Skip to main content
search
Aktualności

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI – rok szkolny 2013/2014

 

 

 nformujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zielonki. Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1.
Uczniowi szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2.
Wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
3.
Słuchaczowi – kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanymi w dalszej części “uczniem” Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny:
1.
STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456,00 zł netto miesięcznie na członka rodziny.
Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
Uczeń, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innymi stypendiami ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2 120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1 908 zł.
2.
ZASIŁEK SZKOLNY przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2013/2014 dostępne są w sekretariatach szkół na terenie Gminy Zielonki a także w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, II piętro – pok. nr 10.
Wypełnione wnioski należy składać na
DZIENNIKU PODAWCZYM w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zielonkach w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2013 roku.
Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, II piętro – pokój nr 10, tel. 12/ 285 02 98, wew. 111.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1.
Uczniowi szkoły: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2.
Wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,
3.
Słuchaczowi – kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, zwanymi w dalszej części “uczniem” Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny:
1.
STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 456,00 zł netto miesięcznie na członka rodziny.
Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
Uczeń, który otrzymuje stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innymi stypendiami ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2 120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1 908 zł.
2.
ZASIŁEK SZKOLNY przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2013/2014 dostępne są w sekretariatach szkół na terenie Gminy Zielonki a także w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, II piętro – pok. nr 10.
Wypełnione wnioski należy składać na
DZIENNIKU PODAWCZYM w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zielonkach w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2013 roku.
Wszelkie informacje udzielane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, II piętro – pokój nr 10, tel. 12/ 285 02 98, wew. 111. 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZIELONKI – pobierz plik (*.pdf))

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
(-) mgr Anna Soblik-Milcz

 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content