Skip to main content
search
Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

By 10 listopada 202217 czerwca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 czerwca 2024 przez AO

Referat Organizacyjno-Prawny

 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (karta usług) (pdf. 72,4 KB)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (docx. 10 KB)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (docx. 9,9 KB)
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (docx. 9,7 KB)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering) (docx. 9,5 KB)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (docx. 9 KB)
 • Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (docx. 9,3 KB)
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (docx. 10,8 KB)

Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (.docx 10 KB)
 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (.doc 27 KB)
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (.doc 31 KB)
 • Wniosek o wydanie odpisu/ sprostowania Aktu Własności Ziemi (.doc 23 KB)
 • Wniosek o przedłużenie dzierżawy (.doc 11 KB)
 • Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej (.doc 30 KB)
 • Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie opłaty adiacenckiej (.doc 38 KB)
 • Wniosek zgłoszenie psa do gminnego rejestru psów (.doc 29 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie elektronicznego znakowania psa lub kota (.doc 25 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie kastracji/ sterylizacji kota właścicielskiego (.doc 26 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie kastracji/ sterylizacji kotów wolno żyjących we wskazanej lokalizacji (.doc 27 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie kastracji/ sterylizacji zwierzęcia przygarniętego przez mieszkańca (.doc 28 KB)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną (.doc 31 KB)

Referat Dróg i Komunikacji

Referat Gospodarki Komunalnej

 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – karta usług (doc. 40 KB)
 • Wniosek o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów  zawierających azbest (doc. 30,5 KB)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów (doc. 86,5 KB)
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (doc. 44 KB)

Referat Niskiej Emisji i Odpadów

 • Karta usług dotycząca zezwolenia na na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 44,1 KB)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki (pdf. 56,7 KB), (doc. 34 KB)
 • Wpis/zmiana/wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki – karta usług (pdf 135 KB)
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (.doc 39,5 KB)
 • Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (doc 35,0 KB)
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zielonki (doc 41,0 KB)
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – karta usług (pdf. 38 KB),
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – wzór wniosku (pdf. 83,5 KB), (doc. 35,5 KB)
 • Wniosek o wydanie duplikatu karty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (pdf. 81,2 KB)
 • Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (pdf. 65,8 KB), (doc. 70 KB),
  Załącznik nr 1 do sprawozdania (pdf. 44,5 KB), (docx. 9,28 KB)
  Załącznik nr 2 wykaz właścicieli nieruchomości (pdf. 52,4 KB), (docx. 9,89 KB)

Referat Spraw Administracyjnych

Zameldowanie – Wzory zgłoszeń obowiązujące od 28 maja 2020 roku:

 • Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego (pdf 683 KB)
 • Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli polskich – karta usług (doc. 32 KB)
 • Wniosek zgłoszenie pobytu czasowego dla cudzoziemca (pdf 684 KB)
 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca – karta usług (doc. 28 KB)
 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 36 KB)
 • Wniosek zgłoszenie pobytu stałego (pdf. 705 KB)
 • Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich – karta usług (doc. 32,5 KB)
 • Wniosek zgłoszenie pobytu stałego dla cudzoziemca (pdf. 705 KB)
 • Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca – karta usług (doc. 27 KB)
 • Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc.  34 KB)

Wymeldowanie – Wzory zgłoszeń wymeldowania obowiązujące od 28 maja 2020 roku:

 • Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf. 542 KB)
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego obywateli polskich – karta usług (doc. 31,5 KB)
 • Wniosek zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf. 675 KB)
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego obywateli polskich – karta usług (doc. 30,5 KB)
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca – karta usług (doc. 26 KB)
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc.  32 KB)
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pdf. 389 KB)
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – karta usług (doc. 33 KB)
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pdf. 546 KB)
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy – karta usług (doc. 31 KB)
 • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, anulowanie zameldowania (na wniosek strony) – karta usług (doc. 22 KB)

Nadanie numeru PESEL na wniosek

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (pdf. 1,75 MB)
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (pdf. 133 KB)
 • Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL (pdf. 548 KB)

Udostępnienie danych i wydanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i z rejestru PESEL

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu* o liczbie / braku* osób zameldowanych pod adresem (doc. 21 KB)
 • Zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu o liczbie, braku osób zameldowanych – karta usług (doc. 23 KB)
 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL(pdf. 364 KB), informacja na temat udostępniania danych (pdf. 157 KB)
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy (doc. 19 KB)

Wydawanie i odbiór dowodu osobistego

 • Formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (pdf. 185 KB)
 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (pdf. 443 KB)
 • Wydanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz zawieszenia dowodu osobistego – karta usług (doc. 31 KB)
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (pdf. 87KB)
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (pdf. 86 KB)

 

Urząd Stanu Cywilnego

 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – karta usług (doc. 24,5 KB)
 • Rejestracja urodzenia dziecka – karta usług (doc. 24,5 KB)
 • Uznanie ojcostwa – karta usług (doc. 21,5 KB)
 • Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC – karta usług (doc. 33,5 KB)
 • Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym – karta usług (doc. 32,5 KB)
 • Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – karta usług (doc.  24,5 KB)
 • Wydanie zaświadczenia do ślubu za zagranicą – karta usług (doc. 21 KB)
 • Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie należącym do UE- karta usług (doc. 32 KB)
 • Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie nienależącym do UE – karta usług (doc. 30,5 KB)
 • Rejestracja zgonu – karta usług (doc. 24,5 KB)
 • Sprostowanie aktu stanu cywilnego – karta usług (doc. 24 KB)
 • Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – karta usług (doc. 23,5 KB)
 • Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego – karta usług (doc. 27,5 KB)
 • Orzekanie o zmianie nazwiska, imienia – karta usług (doc. 32 KB)
 • Pełnomocnictwo do rejestracji zgonu (doc. 18 KB)
 • Pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka (doc. 16 KB)
 • Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (doc. 19 KB)
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska po rozwodzie (doc. 14 KB)
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka nienarodzonego (doc. 14 KB)
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (doc. 14 KB)
 • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (doc. 20 KB)
 • Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC (doc. 20 KB)
 • Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego spoza UE (doc. 20 KB)
 • Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego z UE (doc. 20 KB)
 • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (doc. 19 KB)
 • Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (doc. 22 KB)
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego (doc. 19 KB)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu przed duchownym (doc. 14 KB)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą (doc. 19 KB)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka nienarodzonego (doc. 13 KB)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa (doc. 14 KB)
 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (doc. 24 KB)

Referat Dochodów i Budżetu

Referat Budownictwa i Urbanistyki

 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (doc. 317 KB)
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu (doc. 149 KB)
 • Wniosek zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (doc. 147 KB)
 • Wniosek zaświadczenie o rewitalizacji (doc. 147 KB)
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(doc. 171 KB)
 • Wniosek zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania z planem (doc. 148 KB)
Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content