Skip to main content
search
GZEAS

Zasady dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

By 26 września 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 września 2013 przez admin

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Od 1 września 2012 roku obowiązują nowe zasady dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty
Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
3. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.
4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia ( w przypadku zmiany umowy).
5.`Dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu – oryginał).
6. Aktualny odpis (wypis) lub kopię zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego.  Z dokumentu powinno wynikać że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
7. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).
9. Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz ze sprawozdaniami za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2009 r. Nr 152, poz 1223 z późniejszymi zmianami). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą.

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wysokość dofinansowania

Od 1 września 2012 roku wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi: 1) w przypadku nauki zawodu:
a) 8.081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,
b) 4.587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Kwota wypłacana na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2014 roku). Uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich szkół zawodowych, będą ja kontynuować na dotychczasowych zasadach. 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – pobierz plik (*.pdf)
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz plik (*.pdf)
3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis – pobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content