Skip to main content
search
Aktualności

Informacja na temat wyborów ławników na kadencję 2020-2023

By 31 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 maja 2019 przez admin

Urząd Gminy Zielonki informuje, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w dniu 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Zielonki kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2019 r. Rada Gminy Zielonki dokona wyboru:
    • 4 ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie:
– 1 osoba III Wydział Karny.
– 1 osoba VI Wydział Karny.
– 2 osoby XI Wydział Cywilny Odwoławczy.
    • 1 ławnika do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty (do orzekania z zakresu prawa pracy).
Zasady i tryb zgłaszania kandydatów oraz wyboru ławników określa:
    1) Dział IV Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.).
    2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
    1) prezesi właściwych sądów,
    2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
    3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników w Biurze Rady Gminy Zielonki w pok. 220 do dnia 30 czerwca 2019 r. w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 9.00  do 17.00, a w pozostałe dni tygodnia od godz. 7.45 do 15.45.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Zielonki po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w art. 162 § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza uchwałą. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
    1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
    2) jest nieskazitelnego charakteru,
    3) ukończył 30 lat,
    4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
    5) nie przekroczył 70 lat,
    6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
    7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
    1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
    2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
    3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
    4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
    5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
    6) duchowni,
    7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
    8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
    9) radni gminy, powiatu i województwa.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą, nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:
    1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. Zgodnie z art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa,
    2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
    4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 357) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Zgodnie z art. 162 § 7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika,
    5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony datą, nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Zgodnie z art. 162 § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym.
Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Zielonki pok. 209 oraz pod numerem telefonu 12-285-08-50 wew. 212.

Załączniki:
1. Lista poparcia – pobierz plik
2. Oświadczenie kandydata na ławnika – dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych – pobierz plik
3. Oświadczenie kandydata na ławnika – dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych uniemożliwiających wybór na ławnika – pobierz plik
4. Oświadczenie kandydata na ławnika – dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej – pobierz plik
5. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika (załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. Nr 121, poz. 693) – pobierz plik
6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – pobierz plik

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content