Skip to main content
search
Aktualności

Zapytanie ofertowe

By 8 czerwca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2017 przez admin

Wójt gminy Zielonki zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami. Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w rozwinięciu wiadomości.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami

I. Zamawiający:
Gmina Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki
NIP: 513-00-38-162

II. Procedura rozpatrywania ofert.
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie ekspertyzy dot. ustalenia rodzaju i ilości odpadów zdeponowanych w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym o powierzchni terenu około 13 000 m2, dla potrzeb postępowania prowadzonego w Referacie Gospodarki Komunalnej wynikającego z realizacji zadań Gminy Zielonki.
Ekspertyza sporządzona w ramach niniejszego zamówienia, musi być wykonana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.1987 z późn. zm.) oraz powinna w sposób jednoznaczny rozstrzygać następujące kwestie:
a) jakie rodzaje odpadów (należy określić kody) zostały zdeponowane na analizowanym terenie,
b) określać powierzchnię terenu (m2), na którym zdeponowano odpady, ilość zdeponowanych na nim odpadów (Mg), a ponadto:
– miąższość warstwy odpadów nad gruntem rodzimym w cm,
– jednostkowy wskaźnik wykorzystania odpadów w Mg/m2.
Uszczegółowienie miejsca i celu wykonania ekspertyzy będzie zawarte w umowie.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 60 dni od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.
Oferent – Wykonawca musi w szczególności posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia oraz wiedzę z zakresu dospodarki odpadami potwierdzoną ukończeniem studiów kierunkowych lub posiadaniem min 5 letniej praktyki z dziedziny gospodarowania odpadami.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiący załącznik nr 1.
Oferta w szczególności powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
– podpisana przez wykonawcę.

VII. Sposób obliczenia ceny.
W cenę propozycji należy wliczyć:
a) wartość usługi w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązywać przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim przedstawionym wymogom i o najniższej cenie.
Cenę oferty należy podać: w PLN, netto i brutto.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty można składać w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, sekretariat – dziennik podawczy, pok. 207 osobiście, pocztą, faksem na nr 12 2850950 lub pocztą elektroniczną na adres: ug@zielonki.pl w terminie do dnia 21.06.2017 r.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe, formularz oferty

Informacja o wyborze wykonawcy: pobierz plik (pdf*)

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content