Skip to main content
search
Aktualności

Udzielono absolutorium wójtowi gminy Zielonki

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

27 czerwca 2013 roku, podczas XXVIII sesji, radni gminy Zielonki głosowali w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Z informacji o działalności wójta gminy Zielonki w roku 2012 wynika, że dochody budżetu gminy Zielonki zrealizowano w wysokości 50 475 762,42 zł, co stanowi 99,9 proc. planu założonego w uchwale budżetowej na 2012 r., a wydatki – w wysokości 52 169 894,37 zł czyli 95,5 proc. planu. Za udzieleniem wójtowi absolutorium było 10 radnych, troje wstrzymało się od głosu. Tak samo zakończyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania wójta gminy Zielonki z wykonania budżetu za 2012 r.


 

Budżet gminy na koniec 2012 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 694 131,95 zł, który sfinansowany został przychodami uzyskanymi z pożyczki inwestycyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami uzyskanymi z emisji obligacji komunalnych. Podobnie jak w latach ubiegłych budżet zasiliły głównie udziały gminy w podatkach PIT i CIT – stanowiły około 40 proc. dochodów. Ważnym źródłem wpływów były subwencje i środki z dotacji celowych: 36 proc.
Na inwestycje wydatkowano 11 198 935,72 zł, co stanowi 21 proc. wydatków ogółem. Wśród nich priorytetowe były nakłady na inwestycje kanalizacyjno-wodociągowe w zakresie II etapu projektu POIiŚ i kanalizacji wzdłuż drogi wojewódzkiej 794. Fundusze europejskie zrefundowały gminie koszty poniesione na budowę boisk sportowych w Pękowicach.
Sporym wydatkiem budżetowym były zakupy gruntów pod przyszłe inwestycje gminne – m. in. zakup działki pod nowy obiekt oświatowy w Przybysławicach, działek na cele oświatowe w Bibicach i Trojanowicach (łącznie 2,2 mln zł).
W roku 2012 nastąpił dalszy wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2011, wyniosły one 41 mln zł (z czego 19 mln to wydatki na cele oświatowe).
W 2012 roku na poprawę stanu dróg na terenie gminy (w tym również dróg nie będących w zarządzie gminy, a dofinansowanych przez gminny samorząd dróg powiatowych i wojewódzkiej), tj. utrzymanie, modernizację i remonty, budowę chodników, itp., wydatkowano z budżetu gminy ogółem kwotę 5 807 257,99 zł (w tym 736 207,85 zł to wydatki bieżące na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, koszeniem poboczy, oznakowaniem dróg i ulic). W 2012 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie przebudowy i remontu ścieżek rowerowych o dł. prawie 17 km w ramach zadania „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez gminę Zielonki” (ta warta prawie 5 mln inwestycja dofinansowana jest z MRPO kwotą 3,5 mln zł).
Poza wydatkami związanymi z utrzymaniem, modernizacją i budową dróg na zapewnienie transportu zbiorowego wydatkowano łącznie 1 657 091,84 zł, co uwzględnia również pierwsze miesiące funkcjonowania kolejnej linii aglomeracyjnej 280 z Owczar do Prądnika Czerwonego.
Doinwestowano także gminne tereny zabaw dla dzieci w Owczarach, Węgrzcach, Zielonkach-Marszowcu i Pękowicach: kwotą 127 195,91 zł.
Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 19 267 434,75 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie: 19 175 473,55 zł. Środki zaplanowane na pomoc społeczną zrealizowano w kwocie 4 589 259,58 zł.
na podst. „Informacji o działalności Wójta Gminy Zielonki w 2012 r.” sporz. IO

 

Close Menu
 
14 czerwca 2024
Skip to content