Skip to main content
search
Aktualności

Wyniki ankiety oświatowej. Budujmy szkoły.

By 16 marca 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 marca 2016 przez admin

Ankieta Oświatowa wizualizacje M

 

Ankietę oświatową przeprowadzono na terenie gminy Zielonki w dniach 15 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Mieszkańcom zadano siedem pytań, dotyczyły głównie planów rozbudowy szkół. Ankiety w wersji papierowej, wraz z kodem umożliwiającym wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej, dostarczono za pośrednictwem Poczty Polskiej do 7 tysięcy skrzynek pocztowych na terenie gminy Zielonki. Można było na nie odpowiedzieć w formie papierowej bądź przez internet. Za rozbudową bazy oświatowej w gminie opowiedziało się 85 proc respondentów.

Na ankietę odpowiedziało 653 respondentów, co stanowi blisko 10 proc. Nieco większym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy cieszyła się przeprowadzona w 2012 r. ankieta, w której pytaliśmy o nowy system gospodarowania odpadami – poziom zwrotu ankiet wyniósł wówczas 15,5 proc.
Jakie są wyniki ankiety?
Większość mieszkańców, którzy wypełnili ankietę, widzi potrzebę rozbudowy bazy oświatowej w gminie Zielonki – 85 proc., takiej potrzeby nie widzi 11,2 proc. pytanych, 3,8 proc. nie ma zdania na ten temat.
Przy czym nie ma większego znaczenia, czy popierający plan rozbudowy szkół mieszkają w obwodzie szkoły bibickiej (86,3 proc.), korzkiewskiej (89,8 proc.), owczarskiej (85,7 proc.), w Woli Zachariaszowskiej (84 proc.), czy zieloneckiej (82 proc.) – jednak największe poparcie dla rozbudowy widoczne jest w okręgu szkoły korzkiewskiej (planowana inwestycja w Przybysławicach), a najmniejsze w obwodzie szkoły zieloneckiej (różnica to 7,8 proc.).
Aż 75,2 proc respondentów uważa, że powinno się wybudować trzy inwestycje w najbliższych latach – wybudować nowy, dodatkowy segment przy istniejącym Zespole Szkół w Bibicach i Zielonkach oraz nowy obiekt szkolny dla Zespołu Szkół w Korzkwi na zakupionej już działce w Przybysławicach, z czego największą akceptację wyrazili respondenci z obwodu szkolnego w Korzkwi (aż 77,3 proc.), następnie w Bibicach (75,9 proc.), Zielonkach (75,3 proc.), Owczarach (61,5 proc.) i Woli Zachariaszowskiej (60 proc.).
W tym pytaniu można było też zaprezentować swoją propozycję odpowiedzi, udzieliło jej 8,1% respondentów (56 osób), z czego najwięcej osób proponowało: budować szkołę w Korzkwi, jako tą, która jest najbardziej potrzebna, czasami dodając, by nie budować szkół w Bibicach i Zielonkach (11 głosów); budować wszystkie szkoły, ale nie od razu, a po kolei od najbardziej potrzebnej (7 głosów); budować szkoły w Zielonkach i Bibicach, a nie budować szkoły w Korzkwi (5 osób); wybudować nowy segment szkoły dla obwodu bibickiego w innej lokalizacji (7 osób); wybudować jedną oddzielną, całkiem nową szkołę (3); wybudować szkoły w Bibicach i Korzkwi i wstrzymać się z budową szkoły w Zielonkach, obserwując, czy jej rozbudowa będzie wówczas jeszcze potrzebna (2); wybudować szkołę tylko w Zielonkach (2); rozbudować tylko jedną placówkę bez wskazywania jej lokalizacji (2); były też inne pojedyncze propozycje.
Za przeznaczeniem ok. 35 mln zł na budowę trzech obiektów szkolnych we wskazanych wcześniej lokalizacjach (Bibice, Przybysławice, Zielonki) było 72,9 proc. respondentów, przeciw 15 proc., nie miało zdania 4,7 proc, a inne propozycje wyraziło 7,4 proc. odpowiadających.
Wśród innych propozycji znalazły się: opinie, by wydać tylko 1/3 tej kwoty na budowę 1 obiektu (5 głosów); propozycje ograniczenia wydatków poprzez budowy szkół bez basenów (4 głosy) lub budowę 1 większego basenu przy jednej ze szkół (2); pojawiały się też obawy przed zadłużaniem gminy („to zły pomysł”) a za wykorzystaniem wyłącznie środków ze sprzedaży nieruchomości i zewnętrznych źródeł finansowania (4 głosy); propozycje, by wybudować 2 szkoły a nie 3, przy czym wskazywano różne lokalizacje tych placówek (4); wyrażano też niezgodę na przeznaczenie całej kwoty na szkoły, proponując przeznaczenie części funduszy na drogi (3); były też i inne pojedyncze propozycje.
Kolejne dwa pytania dotyczyły źródeł finansowania inwestycji. Mieszkańców zapytano, czy zatem są za ograniczeniem finansowania innych zadań inwestycyjnych (budowa dróg, kanalizacji, terenów rekreacyjnych, innych obiektów kubaturowych) na rzecz konsolidacji środków na rozbudowę bazy oświatowej? „Tak” odpowiedziało 56 proc. z nich, „nie” 37,2 proc. z nich, a nie mam zdania 6,7 proc.
Czy mieszkańcy są za zwiększeniem zadłużenia gminy Zielonki o ok. 15 mln zł na minimum 10-letni okres spłaty? „Tak” – odpowiedziało 63,7 proc. respondentów, „nie” – 27,9 proc., „nie mam zdania” – 8,4 proc.
Analizując te odpowiedzi widać, że o 7,7 proc. mieszkańców więcej bardziej przychylnych jest zwiększeniu zadłużenia gminy, niż rezygnacji z innych niż oświatowe inwestycji – ponad 37 proc. mieszkańców nie wyraża zgody na rezygnację z innych inwestycji, zadłużanie gminy nie podoba się natomiast blisko 28 proc. respondentów.
Mieszkańców zapytano też, czy uważają, że lokalizacja basenu szkolnego w każdym z trzech obiektów to dobry pomysł. 65,5 proc odpowiedziało, że tak, 21,6 proc. uważa że nie, dodatkową salę gimnastyczną w swojej szkole wolałoby 10,4 proc. ankietowanych, nie miało zdania na ten temat 2,5 proc. odpowiadających. 
Dodatkową salę gimnastyczną zamiast basenu w swojej szkole woli 15,7 proc. respondentów zamieszkujących w obwodzie szkoły w Bibicach; 5,7 proc. respondentów zamieszkujących w obwodzie szkoły w Korzkwi i 7,8 proc. respondentów zamieszkujących w obwodzie szkoły w Zielonkach.
W ankiecie zapytano też mieszkańców o powody, które zadecydowały o posłaniu dziecka do tej właśnie szkoły (mogli podać maksymalnie 3). Najwięcej wskazań miały: bliskość szkoły – 55 proc. respondentów, wysoki poziom nauczania – 34,2 proc., świetlica – 20,2 proc. Dobrą opiekę wymieniło 16,1 proc., stołówkę – 10,6 proc., poniżej 10 proc wskazań miały odpowiedzi: rodzeństwo w tej samej placówce oraz bezpieczeństwo oraz inne powody. Aż 36,4 proc. respondentów to pytanie nie dotyczyło – co oznacza, że nie mają dzieci, lub nie mają ich w gminnych placówkach oświatowych.
Zapytano też mieszkańców naszej gminy, czy są za dofinansowaniem z budżetu gminy Zielonki pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach, co musiałoby mieć wpływ na ograniczenie puli środków na inwestycje. Za dopłatami do pobytu dzieci w żłobkach było 21,9 proc., przeciw przeznaczeniu na dopłaty środków z budżetu gminy – 58,8 proc. respondentów, nie miało zdania 19,3 proc.
Respondenci mogli też przedstawić własne wnioski i propozycje. Najwięcej z nich (71 osób – 10,9 proc.) proponowało budowę jednego, większego basenu na terenie gminy, gdzie dzieci byłyby dowożone (przy czym wskazywano różne lokalizacje); następny w kolejności był wniosek o budowę nowej szkoły dla obwodu korzkiewskiego, jako najbardziej potrzebnej (18 głosów: „ze względu na zawilgocenie, które odbija się na zdrowiu dzieci”, „za ciasna szkoła, ciemna, małe okna, brak stołówki”, „ze względu na stan szkoły byłam zmuszona wysłać dziecko do Krakowa”); respondenci podkreślali też niezgodę na rezygnację z innych inwestycji, jako konieczne wskazując: budowę dróg, szczególnie tych łączących z Krakowem i prowadzących do szkół oraz chodników, ciągów rowerowych, a także budowę kanalizacji (17 głosów); podnosili konieczność uniemożliwienia zapisywania do gminnych szkół dzieci spoza terenu naszej gminy – z Krakowa i gminy ościennych, uzależnienia miejsca w szkole nie tylko od zameldowania, ale i płacenia podatków na terenie gminy Zielonki (11 głosów); konieczność budowy nowego przedszkola, żłobka lub i żłobka i przedszkola (9 głosów), konieczność poprawy komunikacji zbiorowej, częstotliwości kursowania autobusów, budowy parkingów, w tym tych przy szkołach (8 głosów), konieczność budowy na terenie gminy placówek dla osób starszych: domu dziennej opieki, hospicjum, centrum rehabilitacji, nowego ośrodka zdrowia (4 głosy) – to najczęściej podnoszone wnioski.
Na koniec kilka danych statystycznych. Ankietę wypełniło więcej kobiet (62,8 proc.) niż mężczyzn (37,2 proc.), większość respondentów miała od 26 do 45 lat (74,4 proc.), i wykształcenie wyższe (78,7 proc.). Najwięcej odpowiadających na ankietę mieszka na terenie naszej gminy od 5 do 10 lat (34 proc.) lub powyżej 20 lat (27,4 proc.). W ankiecie wypowiedziało się najwięcej osób zamieszkujących w obwodzie szkoły w Zielonkach – 43,3 proc. i w Bibicach – 38,1 proc., respondenci z rejonu szkoły w Korzkwi stanowili 13,5 proc., szkoły w Woli Zachariaszowskiej – 3,8 proc., a szkoły w Owczarach 1,2 proc. 10,9 proc. odpowiadających na pytania nie ma dzieci.
Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w ankiecie dziękujemy.

 

 

Szczegółowe wyniki ankiety tutaj

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content