Skip to main content
search
Pomoc Ukrainie

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – informacja

By 7 kwietnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2022 przez IO

Przypominamy, że podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy; przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 60 dni.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
3. Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
4. Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz numer PESEL lub w przypadku braku tego numeru, rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. Karty osoby przyjętej do zakwaterowania wypełniane są dla każdej osoby osobno;
5. Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
6. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
7. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8. Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
9. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
10. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
11. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć oświadczenie o treści: „za okresy pobytu osób zakwaterowanych nie otrzymałem środków z tytułu umowy zawartej z gminą/powiatem”.
Wnioskodawca i osoby, na które przysługuje uprawnienie:
1. Wniosek może złożyć osoba dysponująca lokalem i udzielająca w nim zakwaterowania i wyżywienia. Osoba ta nie musi być właścicielem lokalu;
2. Podmiotem w rozumieniu ustawy może być także obywatel Ukrainy przebywający w
Polsce legalnie i posiadający numer PESEL;
3. W przypadku spółek, organizacji itp. wniosek może złożyć osoba reprezentująca podmiot lub osoba umocowana przez reprezentującego podmiot.

Rozpatrywanie wniosku i wydanie rozstrzygnięcia:
1. Świadczenie jest udzielane w kwocie maksymalnie 40 zł za osobę dziennie (zarówno na osobę dorosłą, jak i dziecko).
2. Sprawy załatwiane są nie w drodze decyzji administracyjnej a w drodze czynności materialno-technicznej.
3. Wypłata świadczenia następuje po rozpatrzeniu wniosku, w formie przelewu na konto wskazane we wniosku. Podanie numeru rachunku bankowego jest wymagane;
4. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca, a gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy;
5. Świadczenie przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania;
6. Świadczenie jest udzielane jednemu podmiotowi za nie więcej niż 60 dni (liczonych od pierwszego dnia w którym przyjęto pierwszego obywatela Ukrainy, niezależnie od daty przybycia kolejnych osób). Ta sama osoba może korzystać z zakwaterowania i wyżywienia u różnych podmiotów.
7. Świadczenie obejmuje udzielenie łącznie zakwaterowania i wyżywienia. Przyznanie świadczenia jest możliwe, gdy podmiot zapewniał jednocześnie zakwaterowanie i wyżywienie;
8. Nie jest możliwe przyznanie świadczenia, gdy ktoś udzielał tylko zakwaterowania albo tylko wyżywienia.
9. Świadczenie wypłacane jest z dołu za dni udzielonego zakwaterowania z wyżywieniem. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek lub kilka wniosków.

Złożenie wniosku następuje w gminie, na terenie której mieści się lokal zakwaterowania.

Rozliczenia finansowe wniosków prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne został określony w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Rozporządzenie ze wzorem wniosku (pdf 849 KB)

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content