Skip to main content
search
Wzory dokumentów

Wzory dokumentów do pobrania

By 10 listopada 20227 grudnia, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 7 grudnia 2022 przez AO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (pdf. 180KB)

Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami:

Wniosek o dofinansowanie zabiegu elektronicznego znakowania psa (doc. 21,5KB)
Wniosek o dofinansowanie zabiegu kastracji/ sterylizacji* kota właścicielskiego (doc. 21,5 KB)
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony (doc. 10 KB)
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (doc. 30,5 KB)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (docx. 9,34 KB)
Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej (doc. 31 KB)
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (doc. 26 KB)
Wniosek o wydanie odpisu/ sprostowania Aktu Własności Ziemi (doc. 22 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną (doc. 26,5 KB)
Wniosek dotyczący umorzenia w części i/lub rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej (doc. 40,5 KB)
Wniosek o zgłoszenia psa do rejestru psów (doc. 34,5 KB)

Referat Dróg i Komunikacji:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej (pdf. 89,3 KB)
Wniosek o wydanie potwierdzenia dostępu działki do gminnej drogi publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu (pdf. 95,5 KB)
Wniosek o udzielenie/zmianę/wydanie wtórnika/licencji nr….. na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pdf. 97,6 KB)
Wniosek o wydanie – przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego (pdf. 92,9 KB)
Wniosek o wydanie identyfikatora dla kierowcy taksówki (pdf. 85,7 KB)
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej (pdf. 92,6 KB)
Wniosek o wygaszenie licencji nr…..na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pdf. 79,7 KB)
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego /linie kablowe, rurociągi (pdf. 92,4 KB)
Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej (pdf. 89,9 KB)
Wniosek o wydanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót budowlanych mających na celu umieszczenie obcego urządzenia/obiektu (pdf. 100 KB)
Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów/wtórników wypisów/wymianę wypisów z licencji nr … na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pdf. 94,6 KB)
Załączniki do wniosku – Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (pdf. 68,1 KB)

Referat Gospodarki Komunalnej:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – karta usług (doc. 40 KB)
Wniosek o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów  zawierających azbest (doc. 30,5 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów (doc. 86,5 KB)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (doc. 44 KB)

Referat Niskiej Emisji i Odpadów:

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – karta usług (pdf. 125 KB)
Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (pdf. 67,6 KB)
Oświadczenie (pdf. 100 KB)
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (pdf. 105 KB)
Wniosek o wydanie duplikatu karty do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) (pdf. 81,2 KB)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (pdf. 126 KB)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi (pdf. 127 KB)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pdf. 125 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Zielonki (pdf. 57,4 KB)
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków – karta usług (pdf. 38 KB)
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (pdf. 85,4 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia za prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zielonki – karta usług (pdf. 45,2 KB)

Referat Spraw Administracyjnych:

Zgłoszenie pobytu czasowego (pdf. 683 KB)
Zgłoszenie pobytu stałego (pdf. 705 KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pdf. 546 KB)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (pdf. 389 KB)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf. 542 KB)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf. 674 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca – karta usług (doc. 446 KB)
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca – karta usług (doc. 448 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca – karta usług (doc. 448 KB)
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 451 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 452 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca będącego obywatelem UE – karta usług (doc. 452 KB)
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich – karta usług (doc. 451 KB)
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące obywateli polskich – karta usług (doc. 448 KB)
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich – karta usług (doc. 448 KB)
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy (doc. 19 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu* o liczbie / braku* osób zameldowanych pod adresem (doc. 21 KB)
Wniosek o nadanie numeru PESEL (pdf. 132 KB)
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (pdf. 365 KB)
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, anulowanie zameldowania (na wniosek strony) – karta usług (doc. 444 KB)
Zaświadczenie o zameldowaniu/wymeldowaniu, o liczbie/braku osób zameldowanych – karta usług (doc. 444 KB)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy – karta usług (doc. 447 KB)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (doc. 448 KB)

Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – karta usług 2022 (doc. 445 KB)
Rejestracja urodzenia dziecka – karta usług 2022 (doc. 446 KB)
Uznanie ojcostwa – karta usług 2022 (doc. 443 KB)
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC – karta usług 2022 (doc. 454 KB)
Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym – karta usług 2022 (doc. 453 KB)
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – karta usług 2022 (doc. 447 KB)
Wydanie zaświadczenia do ślubu za zagranicą – karta usług 2022 (doc. 443 KB)
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie należącym do UE- karta usług 2022 (doc. 451 KB)
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji wydanego w państwie nienależącym do UE – karta usług 2022 (doc. 450 KB)
Rejestracja zgonu – karta usług 2022 (doc. 445 KB)
Sprostowanie aktu stanu cywilnego – karta usług 2022 (doc.445 KB)
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – karta usług 2022 (doc. 445 KB)
Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego – karta usług 2022 (doc. 448 KB)
Orzekanie o zmianie nazwiska, imienia – karta usług (doc. 451 KB)
Pełnomocnictwo do rejestracji zgonu (doc. 18 KB)
Pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia dziecka (doc. 16 KB)
Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (doc. 19 KB)
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska po rozwodzie (doc. 14 KB)
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka nienarodzonego (doc. 14 KB)
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (doc. 14 KB)
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (doc. 20 KB)
Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem USC (doc. 20 KB)
Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego spoza UE (doc. 20 KB)
Wniosek o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego z UE (doc. 20 KB)
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (doc. 19 KB)
Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (doc. 22 KB)
Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego (doc. 19 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu przed duchownym (doc. 14 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia do ślubu za granicą (doc. 19 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka nienarodzonego (doc. 13 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uznaniu ojcostwa (doc. 14 KB)
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska (doc. 24 KB)

Referat Dochodów i Budżetu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym (pdf. 66 KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (pdf. 67 KB)
Wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dostępne są na Portal Podatkowy.
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych dostępny jest na Portal Podatkowy.
Wniosek o zwrot/stwierdzenie nadpłaty opłaty skarbowej (pdf. 47 KB)

Close Menu
 
10 grudnia 2022
Skip to content