Skip to main content
search
Aktualności

Wzrost opłat za odbiór odpadów – informacja

By 15 lutego 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 lutego 2018 przez admin

W związku ze zmianą stawek za odbiór odpadów na terenie naszej gminy uprzejmie informujemy, iż wzrost stawki opłaty za gospodarowanie opłatami wynikał z kilku przesłanek. Jedną z nich było podniesienie w sposób znaczący ceny odbioru i zagospodarowania odpadów jaka uzyskana została po przetargu rozstrzygniętym pod koniec zeszłego roku.

W 2017 roku po raz pierwszy postępowanie przetargowe zostało podzielone na trzy części. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki w okresie od 02.11.2017 r. do 31.03.2019 r. otrzymano cenę 496,80 zł brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych. Cena ta jest wyższa od ceny, jaka obowiązywała w poprzednim okresie trwania umowy, która wynosiła 431,48 zł brutto za 1 tonę. W pozostałych dwóch częściach (tj. odbiór odpadów segregowanych u źródła oraz na PSZOK i odbiór odpadów ulegających biodegradacji) postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Poz 1579 z późn. zm.) wyłoniono wykonawcę na odbiór odpadów komunalnych segregowanych u źródła oraz z dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów, który zaproponował najlepszą cenę tj. 556,20 zł za odbiór 1 Mg odpadów u źródła oraz 561,60 zł za odbiór 1 Mg odpadów z punktów. Wśród przyczyn wzrostu ceny przetargowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy wymienić: monopolizację rynku odpadów, urealnienie przez oferentów propozycji cenowych na kolejny okres umowny, oczekiwanie wysokiego standardu świadczenia usług na naszym terenie, dużym zróżnicowaniem wymogów sprzętu do zbierania odpadów z uwagi na zróżnicowaną dostępność drogową. Warto również nadmienić, że firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wzrost cen swoich usług uzasadniają  wyższymi kosztami jakie są na nich nakładane, w tym między innymi sukcesywnym wzrostem opłat za składowanie odpadów oraz wzrostem wynagrodzeń pracowniczych.
Jednocześnie w związku z brakiem ofert na pozostałe części przetargu w tym odbiór odpadów segregowanych i biodegradowalnych przeprowadzona została kolejna procedura przetargowa w tym zakresie. Zaoferowane  na dzień dzisiejszy ceny są jeszcze wyższe niż w zamówieniu uzupełniającym.
Kolejnym elementem, który miał wpływ na zmianę kosztów obsługi systemu, a tym samym stawek, jest zwiększenie zgodnie z sugestiami wielu mieszkańców naszej gminy, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych. Aktualnie odbiór odpadów zmieszanych od mieszkańców indywidualnych oraz firm odbywa się co dwa tygodnie zamiast, jak do tej pory, dwóch odbiorów w miesiącu. Tym samym zostały wyeliminowane kłopotliwe zwłaszcza w okresie letnim dłuższe przerwy w odbiorze.
Należy również zaznaczyć, iż mieszkańcy gminy Zielonki produkują przeciętnie około 360 kg odpadów rocznie (dane na podstawie sprawozdań z 2016 roku). Aktualna uśredniona cena 1 kg odpadów odebranych z terenu Gminy Zielonki wynosi 0,52 zł brutto. Rocznie zatem cena odbioru odpadów od jednego mieszkańca wynosi ponad  187 zł. Miesięcznie daje to kwotę ponad 15 zł. Stąd zostały zaproponowane nowe stawki za odbiór odpadów.
Poniżej przedstawiamy dokładną kalkulację kosztów zbierania i zagospodarowania odpadów w gminie na 2018 rok oraz zestawienie przychodów z uwzględnieniem obowiązujących nowych stawek:
Opis                                                                        masa Mg                                 cena 1 tony                                wartość
Zmieszane                                                              5 600,00                                 496,80                                      2 782 080,00
Segregowane bez bio                                             960,00                                    556,20                                        533 952,00
Biodegradowalne                                                    450,00                                    561,60                                        252 720,00
PSZOKI                                                                  340,00                                     561,60                                       190 944,00
Obsługa PSZOK – własna                                                                                                                                         38 000,00
Koszty wysyłki, informacji, egzekucji                                                                                                                        36 000,00
Obsługa administracyjna 4 etaty +2/3 ekipa                                                                                                             297 841,00
Zakupy worków sprzętu                                                                                                                                            35 000,00
Edukacja                                                                                                                                                                   3 000,00
Zbiórka leków, wysypiska, naprawy na PSZOK                                                                                                       40 000,00
Razem koszt zbierania i wywozu                        7 350,00                                                                                     4 209 546,00
Przygotowanie inwestycyjne PSZOK, karty, czytniki                                                                                                100 000,00
Razem                                                                                                                                                                   4 309 546,00

Zakładane przychody:

Zakładana liczba ludności                                                                                                                              22 599,12 osób
Przychody od ludności                                                                                                                                    3 698 132,40 zł
Przychody od firm i posesji niezamieszkałych                                                                                                 608 700,00 zł
Suma przychodów                                                                                                                                           4 306 832,40 zł

W związku z powyższym, a także mając na uwadze, iż zgodnie z zapisami ustawy system musi się zbilansować należało dostosować stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do kosztów obsługi systemu. Należy również zaznaczyć, iż pobierane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi już w poprzednim okresie rozliczeniowym nie pokrywały w całości kosztu odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu naszej gminy.  
    
                                                                    
                                  

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content