Skip to main content
search
Aktualności

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej z dnia 30 czerwca 2014 roku

By 2 lipca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 lipca 2014 przez admin

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej z dnia  30 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej Gminy Zielonki, położonej w obrębie  Woli Zachariaszowskiej przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XVII/17/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 424, poz. 2745), zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłaszam wykaz nieruchomości dotyczący oddania w dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zielonki tj.: znajdujący się w budynku Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej, Wola Zachariaszowska  nr 105, położonym na działce nr 16/2, 24/12 obręb Wola Zachariaszowska, księga wieczysta nr KR1P/00219574/7 o powierzchni 157,93 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Podać do publicznej wiadomości treść ww. zarządzenia poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zielonki oraz Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej, Wola Zachariaszowska 105 przez okres 21 dni. Informację o wywieszeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Wyborczej oraz na tablicach ogłoszeń Sołectwa Wola Zachariaszowska i stronie internetowej Gminy Zielonki  www.zielonki.pl oraz Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej www.zs-wola-zachariaszowska.zielonki.pl .

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej
                                                  (-) mgr inż. Romana Chadysz – Michalska

Załącznik nr 1pobierz plik

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content