Skip to main content
search
Aktualności

Zaopiniowanie Planu Ochrony OPN i zmiana Statutów Sołectw gminy Zielonki, czyli ostatnia sesja Rady Gminy Zielonki VII kadencji (2014-2018)

By 19 listopada 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 listopada 2018 przez admin

8 listopada 2018 r. Rada Gminy Zielonki VII kadencji spotkała się na ostatniej, nadzwyczajnej XLIV sesji. Podjęto dwie uchwały: przesuniętą z poprzedniej sesji uchwałę w sprawie zmiany Statutów Sołectw gminy Zielonki oraz uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego. Wniosek o zaopiniowanie Planu Ochrony od dyrektora OPN wpłynął do biura Rady Gminy Zielonki  6.11.2018 r. z terminem wyrażenia opinii do 23.11.2018 r.

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Rada Gminy Zielonki zadecydowała o zmianie zasad wybierania sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Zielonki. Uchwała finalizuje prace prowadzone w mijającej kadencji. Zmiana spowodowana była niewielką frekwencją na sołeckich zebraniach wyborczych, skutkującą brakiem quorum do podejmowania decyzji. Rada Gminy Zielonki wyszła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców – będą mieli teraz możliwość przyjścia do lokalu wyborczego w dogodnej dla siebie chwili i wrzucenia głosu do urny, co powinno mieć wpływ na frekwencję wyborczą.

Dotychczas wybór sołtysa i rady sołeckiej dla każdego z 19 sołectw gminy Zielonki dokonywany był podczas zebrania wiejskiego. Wprowadzony uchwałą z 8.11.2018 r. system głosowania na sołtysa i radnych sołectw jest wzorowany na wyborach samorządowych – wprowadzono głosowanie bezpośrednie, tajne, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych uprzednio kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania widniejących w spisie wyborców. Zarówno kadencja sołtysów, jak i sołeckich radnych trwać ma 5 lat, wybory na sołtysów i do rad sołeckich ogłaszane będą po wyborach samorządowych, w terminie najpóźniej 8 miesięcy od dnia zakończenia kadencji Rady Gminy Zielonki. Po ogłoszeniu terminu wyborów przez wójta będzie można zgłaszać kandydatów. Wybory odbywać się będą w dzień wolny od pracy, we wszystkich sołectwach jednego dnia, dla każdego z sołectw odrębnie. Głosowanie całodzienne odbywać się będzie poprzez wrzucanie kart do urny. Prawo do głosowania będą mieli mieszkańcy danego sołectwa – osoby wpisane do rejestru wyborców (tak jak w wyborach samorządowych przed terminem wyborów będzie można się dopisywać do rejestru, nie będzie natomiast możliwości w dniu wyborów złożenia oświadczenia o zamieszkiwaniu – jak było dotychczas). Sołtysem zostanie wybrana osoba z największą liczbą głosów, a członkami rady sołeckiej (będzie mogła liczyć od 4 do 9 osób), osoby na które spośród zgłoszonych oddano najwięcej głosów. Uchwała i uzasadnienie

2. Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego.

Rada Gminy Zielonki negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt Planu Ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego motywując to tym, iż do planu została wprowadzona tylko część uwag zgłaszanych przez gminę Zielonki w opinii negatywnej do Planu Ochrony OPN wyrażonej uchwałą nr XLII/127/2018 Rady Gminy Zielonki z dn. 5.10.2018 r.  Część uwag zgłaszanych przez gminę Zielonki, szczególnie w zapisach rozdziału VIII, nie zostało uwzględnionych. Dotyczyły one m.in. niejednoznaczności zapisów, pozwalających na różną interpretację np. dotyczących wyznaczania nowych terenów budowlanych w nowych dokumentach planistycznych. Uchwała i uzasadnienie

 
Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content