Skip to main content
search
Straż Gminna

Straż Gminna

By 6 czerwca 202320 czerwca, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 20 czerwca 2023 przez MK

logo straży gminnej na czarnym tle z herbem gminy Zielonki

Komendant Straży Gminnej: Aneta Rosół

Telefon: +48 12 28 50 850, w. 309

Adres e-mail: strazgminna@zielonki.pl

Adres do korespondencji: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116

 

 

Inspektor Ochrony Danych: Adam Ziemiński

adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r., poz. 125) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Gminnej w Zielonkach ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, telefon: +48 12 28 50 850 w. 309, e-mail: strazgminna@zielonki.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e- mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi m.in.. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.). Na mocy art. 10a ustawy o strażach gminnych straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:a)w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
    b)z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Przysługuje Państwu prawo do:
    a)wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193) skargi w przypadku naruszenia Państwa praw w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozostałe dane kontaktowe: kancelaria@uodo.gov.pl fax: 22 531-03-01, infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00;
    b)żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ochrona Danych Osobowych (pdf. 60,7 KB)

Close Menu
 
26 września 2023
Skip to content