Skip to main content
search
Jak załatwić sprawę

Urząd Stanu Cywilnego

By 2 sierpnia 201324 maja, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 24 maja 2022 przez AO

Kierownik: mgr Marta Kazior
Zastępca kierownika: mgr Agnieszka Sosnowska

Lokalizacja w Urzędzie: I budynek, parter, pokój 102, tel. 12 285-08-50 wew. 102, 106

1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – karta usług (pdf. 72 KB), wniosek o wydanie odpisu (doc. 21 KB), wzór pełnomocnictwa do odbioru odpisu (doc. 16 KB).
2. Rejestracja urodzenia dziecka – karta usług (pdf. 75 KB), wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka (doc. 16 KB).
3. Uznanie ojcostwa – karta usług (pdf.70 KB), wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa, wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa (doc. 20 KB).
4. Oświadczenie o nadanie dziecku nazwiska męża matki.
5. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC – karta usług (pdf. 81 KB).
6. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym – karta usług (pdf. 76 KB).
7. Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – karta usług (pdf. 82 KB), wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (pdf. 437 KB)wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego (pdf. 81 KB)
8. Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą – karta usług (pdf. 82 KB), wniosek (doc. 20 KB), wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego (pdf. 81 KB)
9. Przyjęcie oświadczenia od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.
10. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej i wpisanie wzmianki do rejestru stanu cywilnego – karta usług (pdf. 77 KB), wniosek (doc. 18,5 KB).
11. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej i wpisanie wzmianki do rejestru stanu cywilnego – karta usług (pdf. 76 KB), wniosek (doc.18,5 KB).
12. Rejestracja zgonu – karta usług (pdf. 76 KB), wzór pełnomocnictwa do zarejestrowania zgonu (doc. 17 KB).
13. Sprostowanie aktu stanu cywilnego – karta usług (pdf. 70 KB), wniosek (doc.19 KB).
14. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – karta usług (pdf. 70 KB), wniosek (doc. 18,5 KB).
15. Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego – karta usług (pdf. 72 KB), wniosek (doc. 18,5 KB), pełnomocnictwo (doc. 18,5 KB).
16. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego.
17. Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiło za granicą i nie zostało tam zarejestrowane.
18. Orzekanie o zmianie nazwiska, imienia/imion – karta usług (pdf. 73 KB), wniosek (doc. 23 KB).
19. Uznanie orzeczenia o zmianie imienia lub / i nazwiska dokonanego przez polskiego obywatela przed organami obcego państwa.

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO (Dz.U. z 2021 roku, poz. 709)
Akty stanu cywilnego sporządzone w formie papierowej zostaną zastąpione aktami elektronicznymi i sukcesywnie przepisywane do tworzonego centralnego rejestru stanu cywilnego przy użyciu nowej aplikacji: ”ŹRÓDŁO”. Ale uwaga: 1 marca elektroniczny rejestr będzie pusty! Wydłuży się czas sporządzania aktów stanu cywilnego, wydawania zaświadczeń czy wydania odpisu aktu stanu cywilnego z archiwum USC.
W założeniu ustawodawcy elektroniczna rejestracja przyniesie korzyści polegające na tym, że będzie można uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski. Poza dokumentami „papierowymi” będzie można uzyskać odpis aktu stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego – przez e-PUAP.
Rejestracja bieżąca urodzenia, małżeństwa, zgonu:
Rejestracji urodzenia i zgonu – tak jak dotychczas dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce zdarzenia. I tak np. noworodka urodzonego w krakowskim szpitalu należy zarejestrować w USC w Krakowie (w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, po tym terminie dziecku nadane zostanie imię przez kierownika USC), a zgon osoby zmarłej na terenie gminy Zielonki – w USC w Zielonkach.
Akt małżeństwa sporządza ten urząd na terenie działania którego nastąpiło zawarcie małżeństwa.
Po odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu będzie można zgłosić się do dowolnego urzędu stanu cywilnego, ale uzyskanie jego może trwać do10 dni.
Zmienia się ilość wydawanych odpisów bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego. Do tej pory „z urzędu” wydawane były 3 egzemplarze. Teraz będzie wydawany tylko jeden. Będzie można wystąpić odrębnym wnioskiem o wydanie kolejnych egzemplarzy (płatnych). Nie ulegają zmianie opłaty skarbowe za wydanie odpisu:

  • skróconego aktu stanu cywilnego 22 zł,
  • zupełnego aktu stanu cywilnego 33 zł.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online

Zawarcie małżeństwa

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego następuje w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi można otrzymać w wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo USC. Kierownik USC może na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

Do tej pory obsługa mieszkańców przy pomocy jednego systemu informatycznego nie była prowadzona na tak dużą skalę, jednocześnie we wszystkich niemal 2 500 gmin w Polsce. Z tego też względu na bardzo złożony charakter całego przedsięwzięcia prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać też na stronie www.obywatel.gov.pl

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA POZA LOKALEM USC

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy ”Prawo o aktach stanu cywilnego ” od dnia 1 marca 2015 roku kierownik urzędu stanu cywilnego na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego właściwym dla okręgu jego działania tj. w obrębie gminy Zielonki.

Ceremonie zawarcia związku małżeńskiego odbywać się będą w godzinach od 11.00 do 18.00
W przypadku większej ilości ślubów w danym miesiącu ustalony zostanie termin dodatkowy.
Wysokość opłaty dodatkowej określona została w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 roku ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 180) i wynosi 1 000 złotych.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki:
32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
nr rachunku : 02191010484400402611310019

Tytuł wpłaty: opłata za ślub poza lokalem USC

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 12 285-08-50 wew. 102 lub 106

Close Menu
 
2 grudnia 2022
Skip to content