Skip to main content
search
Aktualności

Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

By 29 grudnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 grudnia 2016 przez admin

logo KORONA male

 

W dniach 2-16 listopada 2016 r. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa przeprowadziło pierwszy nabór wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej. W czasie trwania naboru wpłynęło łącznie 29 wniosków, niestety budżet, którym dysponowało LGD pozwolił na skierowanie do dofinansowania tylko 5 wniosków.

Przypomnijmy cele ogólne i szczegółowe naszej Lokalnej Strategii Rozwoju:
I. Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym
II. Rozwinięta, świadoma i odpowiedzialna społeczność lokalnych przedsiębiorców, identyfikujących się ze środowiskiem społecznym, oferujących innowacyjne produkty
i usługi.

 

Cele szczegółowe 1. Celu ogólnego:
1. Odpowiedzialne i aktywne lokalne społeczności posiadające kompetencje do podnoszenia jakości życia.
2. Atrakcyjna przestrzeń publiczna, umożliwiająca integrację społeczną i ułatwiająca zagospodarowanie czasu wolnego w oparciu o lokalne zasoby.

Cele szczegółowe 2. celu ogólnego:
1. Stworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorców wykorzystujących lokalny potencjał i zasoby, uwzględniających potrzeby specyficzne dla mieszkańców aglomeracji krakowskiej.
2. Stworzenie infrastruktury i/lub narzędzi wspierających aktywność biznesową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Łącznie na realizację LSR ze środków funduszu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 przyznano nam kwotę 7 200 000,00 zł. Oprócz tego przyznano kwotę 144 000,00 zł na wdrażanie projektów współpracy oraz 1 665 000,00 zł na wsparcie funkcjonowania LGD.
W ramach wyżej wymienionych działań planujemy organizację spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń, doradztwa dla Beneficjentów w naszym biurze oraz organizację naborów
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Rok półrocze Zakres tematyczny/ Kwota na nabór
2016 I _
II 1.Podejmowanie dział. gosp./450 000,00 zł
2017 I 1. Grant: Publikacje/270 000,00 zł
2. Projekty inwestycyjne/ 1 080 000,00 zł
3.Projekt własny/45 000,00zł
4.Rozwijanie działalności gospodarczej/ 1 000 000,00 zł
II 1. Krótkie łańcuchy żywnościowe/45 000,00 zł
2. Inkubator przetwórstwa lokalnego/ 450 000,00 zł
3. Projekty inwestycyjne/ 1 080 000,00 zł
4.Grant: Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna/ 270 000,00 zł
5.Grant: Lokalne dziedzictwo kulturowe/270 000,00 zł
2018 I 1.Grant:Edukacja/270 000,00 zł
2.Grant: Ekologia/270 000,00 zł
3. Podejmowanie dział. gosp./855 000,00 zł
4. Rozwijanie dział. gosp./800 000,00 zł
II –
2019 I 1. Projekt własny/45 000,00zł
II –
Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

Poniżej przedstawiamy podstawowe kryteria dostępu do planowanych konkursów:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. Osobą fizyczną, jeżeli:
a) Jest obywatelem państwa członkowskiego UE
b) Jest pełnoletnia
c) Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej
d) Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, albo
2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Podejmowanie działalności gospodarczej – o pomoc może ubiegać się podmiot, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu przyznana dotychczas pomoc na operację w tym zakresie. Maksymalnie można ubiegać się o 80 tys. zł (100% kosztów kwalifikowanych) w formie premii (dotacji). Należy utworzyć co najmniej jedno miejsc pracy (może być samo zatrudnienie) i utrzymać je przez co najmniej 2 lata od daty wypłaty płatności końcowej.
Rozwijanie działalności gospodarczej – podmiot wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Pomoc przyznawana jest w wysokości 50%kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: pomoc przyznawana jest w wysokości 70%kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych (np. osoba bezrobotna). Utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.
Tworzenie lub rozwój inkubatora przetwórstwa lokalnego – podmiotowi nie przyznano pomocy
w ramach wyżej wymienionych działań, przedmiotem działalności podmiotu jest działalność gospodarcza sklasyfikowana jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; pomoc przyznawana jest w wysokości 100%kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 450 tys. zł
Projekty grantowe:
LGD planuje zrealizować 5 projektów grantowych o łącznej wartości 270 tys. zł każdy, przy czym wartość pojedynczego grantu(każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę) nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz nie
niższa niż 5 tys. złotych.
Projekty grantowe będą miały następującą tematykę przewodnią:
1)lokalne dziedzictwo kulturowe
2)mała infrastruktura sportowo –rekreacyjna
3)publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorów obszaru;
4)podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych
5)kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu(projekty ekologiczne)

Projekty inwestycyjne – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Krótkie łańcuchy żywnościowe – pomoc może zostać przyznana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

Pomoc przyznawana jest w wysokości 90%kosztów kwalifikowanych, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%.

Oprócz tego planujemy także realizację 2 tzw. projektów własnych (adaptacja obiektu przeznaczonego do promocji i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego; wprowadzenie na rynek marki „Spichlerz Koronny”) oraz 3 projekty współpracy (Multicel-2 edycja; Projekt współpracy polsko-czeskiej oraz międzyregionalny projekt współpracy dot. zakładania przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne zasoby).

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych oraz śledzenia naszych działań na stronie www.koronakrakowa.pl (zakładka dotacje PROW 2014-2020 i strona główna).
Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
Ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice, tel. 12 346 43 12; e-mail: info@koronakrakowa.pl

UE leaderlogo KORONA malemałopolskaprow      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content