Skip to main content
search
Aktualności

Woda – cenna każda kropla

By 9 lipca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 lipca 2020 przez admin

kanalizacjaSkąd woda w naszych kranach? Warto to wiedzieć, więc przygotowaliśmy dla Państwa informator, o tym skąd czerpiemy wodę i jaka ona jest, czy mamy jej w gminie Zielonki pod dostatkiem? Co robi gmina i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., by jej nie zabrakło, nawet w czasie upałów i suszy?

W naszej gminie mamy siedem ujęć wody:

1. Ujęcie wody Bibice zaopatruje: Bibice, Boleń, Bosutów-Osiedle, Węgrzce, Wolę Zachariaszowską oraz zielonecki Marszowiec. Woda pobierana jest z utworów kredowych. Pierwotnie ujęcie składało się z jednej studni S-1 o głębokości 40 m wykonanej w 1975 r., w 2012 r. PUK wykonał dodatkową studnię S-2 o głębokości 50 m. Pobór wód podziemnych w ilości maksymalnej na godzinę: 120 m³, średnio na dobę: 2300 m³.
2. Ujęcie wody Bosutów B-1 zaopatruje: Batowice, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce-Sudół. Woda pochodzi z utworów kredowych, ujmowana jest ze studni głębinowej o głębokości 60 m, wykonanej w 2005 r. Pobór wód podziemnych maksymalnie na godzinę: 30 m³, średnio na dobę: 330 m³.
3. Ujęcie wody Bosutów B-2 to jedna studnia o głębokości 45 m, wspomagająca ujęcie wody Bibice i zaopatrująca w wodę miejscowości: Boleń, Bosutów. Wody podziemne pobierane są z utworów kredowych, woda z tego ujęcia jest uzdatniana celem usunięcia ponadnormatywnej zawartości żelaza. Pobór wód podziemnych maksymalnie na godzinę: 35,2 m³, średnio na dobę: 500 m³/d.
4. Ujęcie wody w Grębynicach położone w dolinie w zlewni potoku Korzkiewka to część naturalnego wypływu z utworów jurajskich. Zaopatruje w wodę Grębynice i część Korzkwi. Pobór wody: maksymalnie na godzinę: 9,3 m³, średnio na dobę: 223,2 m³.
5. Ujęcie wody Owczary – dwie studnie S-1 i S-3, zaopatrujące w wodę miejscowości: Owczary, Brzozówka, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, część Korzkwi, Przybysławice, Januszowice. Studnia S-1 o głębokości 60 m, wykonana w 1966 r. oraz studnia S-3 o głębokości 100 m wykonana w 1981 r. ujmują wody podziemne z utworów jurajskich. Maksymalny godzinowy pobór wody: 66,6 m³, średnio na dobę: 750 m³.
6. Ujęcie wody S-3 w Zielonkach – zaopatruje Pękowice, Trojanowice, cześć Zielonek. Studnia wywiercona w 2006 r., o głębokości 385 m. Woda pochodzi z utworów dewońskich, uzdatniana jest celem usunięcia ponadnormatywnych ilości żelaza. Maksymalny godzinowy pobór to 60 m³, średnio na dobę 800 m³.
7. Ujęcie wody w Batowicach – studnia wywiercona w latach 1955–1958 o głębokości 336 m, w trakcie przywracania do systemu. PUK rozpoczął i sfinansował prace remontowe niezbędne do przywrócenia do eksploatacji tego ujęcia wody jurajskiej. Zadanie obejmowało gruntowną modernizację budynku, II etap, w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki – IV etap” polegał na uzbrojeniu w pompę głębinową i zestaw hydroforowy, odżelaziacz, zbiornik kontaktowy, system dezynfekcji. Pobór wody w ilościach 40 m³ maksymalnie na godzinę, średnio na dobę 500 m³ do zasilania miejscowości: Batowice, Bosutów, Dziekanowice, Węgrzce-Sudół. Studnia aktualnie jest w trakcie odbiorów, po wstępnym rozruchu i sprawdzeniu.

Ósme ujęcie wody głębinowej – w Przybysławicach – jest w trakcie budowy, ma pomóc w zaspokojeniu wzrastającego zapotrzebowania na wodę, spowodowanego rozwojem urbanistycznym gminy. Trwa opracowywanie dokumentacji hydrogeologicznej dla studni, mającej na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego do użytkowania ujęcia. W ostatnich latach na prace przy ujęciach wody w Batowicach i Przybysławicach wydano ponad 1 mln zł.

Gmina Zielonki kupuje dodatkowo wodę z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie w ilości około 230 tys. m³ rocznie – trafia ona do kranów części miejscowości Zielonki, głównie os. Łokietka, oraz rejonu Łysej Góry w Bibicach.

Zbiorniki na wodę pitną

Ostatnie inwestycje w sieć wodociągową, w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę, to nie tylko wymienione już nakłady na ponowne uruchomienie ujęcia wody w Batowicach i budowę studni w Przybysławicach, ale także budowa zbiorników służących do magazynowania wody pitnej. Nasza gmina charakteryzuje się gwałtownymi rozbiorami wody w godzinach porannych i wieczornych oraz w weekendy, zbiorniki te magazynują wodę, co pozwala utrzymać wymagany poziom ciśnienia wody, gdy jej pobór gwałtownie wzrasta.

Aby uniknąć niedoborów wody w latach 2014–2015 wybudowane zostały 3 zbiorniki wyrównawcze wody pitnej o pojemnościach:
1. Zielonki na Podskalu – 1145,1 m³;
2. Przybysławice – 787,3 m³;
3. Michałowice-Komora – 587,8 m³.

Budowa tych zbiorników to koszt około 2,5 mln zł. Aktualnie PUK eksploatuje 12 zbiorników wyrównawczych wody pitnej o łącznej pojemności około 3600 m³, pozostałe znajdują się w: Dziekanowicach, Grębynicach, Owczarach i Świńczowie, Michałowicach i Zielonkach.

Budowa sieci i spinek wodociągowych

Ponadto w latach 2015–2018 na terenie gminy wykonano i zmodernizowano 8,57 km sieci wodociągowych za kwotę ponad 2,6 mln zł: w Zielonkach (ul. Rzyczyska, ks. A. Zięby, Gwizdałów, Skowronkowa, Prywatna, Krakowskie Przedmieście), Wola Zachariaszowska i Bibice (ul. Graniczna), Bibice (ul. Leśna, Zagaje, Zielona), oraz spinkę istniejących sieci wodociągowych w rejonie szkoły w Zielonkach celem poprawy niezawodności systemu wodociągowego tego obszaru; w Pękowicach (rejon pętli) i Węgrzcach (ul. B1); a także odcinek wodociągu w Bosutowie (ul. Kosynierów, Akacjowa).

W latach 2019–2020 rozbudowano odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 2,5 km za kwotę ok. 1,1 mln zł w Woli Zachariaszowskiej (ul. Królewska), Zielonkach (ul. Na Winnice), Bosutowie (rejon ul. Legionistów) – gdzie wykonano spinkę sieci wodociągowej z istniejącą siecią w rejonie drogi E7 w celu zwiększenia niezawodności systemu i przepięcia ul. Legionistów do nowej, bezawaryjnej sieci; w Garlicy Murowanej (ul. Piaskowa i Marmurowa); wymieniono sieć wodociągową w Węgrzcach (rejon ul. C22); rozpoczęto wymianę hydrantów pożarniczych (11 z planowanych 30), rozpoczęto montaż sieciowych punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych. Wszystkie te zadania są realizowane przez gminę i współfinansowane ze środków Funduszu Spójności.

Ponadto w 2020 r. oddano do eksploatacji sieć wodociągową w Zielonkach (ul. Rzyczyska, Babilon, Gwizdałów); uzyskano prawomocne pozwolenia na rozbudowę sieci w Woli Zachariaszowskiej (rejon ul. Słowiańskiej) oraz budowę sieci wodociągowej w Zielonkach (rejon ul. Grochowalskiego); projektowana jest też wymiana sieci wodociągowej w Brzozówce (ul. Leśna).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych dba o odpowiedni standard usług, poprzez bieżące inwestycje. W latach 2019–2020 były to m.in.: generalny remont ujęcia wody S-1 w Owczarach (monitoring wizyjny, remont budynku, oświetlenie, system zabezpieczeń z alarmem); I etap modernizacji ujęcia wody w Bibicach (m.in. modernizacja infrastruktury wodnej, teletechnicznej, uporządkowanie węzłów zasuw, przygotowanie instalacji pod zabudowę dodatkowego zbiornika czerpnego); poprawienie układu zasilania w wodę jednego z dwóch zbiorników w Michałowicach. Sukcesywnie prowadzona jest też wymiana i wstawianie zasuw na sieciach wodociągowych, co jest niezbędne do usprawnienia strefowania oraz minimalizowania okresów wyłączeń wody podczas awarii lub planowych prac na sieci.

Prowadzono też prace dokumentacyjne i formalnoprawne (koncepcje, uzgodnienia, projekty do pozwoleń na budowę) m.in. dla takich zadań jak: Przybysławice – Korzkiew (Stoczki, Lisiny – zwodociągowanie), ul. C11 w Węgrzcach, ul. Karola Wojtyły w Batowicach, Owczary – Międzygaje (przebudowa starych wodociągów), ul. Na Ogrody w Zielonkach (spinka umożliwiająca zmianę kierunku podawania wody). Zadania te mają na celu zastępowanie starych, awaryjnych odcinków nowymi, uzbrajanie terenów budowlanych, porządkowanie infrastruktury, lepsze zarządzanie dostawami i ciśnieniem wody. Łącznie w 2019 r. zmodernizowano około 1,4 km wodociągów, m.in. w rejonie: Zielonki ul. Na Ogrody (połączenie systemów zasilania), Bibice ul. Lipowa, Sportowa, ul. Źródlana, Przybysławice ul. Klonowa, Bosutów-Boleń (wymiana), Węgrzce ul. Forteczna (inwentaryzacja, uporządkowanie i wymiana), Owczary (teren ujęcia S-1). Na etapie koncepcyjno-projektowym są przedsięwzięcia polegające na rozszerzeniu strefy podawania wody i wykorzystania pełnej wydajności ujęcia S-3 w Zielonkach (nowa stacja odżelaziania i sieć magistralna w kierunku Marszowca), zwodociągowanie Węgrzc przy klubie sportowym i SDOO oraz przy tranzycie wody z Krakowa w kierunku zbiorników w Michałowicach. Wykonana za 580 tys. zł przebudowa 1 km starego wodociągu w ul. Karola Wojtyły w Batowicach jest na etapie finalizacji dokumentacji odbiorowej.

Braki w dostawie wody – informujemy

Gmina Zielonki i PUK Zielonki inwestuje w rozbudowę sieci wodociągowych, zdarzają się też awarie, stąd mogą się pojawiać braki w dostawie wody. O takich sytuacjach PUK informuje na swojej stronie internetowej i poprzez zawiadomienia w terenie; informacje o braku wody publikowane są też na stronie internetowej zielonki.pl, a po zapisaniu się do gminnego newslettera wysyłamy je też na adresy e-mail mieszkańców; swój newsletter ma też PUK – zachęcamy do zapisu.

Jaka woda – twarda czy miękka?

Na terenie gminy Zielonki dominuje woda twarda – co z pewnością jest korzystne dla zdrowia, bo jest zmineralizowana, ale może nie być komfortowe np. w aspekcie pracy urządzeń AGD.
Nasza woda ma dużo wyższą mineralizację, niż popularne wody butelkowane niskozmineralizowane, źródlane i jest niemal tak nasycona jak przeciętne wody butelkowane średniozmineralizowane – podkreśla Łukasz Rudzki, prezes PUK w Zielonkach. – Oczywiście spełnia normy rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Nasza woda jest też dobra i tania – 1 l kosztuje zaledwie 0,0038448 zł i pijąc ją nie wytwarzamy plastiku.

W 2019 r. statystyczny mieszkaniec gminy Zielonki zużył 48,34 m3 wody rocznie. Zużycie wody stale wzrasta – w 2018 r. zużywaliśmy jej o ponad metr sześcienny na mieszkańca mniej. Warto zacząć oszczędzać.
MKF

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content