Skip to main content
search
Aktualności

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – planowane nabory wniosków

By 13 marca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2019 przez admin

logo KORONA maleZe względu na pojawienie się oszczędności z poprzednich naborów na tzw. działania przedsiębiorcze (Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej) Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje zorganizować jeszcze jeden nabór na te właśnie działania. Niestety, ze względu na trwającą ciągle weryfikację wniosków, w tym momencie (marzec 2019) nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty i budżetu dla naborów. Będzie to najprawdopodobniej II lub III kwartał 2019 roku.

Dla przypomnienia  poniżej przedstawiamy podstawowe kryteria dostępu do planowanych konkursów na działania przedsiębiorcze:
o pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1.    osobą fizyczną, jeżeli:
– jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
– jest pełnoletnia;
– ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (– w przypadku, gdy osoba fizyczna nie  wykonuje działalności gospodarczej);
– miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – (w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą), albo
2.    osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3.    jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba  tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
Podejmowanie działalności gospodarczej – o pomoc może ubiegać się podmiot, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu przyznana dotychczas pomoc na operację w tym zakresie. Maksymalnie można ubiegać się o 80 tys.  zł (100% kosztów kwalifikowanych) w formie premii (dotacji). Należy utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy (może być samozatrudnienie) i utrzymać je przez co najmniej 2 lata od daty wypłaty płatności końcowej.
Rozwijanie działalności gospodarczej – gdy podmiot wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Pomoc przyznawana jest w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: pomoc przyznawana jest w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych (np. osoba długotrwale bezrobotna). Utrzymanie miejsca pracy ma trwać przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://koronakrakowa.pl/ – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 oraz w biurze Stowarzyszenia (ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice; nr tel.: 12 346 43 12, 664 067 821).
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

korona

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content