwie”

Zapis w statucie wyłącznie frazy “sposób przyjęty zwyczajowo w sołectwie” powoduje, że mieszkańcy nie posiadający wiedzy o tym jaki sposób jest zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie zostają pozbawieni informacji o zwołaniu zebrania

§ 25 ust. 3

Należy dodać termin w jakim Wójt publikuje zawiadomienie na stronie internetowej gminy Zielonki

Brak sprecyzowanego terminu w jakim Wójt publikuje zawiadomienie na stronie internetowej gminy Zielonki umożliwia publikację zawiadomienia na stronie internetowej gminy Zielonki w terminie niewystarczającym/uniemożliwiającym zapoznania się z zawiadomieniem przez mieszkańców.

2. Wniosek dotyczył:

§ 9 ust. 2

Zmiana treści ust. 2 poprzez zapis: Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Zasada jawności życia publicznego powinna być rozumiana szeroko – zarówno jako jawność obrad zebrania wiejskiego, jak i głosowań nad uchwałami.

§ 10 ust. 2 pkt 9

Dopisanie: oraz wykonania uchwał zebrania wiejskiego

Sprawozdanie z działalności sołtysa poza rozliczeniem finansowym powinno zwierać informację o sposobie wykonania uchwał zebrania wiejskiego. Mieszkańcy powinni zostać poinformowani z jakim skutkiem i w jaki sposób zostały wykonanie uchwały podjęte na zebraniu wiejskim.

§ 10 ust. 2

Dopisanie pkt nr 34 o treści: publikacja na tablicach ogłoszeń, zarządzeń i komunikatów wójta oraz zawiadomień o sesji Rady Gminy.

Informowanie mieszkańców o posiedzeniach Rady Gminy poprzez wywieszanie zawiadomień na sołeckich tablicach ogłoszeń.

§ 13 ust. 7

Dopisanie zdania: posiedzenia rady sołeckiej są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa statutowej liczby członków rady sołeckiej.

Zapis ten wzmocni legitymację rady sołeckiej.

§ 13 ust. 11

Dopisanie: w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków rady sołeckiej.

Zapis ten wzmocni legitymację rady sołeckiej.

§ 16 ust. 5

Dopisanie pkt nr 8 – zaświadczenie o wyborze.

Wzór takiego dokumentu powinien być określony i zapisany w Statucie.

§ 19 ust. 5

Zmiana treści ostatniego zdania poprzez wprowadzenie zapisu: Losowanie nie dotyczy osób wskazanych przez wójta w tym przewodniczącego.

Jeżeli zgodnie z § 18 ust. 2 Wójt może wskazać osobę do składu sołeckiej komisji wyborczej, to powinno to być stałe miejsce, nie objęte ewentualnym losowaniem.

§ 19 ust. 7 pkt 3

Skreślenie § 19 ust. 2.

Wystarczy zapis w ust. 2 bo to ten sam paragraf.

§ 21 ust. 2

Skreślenie ostatniego zdania i wprowadzenie zapisu: Mieszkaniec może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.

Zaproponowany zapis będzie bardziej czytelny.

§ 21 ust. 8

Dopisanie trzeciego zdania w tym ustępie: Pełnomocnik informuje zgłaszającego o tym fakcie, wyznaczając termin na uzupełnienie braków w zgłoszeniu.

Należy poinformować zgłaszającego o wynikach weryfikacji zgłoszenia umożliwiając ewentualne uzupełnienie braków.

§ 21 ust. 11

Pozostawienie pierwotnego zapisu.

Wykreślenie tego zapisu może rodzić konsekwencje, które nie są regulowane w Statucie. Jeżeli kandydat zostanie wybrany jednocześnie na sołtysa i członka rady sołeckiej, to Statut nie przewiduje procedury postępowania w takiej sytuacji. Pozostawienie tego zapisu może mieć wpływ na jakość pracy sołtysa i rady sołeckiej oraz może stać się miejscem niepotrzebnych sporów.

§ 22i ust. 1

Propozycja nowego zapisu: Wybranymi do rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Proponowany zapis będzie bardziej czytelny.

§ 26 ust. 8 pkt 1

Propozycja zapisu: datę, miejsce i godzinę zebrania wiejskiego.

Uszczegółowienie pierwotnego zapisu.

§ 26 ust. 10

Zmiana zapisu: Uchwały numeruje się cyframi arabskimi łamanymi przez rok kalendarzowy, a nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego, wg wzoru „10/2007” gdzie „10” oznacza numer uchwały, a „2007” oznacza rok jej podjęcia.

Poprawa oczywistej omyłki.

w z. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ mgr Arnold Kuźniarski

Zielonki dnia 19 maja 2023 r.

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content