Skip to main content
search
Projekty w trakcie realizacji EFS

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym w gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

By 24 lutego 20232 marca, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 marca 2023 przez DC

Od maja 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku w szkołach podstawowych gminy Zielonki realizowany będzie projekt „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym”, na który gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1.
Całkowita wartość projektu na lata 2019-2021 wynosi 204 862,37 zł, z czego współfinansowanie z:

Unii Europejskiej wynosi 121 610,93 zł,
Budżetu państwa – 11 059, 44 zł.
Gminy Zielonki – 72 192,00 zł.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa stanu zdrowia w zakresie wad słuchu i mowy dzieci uczęszczających do pierwszych klas szkół podstawowych na terenie gminy Zielonki, poprzez zwiększenie wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu i mowy. Grupę docelową programu stanowią dzieci urodzone w latach 2011 – 2013, pobierające naukę w I klasie szkoły podstawowej na terenie gminy Zielonki, które zostaną poddane badaniom przesiewowym w kierunku wczesnego wykrywania wad słuchu i wad wymowy, a następnie, zgodnie z wynikami badań, poddane działaniom rehabilitacyjno – terapeutycznym, oraz ich rodziny (rodzice/opiekunowie).
Udział dziecka w projekcje jest dobrowolny i wymaga pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. Wszystkie działania edukacyjne, badanie przesiewowe w kierunku wykrywania wad słuchu i wad wymowy oraz terapia logopedyczna dzieci z negatywnym wynikiem badania przesiewowego są bezpłatne.

Przy rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Dziecko urodzone w latach 2011, 2012, 2013,
 • Zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego,
 • Podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka druku świadomej zgody na udział w programie.

Przebieg projektu:
Na zlecenie gminy Zielonki projekt będzie realizował podmiot leczniczy wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego (na dzień sporządzenie informacji trwa wybór oferenta).
Projekt składa się z 5 powiązanych ze sobą etapów:

 1. Szkolenie dla higienistek/pielęgniarek szkolnych – trwające ok. 4,5 godziny szkolenie przeprowadzone przez lekarza specjalistę, składające się z części teoretycznej i praktycznej – ćwiczenia w wykonywaniu audiometrii tonalnej.
 2. Działania edukacyjno – informacyjne dla rodziców/opiekunów i wychowawców – jedno godzinne spotkania w obiektach szkolnych z lekarzem laryngologiem i logopedą, podczas których zostaną przekazane rodzicom/opiekunom prawnym oraz wychowawcom precyzyjne informacje o przebiegu badań i działań terapeutyczno – rehabilitacyjnych.
 3. Zajęcia edukacyjne dla dzieci – trwające 45 min zajęcia edukacyjne – w formie zabawy edukacyjnej prowadzonej przez logopedę. Zajęcia odbywać się będą w klasach lekcyjnych ulokowanych w obiektach szkolnych. Podczas zajęć w sali obecny będzie wychowawca.
 4. Dwuetapowe bezpłatne badania przesiewowe w kierunku wykrywania wad słuchu i wad wymowy – przeprowadzone na terenie szkoły podstawowej, obejmujące konsultację laryngologiczną kwalifikującą do badania, badanie audiometrii tonalnej, badanie przesiewowe mowy przeprowadzone przez logopedę i ocenę wyników badania przez lekarza laryngologa i logopedę. Etap ten kończy się sporządzeniem w formie pisemnej informacji dla rodziców/opiekunów prawnych o wynikach badań i zaleceń co do dalszego postępowania.
 5. Indywidualne bezpłatne postępowanie terapeutyczno- rehabilitacyjne (zajęcia logopedyczne i konsultacje psychologiczne) – dla dzieci z negatywnym wynikiem przesiewowego badania mowy zakwalifikowanych przez lekarza logopedę do terapii w programie. Zajęcia logopedyczne i konsultacja psychologiczna będą zorganizowane na terenie szkół objętych programem i będą w pełni bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników projektu. Po zakończeniu cyklu rehabilitacyjnego rodzicom/opiekunom prawnym dziecka zostaną przekazane pisemne zalecenia dotyczące dalszego postępowania w zakresie terapii logopedycznej.

Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia:

 1. Zminimalizowanie konsekwencji wykrytych zaburzeń słuchu i mowy poprzez ich wczesne wykrycie.
 2. Wdrożenie terapii logopedycznej.
 3. Przekazanie odpowiednich zaleceń rodzicom/opiekunom i lekarzom POZ.
 4. Wzrost poziomu wiedzy u rodziców/opiekunów i wychowawców.
 5. Podniesienie kompetencji zawodowych higienistek/pielęgniarek szkolnych.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki, tel. 12 285 02 98 wew. 111 lub 117 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach(BIP GZEAS).

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content