Skip to main content
search
Aktualności

Zawiadomienie o IX Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Zielonki

By 18 czerwca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 czerwca 2019 przez admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 IX SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu VIII sesji.
 4. Sprawozdania z prac komisji.
 5. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Zielonki za rok 2018”.
 6. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Zielonki za rok 2018”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zielonki za 2018 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Zielonki z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zielonki absolutorium za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmieniająca uchwałę nr XXVII/55/2017 Rady Gminy Zielonki w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
      2) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały Rady Gminy Zielonki nr XL/46/2006 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 18 w granicach administracyjnych sołectwa Korzkiew;
      3) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023;
      4) określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród sportowych i wyróżnień sportowych gminy Zielonki;
      5) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2019;
      6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.
11. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Sprawy bieżące i komunikaty.
13. Zamknięcie sesji.   

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki).

                                                                   

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
                                                                               (-) Mirosław Golanko

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content