Skip to main content
search
Ogłoszenia

Zapisy dotyczące utrzymywania zwierząt domowych, w tym psów i kotów.

By 5 marca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 marca 2018 przez admin

Urząd Gminy Zielonki przypomina zapisy dotyczące utrzymywania zwierząt domowych, w tym psów i kotów zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Zielonki (Uchwała Nr XXX/83/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 września 2017 r.)

Zgodnie z ww. uchwałą:

 –  właściciel lub opiekun zwierzęcia obowiązany jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia;

 – właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do zapobiegania ich niekontrolowanemu wydostaniu się poza teren nieruchomości;

  – właściciel lub opiekun zwierzęcia obowiązany jest zapewnić nadzór nad zwierzęciem.

Ponadto w miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:

  –  psy należy prowadzić na smyczy;

   – psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta domowe należy zabezpieczyć tak, aby warunki utrzymywania zwierząt wykluczały możliwość niekontrolowanego opuszczenia przez nie terenu nieruchomości. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta agresywne, w tym psy agresywne, należy wyposażyć przy każdym wejściu na teren nieruchomości w dzwonek służący do wezwania właściciela nieruchomości oraz tabliczkę ostrzegawczą z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu na terenie nieruchomości zwierzęcia agresywnego, w tym psa agresywnego.

Regulamin utrzymania czystości i porządku Gminy Zielonki zabrania:

 –  wypuszczania zwierzęcia domowego bez opieki;

 – pozostawiania zwierzęcia domowego bez dozoru w miejscu publicznym;

 – doprowadzenia zwierzęcia domowego do stanu, w którym staje się ono niebezpieczne przez drażnienie, głodzenie, szczucie lub płoszenie.

Z roku na rok wzrasta problem bezdomnych psów w naszej gminie, dlatego też apelujemy o rozwagę do wszystkich mieszkańców gminy.

Należy mieć na względzie, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli lub opiekunów, a pojawiające się tzw. „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli (opiekunów) lub faktycznie porzucone przez dotychczasowych opiekunów. Bywa czasem tak, że psy oddalają się od swoich domów z winy swoich właścicieli, którzy nienależycie zabezpieczyli swoją posesję.

Należy pamiętać, iż poza obowiązującym ww. regulaminem obowiązek należytego traktowania zwierząt został uregulowany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) oraz innych obowiązujących przepisach prawa.

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż zgłoszenia bezdomnych zwierząt  domowych (psów, kotów z wyjątkiem dziko żyjących) przyjmuje Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy urzędu, a poza godzinami obowiązek ten przejmują służby zapewniające ochronę społeczeństwa, które stanowi Policja.

Gmina Zielonki na 2018 rok zawarła umowę na zadanie jakim jest podejmowanie działań zmierzających do likwidacji zjawiska bezdomnych zwierząt JUKO sp. z o. o. prowadzącą schronisko dla zwierząt pn. „Rafik” w Bolesławiu przy ul. Parkowej 60.

Wynagrodzenie w ramach zawartej umowy z schroniskiem w 2018 roku wynosi za:

 – psa powyżej 8 tygodni 2000 zł brutto;

 –  suki z miotem 2460 zł brutto;

 – psa do 8 tygodni (szczenięcia) 1230 zł brutto;

 – kota powyżej 8 tygodni 615 zł brutto;

 – kotki z miotem 861 zł brutto;

 – kota do 8 tygodni (kociaka) 369 zł brutto.

W przypadku odbioru zwierzęcia ze schroniska przez jego właściciela w terminie 14 dni od dnia jego odłowienia/wyłapania Gmina Zielonki płaci 50 % wartości ww. ceny.

Urząd Gminy Zielonki informuje, iż po otrzymaniu dokumentu, iż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia (psa, kota) dane zwierzę zostało odebrane ze schroniska przez jego właściciela wzywa do zapłaty jego właściciela do zwrotu poniesionych przez Gminę Zielonki kosztów wyłapania i utrzymania zwierzęcia będącego jego własnością zgodnie z fakturą wystawioną przez schronisko.

Zgodnie z umową zawartą z ww. podmiotem cena obejmuje jednorazową płatność za odłowienie, umieszczenie w schronisku, opiekę medyczną etc. i bezterminowe utrzymanie zwierzęcia bez względu na długość jego pobytu w schronisku.

Mając powyższe na uwadze uprasza się wszystkich mieszkańców Gminy Zielonki o należyte pilnowanie swoich czworonogów.

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content