Skip to main content
search
Straż Gminna

Straż Gminna

By 6 czerwca 202321 maja, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 maja 2024 przez AO

logo straży gminnej na czarnym tle z herbem gminy Zielonki

Komendant Straży Gminnej: Aneta Rosół

Telefon: +48 12 28 50 850, w. 309

Adres e-mail: strazgminna@zielonki.pl

Adres do korespondencji: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116

 

 

Inspektor Ochrony Danych: Adam Ziemiński

adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r., poz. 125) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Komendant Straży Gminnej w Zielonkach ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, telefon: +48 12 28 50 850 w. 309, e-mail: strazgminna@zielonki.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e- mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej określonymi m.in.. w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.). Na mocy art. 10a ustawy o strażach gminnych straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:a)w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
    b)z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Przysługuje Państwu prawo do:
    a)wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193) skargi w przypadku naruszenia Państwa praw w wyniku przetwarzania Państwa danych osobowych. Pozostałe dane kontaktowe: kancelaria@uodo.gov.pl fax: 22 531-03-01, infolinia: 606-950-000 czynna w dni robocze: 10.00–13.00;
    b)żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ochrona Danych Osobowych (pdf. 60,7 KB)

 

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego

Do zadań straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371);
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Do obowiązków strażnika należy:
1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;
2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;
3) zachowanie tajemnicy prawnie chronionej;
4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content