Skip to main content
search
Tryb pozakonkursowy - wzory dokumentów

Wzory dokumentów- tryb pozakonkursowy

By 24 maja 201628 października, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 28 października 2022 przez AO

Tryb pozakonkursowy tzw. „małe granty”

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn zm.) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych w trybie uproszczonym tzw. „małych grantów”. Tryb małych grantów, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy – tj. tzw. „organizacji kościelnych”, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych oraz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych działających na podstawie właściwej ustawy o sporcie.

Uprawniony podmiot składa wniosek stanowiący ofertę, zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

Oferta musi spełniać następujące warunki:

– musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

– wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 000 zł,

– zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni,

Do zadań zlecanych w trybie „małych grantów” ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:
– łączna kwota środków przekazywanych jednemu podmiotowi nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20 tys. zł,

– łączna wysokość środków przyznanych w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty:

– w Biuletynie Informacji Publicznej,

– na stronie internetowej Gminy Zielonki,

– w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki na tablicach ogłoszeń.

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Wójt Gminy Zielonki podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach trybu „małych grantów” stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

Wzór oferty – pobierz plik (*.doc)

Wzór sprawozdania – pobierz plik (*.doc)  

Opis merytoryczny dokumentu księgowego – pobierz plik (*.doc)  

Close Menu
 
3 grudnia 2022
Skip to content