Skip to main content
search
Aktualności

Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy prawa

By 27 lutego 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 lutego 2015 przez admin

plakat - nowy dowod osobistyPRAWO  O  AKTACH  STANU CYWILNEGO ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 1741)
Od dnia 1 marca 2015 roku rejestracja stanu cywilnego będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym. Akty stanu cywilnego sporządzone w formie papierowej zostaną zastąpione aktami elektronicznymi i sukcesywnie przepisywane do  tworzonego  centralnego rejestru stanu cywilnego przy użyciu nowej aplikacji: ” ŹRÓDŁO”. Ale uwaga: 1 marca elektroniczny rejestr będzie pusty!! Wydłuży się czas sporządzania aktów stanu cywilnego, wydawania zaświadczeń czy wydania odpisu aktu stanu cywilnego z archiwum USC. W założeniu ustawodawcy elektroniczna rejestracja przyniesie korzyści polegające na tym, że będzie można uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski. Poza dokumentami „papierowymi” będzie można uzyskać odpis aktu stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego – przez e-PUAP.

Rejestracja bieżąca urodzenia, małżeństwa, zgonu:
Rejestracji urodzenia i zgonu – tak jak dotychczas dokonuje się w USC właściwym ze względu na miejsce  zdarzenia. I tak np. noworodka  urodzonego w krakowskim szpitalu należy zarejestrować w USC w Krakowie ( w ciągu  21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia , po tym terminie dziecku nadane zostanie imię przez kierownika USC), a zgon osoby zmarłej na terenie gminy Zielonki – w USC w Zielonkach. Akt małżeństwa sporządza ten urząd na terenie działania  którego nastąpiło zawarcie małżeństwa. Po odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu będzie można zgłosić się do dowolnego urzędu stanu cywilnego, ale uzyskanie jego może trwać do10 dni. Zmienia się ilość wydawanych odpisów bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego. Do tej pory  „ z urzędu” wydawane były 3 egzemplarze . Teraz będzie wydawany tylko  jeden. Będzie można wystąpić odrębnym wnioskiem o wydanie kolejnych egzemplarzy (płatnych).  Nie ulegają zmianie opłaty skarbowe za wydanie odpisu:
– skróconego aktu stanu cywilnego 22zł,
– zupełnego aktu  stanu cywilnego 33zł.

Zawarcie małżeństwa

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego następuje w wybranym przez nupturientów urzędzie stanu cywilnego. Zaświadczenie do ślubu wyznaniowego ze skutkami   cywilnymi można otrzymać w wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo USC. Kierownik USC może na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński  poza lokalem USC.

Do tej pory obsługa mieszkańców przy pomocy jednego systemu informatycznego nie była prowadzona  na tak dużą skalę, jednocześnie  we wszystkich niemal 2 500 gmin w Polsce. Z tego też względu na bardzo złożony charakter całego przedsięwzięcia prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w początkowym okresie funkcjonowania nowej aplikacji.

Dodatkowe informacje  można uzyskać też na stronie www.obywatel.gov.pl  lub www.msw.gov.pl

ZAWARCIE   MAŁŻEŃSTWA    POZA     LOKALEM      USC

Urząd Stanu Cywilnego w Zielonkach informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy ”Prawo o aktach stanu cywilnego ” od dnia 1 marca 2015 roku  kierownik urzędu stanu cywilnego  na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego właściwym dla okręgu jego działania tj. w obrębie gminy Zielonki.

Terminy ślubów udzielanych  poza lokalem USC

rok        miesiąc           dzień
2015     marzec            21
2015     kwiecień          11
2015     maj                  16
2015     czerwiec          13
2015     lipiec               11, 25
2015     sierpień           15, 29
2015     wrzesień         12

Terminy ślubów udzielanych  poza lokalem USC podawane są na 6 miesięcy naprzód.

Ceremonie zawarcia związku małżeńskiego odbywać się będą w godzinach od 11 .00 do 18.00
W przypadku większej ilości ślubów w danym miesiącu  ustalony zostanie termin dodatkowy.
Wysokość opłaty dodatkowej określona została w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 roku ( Dz.U.  z 2015 roku, poz. 180) i wynosi 1 000 złotych. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki : 
32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 
nr rachunku : 02191010484400402611310019
lub bez ponoszenia żadnych opłat w kasie urzędu.

Tytuł wpłaty:opłata za ślub poza lokalem USC

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu 12-2850 852  wew. 102 lub 105

USTAWA O DOWODACH OSOBISTYCH (Dz.U. z 2010 roku, Nr 167,poz. 1131 ze zmianami)

Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie, które określa nowy wzór dowodu osobistego. W dowodzie osobistym będą zamieszczone dane dotyczące osoby: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twarzy, numer PESEL, obywatelstwo oraz dane dotyczące dowodu osobistego: seria i numer dowodu osobistego, datę wydania, datę ważności oraz oznaczenie organu wydającego dowód osobisty.
Nie będzie w dowodzie informacji o wzroście, kolorze oczu, adresie zameldowania oraz zeskanowanego podpisu właściciela dowodu osobistego. 
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. Dowód osobisty wydaje się na wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek w postaci elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.  
Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: upływu terminu ważności dowodu osobistego, , zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,  utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.
Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.

USTAWA O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz.U.  z   2010 roku, nr  217, poz.1427 ze zmianami)

Zameldowania można dokonać na podstawie formularza składanego w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość w której ma nastąpić zameldowanie. W dalszym ciągu wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu złożone w formie podpisu przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do niego. Podczas dokonywania tej czynności niezbędny będzie ( do wglądu) dowód osobisty lub paszport oraz oryginał( do wglądu) tytułu prawnego do nieruchomości w której ma nastąpić zameldowanie. Może to być np. wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna.
Zameldować się będzie można z równoczesnym wymeldowaniem  z miejsca dotychczasowego. W przypadku zameldowania wymagane będzie osobiste stawiennictwo lub pisemne upoważnienie. Zmianie ulegają zasady wydawania zaświadczeń przy zameldowaniu i wymeldowaniu. „Z urzędu”  będą wydawane tylko zaświadczenia w przypadku zameldowania na pobyt stały(będzie ono ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania). W pozostałych przypadkach ( zameldowanie na pobyt czasowy, wymeldowanie bez zameldowania na pobyt stały) zaświadczenie będzie wydawane na indywidualny wniosek  osoby której to dotyczy. Za takie zaświadczenie będzie pobierana opłata skarbowa w wysokości 17 zł
Ułatwienia dla mieszkańców:
* wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego będzie można dokonać albo w formie tradycyjnej ( pisemnego zgłoszenia w urzędzie gminy) albo w formie dokumentu elektronicznego, dostępnego na platformie ePUAP. Warunek: otrzymanie przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.. Formularz elektroniczny winien być uwierzytelniony przez  osobę zgłaszającą kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępni na stronie ePUAP stosowny formularz.

NADAL FUNKCJONUJE OBOWIĄZEK  MELDUNKOWY

Dodatkowe informacje  można uzyskać też na stronie www.obywatel.gov.pl  lub www.msw.gov.pl

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content