Skip to main content
search
Aktualności

Uwaga!!! Dziś mija termin składania wniosków na wyprawkę szkolną 2013/2014

By 6 września 2013No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 6 września 2013 przez admin

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Zielonki.

Z dniem 12 lipca 2013 roku zostało podpisane przez Radę Ministrów Rozporządzenie dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w br. w zakresie ”Wyprawki szkolnej”. Wedle rozporządzenia w roku szkolnym 2013/2014 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:
1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) – 539 zł netto;
2. Uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 182) – 456 zł netto;
3. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. a) – e),
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu m.in. na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.
Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć kwoty:
• 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
• 325 zł dla uczniów klasy V szkoły podstawowej,
• 607 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
• 225 zł, 325 zł, 770 zł dla uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej (w zależności od uczęszczanej klasy, rodzaju niepełnosprawności i rodzaju dofinansowanych podręczników).

539 zł netto;
2. Uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 182) – 456 zł netto;
3. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
e) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt. a) – e),
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu m.in. na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.
Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć kwoty:
• 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
• 325 zł dla uczniów klasy V szkoły podstawowej,
• 607 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
• 225 zł, 325 zł, 770 zł dla uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej (w zależności od uczęszczanej klasy, rodzaju niepełnosprawności i rodzaju dofinansowanych podręczników).
Zasady udzielania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców/  prawnych opiekunów/ rodziców zastępczych ucznia, po przedłożeniu dowodu zakupu. Wnioski
należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń (na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr 188/2013 Wójta Gminy Zielonki z dnia 13 sierpnia 2013 r., zamieszczonym poniżej), w terminie do dnia 6 września 2013 r. włącznie.
Akty prawne dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
1) Uchwała w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych.
http://www.men.gov.pl/images/stories/PDF/rozporzadzenie_Wyprawka.pdf
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki:
3) Zarządzenie nr 188/2013 Wójta Gminy Zielonki z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki, objętych Rządowym programem pn. „wyprawka szkolna” – 2013 r.
4/ Wzór wniosku dot. ubiegania się o dofinansowanie „Wyprawki szkolnej” – 2013 – pobierz plik- (pdf*)
OBJAŚNIENIA
pobierz plik (*.pdf)
 

 

Kierownik Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
(-) mgr Anna Soblik-Milcz

 

Close Menu
 
29 lutego 2024
Skip to content