Skip to main content
search
Aktualności

Zasady ubiegania się o kredyt preferencyjny

By 2 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Zasady ubiegania się o kredyt preferencyjny dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy,

  2. wysokość szkód powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa z ostatnich 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne,

  3. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

 

 

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym u Sołtysa oraz w Urzędzie Gminy Zielonki pok. nr 206 lub na stronach internetowych: www.zielonki.pl www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce Rolnictwo. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowy dzierżawy.

Rolnik we wniosku powinien podać WSZYSTKIE uszkodzone uprawy i procent szkód oraz średnią roczną powierzchnię wszystkich upraw prowadzonych w ostatnich 3 latach poprzedzających rok w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

Informacji w temacie udziela Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków tel. (012) 39 21 898 lub Urząd Gminy Zielonki tel: (012) 285 08 50 wew. 206.

Wniosek – pobierz plik (*.pdf)

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content