Skip to main content
search
Wykaz Organizacji Społecznych

Wykaz Organizacji Społecznych

By 6 października 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 6 października 2015 przez admin

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

Organizacja Adres e-mail, telefon Profil działalności
Andegaweński Poczet Najemny

ul. A2 / 4
32-086 Węgrzce

neithan.cat@gmail.com
530 919 844

zgłębianie kunsztu rycerskiego, jak i kultury dworskiej  epoki panowania Królowej Jadwigi
Koło Przyjaciół Brzozówki ul. Modrzewiowa 3 32 – 088 Brzozówka

pahlmaria@op.pl
12 419 49 79

promocja walorów turystycznych i krajobrazowych swojej miejscowości poprzez organizowanie ciekawych wydarzeń kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych  brak danych

biuro@malopolskieprzysmaki.pl
534 187 205
www.malopolskieprzysmaki.pl

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Ars Ypsilon

ul. Saneczkowa 3
32-087 Trojanowice

arsypsilon@arsypsilon.com
533 955 593
www.arsypsilon.com

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie muzyki oraz upowszechnianie i wzbogacanie wiedzy o muzyce
Stowarzyszenie „Białe Orły Bosutów”

ul. Leśna 26,
32-086 Bosutów

509 913 254

prowadzenie zajęć oraz zawodów sportowych i rekreacyjnych, popieranie, rozwijanie i propagowanie zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności sportowej, udział w rozgrywkach i zawodach sportowych na szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej, promocja i organizacja wolontariatu,
podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych,
międzynarodowa współpraca sportowa, rekreacyjna, kulturalna i intelektualna.

Stowarzyszenie „Kulturalni”

ul. Wiarusa 40/9
32-087 Zielonki

magdalena.owczarek@interia.pl Prowadzenie działalności edukacyjnej, sportowej, krajoznawczej i kulturalnej,   zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania, pomocy w przedsięwzięciach oraz ich realizacji, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych.
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza

ul. Kościuszki 75,
32-087 Bibice

annaplewniak@poczta.fm
12 285 92 53

poznawanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury polskiej, wspieranie i animacja aktywnej działalności artystycznej i uczestnictwa w kulturze, popularyzowanie muzyki i osoby Mieczysława Karłowicza, kultywowa

Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic

ul. Rynek 5,
32-087 Bibice

integracja.bibice@gmail.com
791 919 108
www.ashka.eu/3

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bibice, integracja mieszkańców wsi, przeciw, prowadzenie działań edukacyjnych, w tym e-learningu, edukacji pozaformalnej i nieformalnej; przyczynianie się do integracji międzypokoleniowej
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Raciborowice 126
32-091 Michałowice

info@koronakrakowa.pl
http://www.koronakrakowa.pl
12 346 43 12
fax.12 346 42 84
kom. 664 067 821

działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza regionu 7 gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce
Stowarzyszenie Korzkiew

Korzkiew 3
32-088 Korzkiew

www.stowarzyszeniekorzkiew.pl
kontakt@stowarzyszeniekorzkiew.pl

inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej, opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, podejmowanie lokalnych działań, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków, podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizację mieszkańców.

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Parkowego

ul. Kanadyjska 23c
32-087 Zielonki

 

monika.myszkiewicz@gmail.com
608 434 911

Wspieranie mieszkańców Osiedla Parkowego w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi ich współwłasność.

Podnoszenie jakości funkcji mieszkalnej Osiedla Parkowego.
Prezentowanie organom władzy publicznej postulatów i propozycji mieszkańców Osiedla Parkowego związanych z funkcjonowaniem Osiedla Parkowego i jego otoczenia. Utrzymywanie estetyki Osiedla Parkowego i ładu na jego terenie.

Stowarzyszenie Moje Zielonki

ul. Zielone Jary 42
32-087 Zielonki

  Działalność opiniodawcza i opiniotwórcza w zakresie spraw dotyczących gminy Zielonki oraz gmin sąsiadujących i miasta Krakowa, a w szczególności spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, rozwojem systemu komunikacji drogowej, w tym budową północnej obwodnicy Krakowa, a także ochroną środowiska.
Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew

ul. Biała Góra 34
32-088 Januszowice

festiwal@muzycznakorzkiew.pl
http://muzycznakorzkiew.pl

Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze artystycznym i oświatowym
znoszenie barier w dostępie do dóbr kultury w szczególności w środowiskach wiejskich i mających ograniczony dostęp do tych zasobów

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego

ul. Św. Floriana 1
32-087 Wola Zachariaszowska

 

spwola@poczta.onet.pl
12 419 41 04

Działanie na rzecz rozwoju edukacji służących miejscowej społeczności,
wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Wola Zachariaszowska, Górna Wieś, Garliczka, Garlica Duchowna, Michałowice

 Stowarzyszenie Perła Pękowic ul. Ojcowska 13

32-087 Pękowice

bboryczko@poczta.onet.pl
501 750 046

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez m.in. zarządzanie terenami i obiektami sportu i rekreacji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, działania o charakterze edukacyjnym dla dzieci i dorosłych, działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów  

ul. Fiołkowa 19
32-087 Zielonki

 

gstudnicka@onet.eu
12 635 13 23

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Owczarach  

ul. Kasztanowa 20
32-088 Owczary

 

dpsowczary@poczta.onet.pl
12 419 40 86

 

ozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych S
Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Współpraca, wymiana kontaktów i doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki

ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

zielonki@zielonki.pl
http://srgz.zielonki.pl
12 285 08 50 wew. 205

dążenie do osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Zielonki poprzez inicjowanie, rozwijanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną, w tym działań organów samorządu, umacnianie samorządności lokalnej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii, edukacja dzieci i dorosłych, upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i działalności samorządowej, działalność charytatywna, udzielanie pomocy  w szczególności osobom niepełnosprawnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, promocja i organizacja wolontariatu,
Stowarzyszenie Trenerów i Coachów brak danzch

stowarzyszenie@horyzontalni.pl
www.horyzontalni.pl

Stowarzyszenie integrujące trenerów, konsultantów, coachów. Propagowanie szkoleniowo rozwoju biznesu i osobistego
Stowarzyszenie Prasy Samorządowej w Zielonkach Kraków, ul. Kotlarska 10    
Stowarzyszenie: Związek Strzelectwa Dynamicznego

Zielonki, ul. Do Fortu 8
32 – 087 Zielonki

   
Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej „Zachariasz”

ul. ks. Jana Michalika 2a,
32-087 Zielonki

zachariasz1@op.pl
12 665 10 47

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie przemian w świadomości społecznej oraz budowanie społeczeństwa otwartego na integrację i samopomoc. Naszą misją jest promocja relacji ludzi zdrowych z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi patologiami społecznymi. Pragniemy budować partnerskie związki pomiędzy różnymi uczestnikami wspólnego życia. Zmianę w postawach społeczeństwa wobec niepełnej sprawności, fizycznej lub umysłowej, jak i tej uwarunkowanej tzw. “niezaradnością życiową”, uważamy za zasadniczy warunek powodzenia dziejących się na naszych oczach przemian. Dążymy do zagwarantowania osobom i ich rodzinom profesjonalnej pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, która wykorzystując wszystkie szanse rozwojowe osoby potrzebującej, zwiększy możliwość jej niezależnego i samodzielnego życia. Wypełnione luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego jest zależne w znacznym stopniu od działań samych zainteresowanych oraz ich rodzin oraz przyjaciół.
Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Szerokie Horyzonty

ul. C12 11
32-086 Węgrzce

  Propagowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych
Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Batowicach

Batowice 1
32-086 Batowice

dpsbatowice@interia.pl
12 285 70 71

wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, niesienie pomocy osobom potrzebującym,
pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, rozwijanie i propagowanie przez Towarzystwo inicjatyw, postaw i działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Fundacja Ogony ul. Krakowskie Przedmieście 45A/1 32-087 Zielonki www.fundacjaogony.net     biuro@fundacjaogony.net organizacja pro zwierzęca, stworzoną w celu ratowania i adopcji małych zwierząt domowych takich jak: chomiki, myszy, koszatniczki, szczur, fretki, króliki, świnki morskie itp.
       
       
       
       

 

FUNDACJE

 

Europejsko-Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej

ul. Orlich Gniazd 63
32-088 Grębynice

biuro@eafbe.org
12) 430 55 07
www.eafbe.org

Promocja historii, kultury i sztuki chińskiej w Polsce promowanie i popularyzowanie języka chińskiego w Polsce, informowanie na terytorium Polski o gospodarce Chin i warunkach inwestowania w Chinach,promocja historii, kultury i sztuki polskiej w Chinach, informowanie na terytorium Chin o gospodarce Polski i warunkach inwestowania w Polsce,    wspieranie działań o charakterze integracyjnym pomiędzy europejskimi i azjatyckimi organizacjami lub instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promowanie badan naukowych, działania w zakresie promocji bezpieczeństwa ludzi i firm w Europie i Azji.
Fundacja Biosfera

ul. Wiarusa 42/28
32-087 Zielonki

 12 267 29 67 Prowadzenie działań na rzecz ochrony biosfery przed wpływem niekorzystnych czynników związanych z postępem cywilizacyjnym oraz eliminacji skutków tych oddziaływań.
Fundacja im. Marszałka Marka Nawary

Batowice 98
32-086 Batowice

 bas_mk@wp.pl celem Fundacji jest upamiętnianie, propagowanie i kontynuowanie idei podjętych przez Marszałka Marka Nawarę, związanych z rozwojem samorządności, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, a przez to pielęgnowanie pamięci o Pierwszym Marszałku Małopolski.
 Fundacja Ponad Granicami  

ul. C3 / 16a
32-086 Węgrzce

 

mwencowska@interia.pl
609 055 338

 

Pomoc dzieciom, młodzieży i osobom starszym

Fundacja Sendzimira

ul. Wiarusa 11 / 3
32-087 Zielonki

office@sendzimir.org.pl Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji
 Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych  

ul. Ojcowska 15 / 1
32-087 Pękowice

 

biuro@socjometr.pl
609 521 485,
512 251 570,
793 447 67
www.socjometr.pl

 Tworzenie sieć współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym
 Małopolska Fundacja Mieszkaniowa  

ul. Forteczna 6
32-086 Węgrzce

 12 266 58 22  
       
       

 

 KLUBY SPORTOWE

 

Uczniowski Klub Sportowy :KORZKIEW

Korzkiew 18,
32-088 Przybysławice

spkorzkiew@op.pl
(12) 419-41-09,
fax (012) 419-45-11

Uczniowski Klub Sportowy ,,KORZENIOWSKI”

Prezes
p. Marek Płachta

ckpir@zielonki.pl
tel. 606 686 323
Tel 665 10 47

 Uczniowski Klub Sportowy ,,ZACHARIASZEK”  ul. Św. Floriana 1 32-087 Wola Zachariaszowska  

tel: 12 419-41-04
spwola@poczta.onet.pl
tel: 12 419-41-04

 Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Zielonki  

p. Władysław Kućmierczyk
ul. Galicyjska 15
32-087 Zielonki

 

12 285 02 47
12 285 01 51

Towarzystwo Sportowe Węgrzce

p. Jacek Obtułowicz
Węgrzce B5/1,
32-086 Węgrzce

608 050 965
Klub Sportowy Bibiczanka

p. Marcin Krawczyk
ul. Lipowa 28,
32-087 Zielonki

12 285 91 57
Ludowy Klub Sportowy Zieleńczanka

p. Tomasz Dudek
ul. Do Cegielni
32-087 Zielonki

t.dudek@interia.eu
609 252 863

OSP Bosutów

ul. Leśna 19

32-086 Bosutów

ospbosutow@gmail.com

12  283-94-22

OSP Bibice

ul. Dworska 3

32-087 Bibice

ospbibice@gmail.com

12 285-94-42

OSP Garlica Murowana

Garlica Murowana 46

32-087 Garlica Murowana

ospgarlicamurowana@wp.pl

12  285-09-80

OSP Grębynice

ul. Orlich Gniazd 24

32-088 Grębynice

ospgrebynice@op.pl

12  419-45-03

OSP Owczary ul. Topolowa 61

32-088 Owczary

 12 419 49 09
OSP Trojanowice   12 285 00 35
OSP Węgrzce

ul. A10 nr 18
32 – 086 Węgrzce

12 285 83 80
OSP Wola Zachariaszowska

ul. Św. Floriana 19
32-087 Wola Zachariaszowska

12 419 47 77

osp.wola@wp.pl

OSP Zielonki

ul. Na Piaski 7
32-087 Zielonki
p. Jan Palimąka
tel. 606 997 334

ospzielonki@wp.pl

12 285 09 76

 

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Batowicach Adres: Batowice 46
32 – 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Zofia Raźna

012 285 93 8

Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach Adres: Bibice, ul. Rynek 2
32 – 087 Zielonki

Przewodnicząca: Anna Zabiegaj

12 285 84 87

Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach Adres: Dziekanowice 91
32 – 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Helena Ptak

12 285 89 33

Koło Gospodyń Wiejskich Korzkiew

Korzkiew 66

32-088 Przybysławice

Przewodnicząca : Urszula Ciszkiewicz – Zeman

602 262 702

Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach Adres: Owczary ul. Długa 27
32 – 088 Przybysławice

Przewodnicząca: Emilia Krzywda

12 419 47 11

Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach Adres: Przybysławice, ul. Krakowska 49
32 – 088
Przewodnicząca: Helena Wiśniewska
Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach Adres: Węgrzce ul. A 1 nr 23
32 – 086 Węgrzce

Przewodnicząca: Maria Masłowska

12 285 88 46

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej Adres: Wola Zachariaszowska, ul. Akacjowa 2
32 – 087 Zielonki

Przewodnicząca: Agata Maj

12 419 49 53

 

 

 

 

 

Close Menu
 
3 lipca 2022
Skip to content