Skip to main content
search
Ogłoszenia

Urząd Statystyczny w Krakowie zatrudni Ankietera

By 5 marca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 marca 2021 przez admin

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym
URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE    
zatrudni
ANKIETERA (2 etaty)
Praca stała na pełny etat


 Miejsce pracy:
•    PRACA W TERENIE na obszarze miasta Krakowa bądź sąsiadujących gmin z powiatu krakowskiego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych;
•    analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania;
•    komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.
Od kandydatów oczekujemy:
•    wykształcenia co najmniej średniego;
•    dwuletniego stażu pracy (ogółem, także na innym stanowisku) potwierdzonego świadectwami pracy;
•    dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office);
•    predyspozycji do pracy ankieterskiej;
•    umiejętności nawiązywania kontaktów;
•    dobrej organizacji pracy własnej;
•    dyspozycyjności i mobilności;
•    radzenia sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych;
•    rzetelności i terminowości.
Pracownikom oferujemy:
•    stabilną pracę w jednostce administracji państwowej, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
•    dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
•    trzynaste wynagrodzenie;
•    elastyczny, zadaniowy czas pracy;
•    bogaty pakiet szkoleń oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych;
•    pakiet socjalny.

Termin składania dokumentów:  do 15.03.2021 r.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny
prosimy przesłać na adres mailowy:
a.wywial@stat.gov.pl  | tel. 532 089 817 / 12 36 10 233
Inne informacje:
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani
do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych zgody
o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Krakowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W Urzędzie Statystycznym w Krakowie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
1.    Wskazanie administratora: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie (adres siedziby: ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków) – zwany dalej „Administratorem”;
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisząc na adres e-mail: iod_uskrk@stat.gov.pl;
3.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO  w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), natomiast inne dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO). W przypadku rekrutacji na stanowiska w korpusie służby cywilnej dodatkowo podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 26 ust. 1 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1559);
4.    Obowiązek podania danych osobowych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub w przypadkach szczególnych wymaga Pani/Pana zgody, od której uzależnione jest ich wykorzystanie;
5.    Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora;
6.    Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem do 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku z osobą wyłonioną w drodze naboru, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;
7.    Prawa osoby, której dane dotyczą: posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcia – jeżeli nie zostaną usunięte przez Administratora
w terminie wskazanym w pkt. 6 niniejszej informacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8.    Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
9.    Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG oraz organizacjom międzynarodowym.

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content