Skip to main content
search
GZEAS

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2012/2013

By 5 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 sierpnia 2013 przez admin

Projekt Rozporządzenia dotyczącego Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku ”Wyprawka szkolna” został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

 

Według projektu w roku szkolnym 2012/2013 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:
 – w klasach I-IV szkoły podstawowej,
 – uczniowie: słabo widzący,
 – uczniowie niesłyszący,
 – uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 – uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
 – uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje:
 1) uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) czyli  504 zł. netto,
 2) uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) czyli. 351 zł. netto,
 3) uczniom klas I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum posiadającym orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł. na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dofinansowanie do zakupu podręczników wg projektu nie może przekroczyć kwoty:

– 180 zł. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w tym uczniów niepełnosprawnych

– 210 zł. dla uczniów klasy IV oraz dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej
 
– 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r. po przedłożeniu dowodu zakupu. Rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy składają wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w terminie od 26 czerwca do 3 wrzesnia 2012 r.

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach
(-) mgr Anna Soblik-Milcz

 

 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKÓWpobierz plik (*.pdf)

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKUpobierz plik (*.pdf)

 

OBJAŚNIENIA

Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami):
I. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
     c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
II. Do dochodu ustalanego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

III. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

– zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
– odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
– w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu,
– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS,w przypadku prowadzenia działalności rolniczej – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego z Wydziału Świadczeń Rodzinnych, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację oraz wysokość otrzymywanego zasiłku,
– wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów,
– zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących,
– stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (według zasad określonych w ustawie o pomocy społecznej).

W przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie z korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów (w takiej sytuacji należy wskazać przyczynę braku możliwości złożenia zaświadczenia o dochodach).
W przypadku ubiegania się o pomoc dla dziecka słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zarządzenie Nr 188/2013 Wójta Gminy Zielonki z dnia 13 sierpnia 2013 roku
w sprawie:ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zielonki, objętych Rządowym programem pn. „Wyprawka szkolna” – 2013 r. – pobierz plik

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 188/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 roku – pobierz plik

 

 

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content