Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Zielonki

By 20 lipca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lipca 2018 przez admin

Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54, poz. 348 t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 755 ), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu “Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zielonki”.

Projekt założeń do planu określa:


– ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
– przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
– możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
– możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
– zakres współpracy z innymi gminami.

Projekt założeń do planu wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki (pok. nr 223) w godz. 8-15 oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki pod adresem www.zielonki.pl do dnia 13.08.2018 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub drogą mailową na adres ug@zielonki.pl

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content