Skip to main content
search
Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

By 10 listopada 202228 lutego, 2024No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 28 lutego 2024 przez M P

Referat Organizacyjno-Prawny:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (karta usług) (docx.18,2 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (docx. 10 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (docx. 9,9 KB)
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (docx. 9,7 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering) (docx. 9,5 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia (docx. 9 KB)
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (docx. 9,3 KB)
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (docx. 10,8 KB)

Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami:

Wniosek o dofinansowanie zabiegu elektronicznego znakowania psa (doc. 21,5KB)
Wniosek o dofinansowanie zabiegu kastracji/ sterylizacji* kota właścicielskiego (doc. 21,5 KB)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (doc. 10 KB)
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (doc. 30,5 KB)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (docx. 9,34 KB)
Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej (doc. 31 KB)
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (doc. 26 KB)
Wniosek o wydanie odpisu/ sprostowania Aktu Własności Ziemi (doc. 22 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną (doc. 26,5 KB)
Wniosek dotyczący umorzenia w części i/lub rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (doc. 40,5 KB)
Wniosek o zgłoszenia psa do rejestru psów (doc. 34,5 KB)

Referat Dróg i Komunikacji:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej (pdf. 89,3 KB)
Wniosek o wydanie potwierdzenia dostępu działki do gminnej drogi publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu (pdf. 95,5 KB)
Wniosek o udzielenie/zmianę/wydanie wtórnika/licencji nr….. na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pdf. 97,6 KB)
Wniosek o wydanie – przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego (pdf. 92,9 KB)
Wniosek o zgłoszenie dodatkowych kierowcy taksówki (pdf. 85,7 KB)
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej (pdf. 92,6 KB)
Wniosek o wygaszenie licencji nr…..na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pdf. 79,7 KB)
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego /linie kablowe, rurociągi (pdf. 92,4 KB)
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej (pdf. 89,9 KB)
Wniosek o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót budowlanych mających na celu umieszczenie obcego urządzenia/obiektu (pdf. 100 KB)
Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów/wtórników wypisów/wymianę wypisów z licencji nr … na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pdf. 94,6 KB)

Wniosek o weryfikację spełnienia wymagań licencji taksówki (pdf. 84 KB)

Referat Gospodarki Komunalnej:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – karta usług (doc. 40 KB)
Wniosek o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów  zawierających azbest (doc. 30,5 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów (doc. 86,5 KB)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (doc. 44 KB)

Referat Niskiej Emisji i Odpadów:
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (pdf. 67,6 KB)
Wpis/zmiana/wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki – karta usług (pdf. 135 KB)
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (doc. 39,5 KB)
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (doc. 35,0 KB)
Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (doc. 41,0 KB)
Wniosek o wydanie duplikatu karty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (pdf. 81,2 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 56,7 KB)
Karta usług dotycząca zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 44,1 KB)
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – karta usług (pdf. 38 KB)
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (pdf. 85,4 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia za prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki – karta usług (pdf. 45,2 KB)

Referat Spraw Administracyjnych:

Zgłoszenie pobytu czasowego (pdf. 683 KB)
Zgłoszenie pobytu stałego (pdf. 705 KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pdf. 546 KB)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pdf. 389 KB)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf. 542 KB)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf. 674 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca – karta usług (doc. 446 KB)
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca – karta usług (doc. 448 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca – karta usług (doc. 448 KB)
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 456 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 452 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca będącego obywatelem UE (doc. 448 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego obywateli polskich – karta usług (doc. 451 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli polskich – karta usług (doc. 453 KB)
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich – karta usług (doc. 452) KB)
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy (doc. 19 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu* o liczbie / braku* osób zameldowanych pod adresem (doc. 21 KB)
Wniosek o nadanie numeru PESEL (pdf. 132 KB)
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (pdf. 1,75 MB)
Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL (pdf. 548 KB)

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (pdf. 365 KB)
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, anulowanie zameldowania (na wniosek strony) – karta usług (doc. 443 KB)
Zaświadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu, o liczbie/braku osób zameldowanych – karta usług (doc. 444 KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy – karta usług (doc. 451 KB)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (doc. 448 KB)

Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (pdf. 185 KB)
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (pdf. 443 KB)
Wydanie dowodu osobistego – karta usług (doc. 72 KB)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (pdf. 594 KB)
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (pdf. 87 KB)
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (pdf. 86 KB)
Wydanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz zawieszenia dowodu osobistego – karta usług (doc. 31 KB)

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – karta usług 2022 (doc. 445 KB)
Rejestracja urodzenia dziecka – karta usług 2022 (doc. 446 KB)
Uznanie ojcostwa – karta usług 2022 (doc. 443 KB)
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC – karta usług 2022 (doc. 454 KB)
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym – karta usług 2022 (doc. 453 KB)
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – karta usług 2022 (doc. 447 KB)
Wydanie zaświadczenia do ślubu za zagranicą – karta usług 2022 (doc. 443 KB)
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie należącym do UE- karta usług 2022 (doc. 451 KB)
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie nienależącym do UE – karta usług 2022 (doc. 450 KB)
Rejestracja zgonu – karta usług 2022 (doc. 445 KB)
Sprostowanie aktu stanu cywilnego – karta usług 2022 (doc.445 KB)
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – karta usług 2022 (doc. 445 KB)
Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego – karta usług 2022 (doc. 448 KB)
Orzekanie o zmianie nazwiska, imienia – karta usług (doc. 451 KB)
Pełnomocnictwo do rejestracji zgonu (doc. 18 KB)
Pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka (doc. 16 KB)
Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (doc. 19 KB)
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska po rozwodzie (doc. 14 KB)
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka nienarodzonego (doc. 14 KB)
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (doc. 14 KB)
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (doc. 20 KB)
Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC (doc. 20 KB)
Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego spoza UE (doc. 20 KB)
Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego z UE (doc. 20 KB)
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (doc. 19 KB)
Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (doc. 22 KB)
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego (doc. 19 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu przed duchownym (doc. 14 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą (doc. 19 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka nienarodzonego (doc. 13 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa (doc. 14 KB)
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (doc. 24 KB)

Referat Dochodów i Budżetu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym (pdf. 66 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (pdf. 67 KB)
Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dostępne są na Portal Podatkowy
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych dostępny jest na Portal Podatkowy.
Wniosek o zwrot/stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej (pdf. 47 KB)
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (pdf. 878 KB)
Formularz pomoc publiczna-akcyza (pdf. 225 KB)
Oświadczenie o użytkowaniu gruntów-akcyza (pdf. 173 KB)

Referat Budownictwa i Urbanistyki

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (doc. 317 KB)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu (doc. 149 KB)
Wniosek zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (doc. 147 KB)
Wniosek zaświadczenie o rewitalizacji (doc 147 KB)
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (doc. 171 KB)
Wniosek zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem (doc. 148 KB)

Close Menu
 
4 marca 2024
Skip to content