Skip to main content
search
Aktualności

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego – konsultacje do 31 grudnia; stanowisko Rady Gminy Zielonki

By 16 grudnia 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 16 grudnia 2020 przez admin

CPK konsultacjeRozpoczął się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Rada Gminy Zielonki, podczas Sesji Rady Gminy 17 grudnia 2020 r., w związku z trwającym drugim etapem konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, działając w imieniu społeczności lokalnej Gminy Zielonki podtrzymała negatywne stanowisko wyrażone Uchwałą  nr  XVI/66/2020 Rady Gminy Zielonki  z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej nr 111 i 113 na terenie Gminy Zielonki w ramach opiniowania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego:
UCHWAŁA NR XXIII/142/2020 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nią Prognozą oddziaływania na środowisko.
Zachęca również mieszkańców gminy do składania uwag w tej sprawie.

Informacja z CPK:
Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że w poniedziałek 30 listopada br. rozpoczyna się II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie przygotowaliśmy raport podsumowujący pierwszy etap, który znajdą Państwo pod linkiem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl
Podobnie jak to miało miejsce w pierwszym etapie, pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji. W tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nim Prognozy oddziaływania na środowisko.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne
Projekt „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: SSL), opracowany z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas pierwszej tury konsultacji społecznych dokumentu, która odbyła się w I kwartale br. W dokumencie poddawanym wówczas konsultacjom, oprócz korytarzy transportowych, obligatoryjnych dla tego typu dokumentów, znalazły się także wstępnie proponowane warianty przebiegów linii kolejowych. Był to pierwszy, nieobligatoryjny etap konsultacji, w którym chcieliśmy możliwie wcześnie przedstawić zamierzenia inwestycyjne CPK wraz z ich proponowanym umiejscowieniem.
W obecnie konsultowanym projekcie SSL skonsumowane zostały uwagi dotyczące korytarzy transportowych i w takiej postaci, z miejscowo poszerzonymi korytarzami, poddawany jest on strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Przebiegi linii kolejowych, zweryfikowane na podstawie uwag z pierwszej tury konsultacji społecznych, są obecnie przedmiotem równolegle prowadzonych prac analitycznych i studialnych.  Doprecyzowujemy je w dialogu z właściwymi lokalnie jednostkami samorządu terytorialnego. Spotkania realizowane są zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, zawartym w załączniku do powyżej przytaczanego raportu z konsultacji. Omawiane z samorządami warianty trasowań mieszczą się w granicach rozszerzonych korytarzy transportowych zaprezentowanych w obecnie konsultowanym projekcie SSL.
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu SSL wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, głównie w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
Celem przedkładanej wraz z projektem SSL Prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie SSL. Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, mają na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi.
Uwagi i wnioski dot. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla SSL, można składać od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie.
Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: konsultacje.cpk.pl
Z poważaniem,
Zespół CPK

Close Menu
 
24 lutego 2024
Skip to content